แนวโน้มผลงานของพัชราวดี

Journal

บทความของพัชราวดี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

บทความแต่ละ Quartile ของพัชราวดี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

บทความแต่ละ TCI Group ของพัชราวดี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

Publish Year International Journal 9
2022 inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exนายธิปไตย สว่างไสว, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "Factors Affecting Good Agricultural Practices (GAP) Standard by Durian Farmers in Chanthaburi Province, Thailand", International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD) , ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2022 - มิถุนายน 2023, หน้า 1055-1063
2022 exParichat Jaipong, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, exTamonwan Sitthipon, exPichart Kaewpuang, exPichakoon Auttawechasakoon, "A review of intentions to use artificial intelligence in Big Data Analytics for Thailand agriculture", Review Of Advanced Multidisciplinary Science, Engineering & Innovation (Ramsey), ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, หน้า 1-8
2022 exTamonwan Sitthipon, ex Pichart Kaewpuang, ex Parichat Jaipong, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, exPichakoon Auttawechasakoon, "Artificial Intelligence (AI) Adoption in the Medical Education during the Digital Era: A Review Article", Review Of Advanced Multidisciplinary Science, Engineering & Innovation (Ramsey), ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, หน้า 1-7
2022 exSupaprawat Siripipatthanakul, exPongsakorn Limna, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exPichart Kaewpuang, "Applying the TPB and the UTAUT Models Predicting Intentions to UseTelemedicine Among Thai People During the COVID-19 Pandemic", International Journal of Computing Sciences Research, ปีที่ 6, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2022
2022 exSupaprawat Siripipatthanaku, exPongsakorn Limna, exTamonwan Sitthipon, exParichat Jaipong, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Total Quality Management for Modern Organisations in the Digital Era", Advance Knowledge for Executives, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2022, หน้า 1-9
2022 exSupaprawat Siripipatthanakul, exParichat Jaipong, exPongsakorn Limna, exTamonwan Sitthipon, exPichart Kaewpuang, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "The Impact of Talent Management on Employee Satisfaction and Business Performance in the Digital Economy: A Qualitative Study in Bangkok, Thailand", Advance Knowledge for Executives, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2022, หน้า 1-17
2022 exParichat Jaipong, exSupaprawat Siripipatthanakul, exTamonwan Sitthipon, exPichart Kaewpuang, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "An Association Between Brand Trust, Brand Affection and Brand Loyalty: The Case of a Coffee Brand in Bangkok Thailand", Advance Knowledge for Executives, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2022, หน้า 1-14
2022 exParichat Jaipong, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exTamonwan Sitthipon, "A Review of Metaverse and Cybersecurity in the Digital Era", International Journal of Computing Sciences Research, ปีที่ 6, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2022, หน้า 1-8
2020 inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, exนางสาวณัฐชา อิสระกุล, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "FACTORS AFFECTING SOCIAL MEDIA LITERACY OF FARMERS IN THAILAND", The Turkish Online Journal of Educational Technology, ปีที่ 2020, ฉบับที่ special , พฤศจิกายน 2020, หน้า 143-149
Publish Year National Journal 34
2023 exชาญณรงค์ เป็งเรือน, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลาธร จูเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการปลูกแห้วสุพรรณภายใต้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย จังหวัดสุพรรณบุรี", วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 50-61
2022 exณัฐชา อิสระกุล, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์ของเกษตรกรรุ่นใหม่", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 40, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 85-93
2022 exชญาณิศา เปรมสุข, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "การยอมรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) พระนครศรีอยุธยาของเกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์", วารสารสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 109-122
2021 exวชิรญา ไชยวุฒิ, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "การได้รับการสนับสนุนจากโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ของเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าว อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 52, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 57-70
2021 exพลวิวัฒน์ ไพรวัลย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "ความคาดหวังของคนในชุมชนต่อโครงการในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์ฝึกอบรมทางการเกษตรสัมมากร เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 52, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2021, หน้า 240-249
2020 exนายปรัชญา ปุญญาสาสน์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลาธร จูเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการผลิตฝรั่งตามเกษตรดีที่เหมาะสมของเกษตรกรอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 45-54
2020 exนางสาวจุฑามาศ คมประมูล, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "การตัดสินใจปลูกยางพาราของเกษตรกรในตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2020, หน้า 226-234
2020 exสินีนาฎ จำนงค์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลาธร จูเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชนปาลม์น้ำมันตามมาตรฐานการผลิตปาลม์ น้ำมันอย่างยั่งยืน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 38, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2020, หน้า 408-416
2020 exกนกพร ทองรอด, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "ความต้องการรับบริการส่งเสริมการเกษตรของเกษตรกรผู้ปลูกมังคุดโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 555-562
2020 inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, exภัทราพร ช่วยเมือง, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเป็นองค์กรอัจฉริยะของวิสาหกิจชุมชนเกษตรรุ่นใหม่", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 34-41
2019 exธิปไตย สว่างไสว, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "การเปิดรับสื่อของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 156-166
2019 exกัลยรัตน์ สอาดนัก, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นที่มีต่อภาระหนี้สินของเกษตรกรตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2019, หน้า 369-380
2019 inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, exภัทราพร ช่วยเมือง, "รูปแบบการจัดการความรู้สู่องค์กรอจัฉริยะสำหรับวิสาหกจิชมุชนเกษตรรุ่นใหม่", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2019, หน้า 1067-1076
2019 inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลาธร จูเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019
2019 exฉัตรสุดา จตุวรรณกุล, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าเกษตรปลอดสารพิษของผู้บริโภค ผ่านทางตลาดสินค้าออนไลน์", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2019, หน้า 335-346
2019 exมนัสวิน ตันวีนุกูล, inดร.ชลาธร จูเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "การผลิตมะพร้าวน้าหอมเพื่อการส่งออกของเกษตรกรอ้าเภอด้าเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 299-308
2019 exนางสาวรัตมณี นาคคล้าย, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นที่มีต่อการผลิตมะยงชิดนครนายกของเกษตรกรในอำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 228-238
2019 exนายมนัสวิน ตันวีนุกูล, inดร.ชลาธร จูเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "การผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อการส่งออกของเกษตรกร อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 299-308
2018 exนายทรรศวัฒน์ นัทธีเชาว์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "การตัดสินใจผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดพัทลุง", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 168-178
2018 exศิวิภา คำลอย, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(GAP)สำหรับกล้วยไม้ตัดดอกของเกษตรกร ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 62-71
2018 exนางสาวมาติกา สามลปาน, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการปลูกส้มโอพันธุ์ขาวใหญ่ในตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 53-61
2018 exนางสาวธิดารัตน์ เสือทรงศีล, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "การใช้ราไตรโคเดอร์มาควบคุมโรคพืชของเกษตรกร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 159-167
2018 exนางสาวนวรัตน์ โพธิ์คีรี, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการผลิตกาแฟโรบัสต้าของเกษตรกร ตา บลรับร่ออาเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า ---
2018 exนางสาววนาลี เทียมไธสง, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองปลอดสารพิษต่อการปฏิบัติงานของสหกรณ์การเกษตรบ้านลาด จากัด อาเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี", วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า ---
2018 exนางสาวอลิสา กลิ่นประทุม, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "ความต้องการความรู้เกี่ยวกับเกษตรดีที่เหมาะสม (จีเอพี) สาหรับมะม่วงของเกษตรกร อาเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง", มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 236-249
2017 exนส.ศรัญญา ศรีสุข, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า ---
2017 exนส.วันทนีย์ ศรีพวงผกาพันธุ์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมทองต่อการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรของสหกรณ์การเกษตรท่ายาง จำกัด อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า ---
2017 exนางสาวสุดารัตน์แช่มเงิน, inดร.ประเดิม ฉ่ำใจ, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของวิสาหกิจชุมชนไวน์ศรีชุมแสง ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 127-136
2017 exนางสาววันทนีย์ เกษมพิณ, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่ออนาคตการปลูกยางพาราในตำบลหนองบัวอำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 79-88
2016 inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยะพงษ์ ไสยโสภณ, อาจารย์, "สมรรถนะของครูและบุคลากร กศน.ตำบล ในการพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานสังกัดสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคตะวันออก", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2016, หน้า 182-189
2016 inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีึความสัมพันธ์กับความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี", แก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 615-622
2016 exนางสาวนฤมล แน่นหนา, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "ความต้องการความรู้การผลิตข้าวหอมมะลิตามมาตรฐาน GAP ของเกษตรกรพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - สิงหาคม 2016, หน้า 59-66
2015 inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "ความรู้และพฤติกรรมเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร จังหวัดสุพรรณบุรี", วิทยาศาสตร์เกษตร คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 73-82
2013 inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "การใช้สื่อสังคมออนไลน์และอินเทอร์เน็ตบนมือถือของวิสาหกิจชุมชนในกรุงเทพมหานคร", วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 8-15

Conference

การนำเสนอบทความของพัชราวดี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร และในภาควิชาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร

Publish Year International Conference 9
2019 exณัฐนันท์ วรสุข, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, exสุริยา ปิยะผดุงกิจ, exจุรีรัตน์ กิตสมพร, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Effectiveness of Using InterProfessional Collaborative Competency Development Model of Undergraduate Students", The International Conference on Advancement in Health Sciences Education and Professions 2019 : Synergy and Reform for Better Health , 11 - 13 พฤศจิกายน 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exนางสาวนภัสร เอนกบุญ, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Opinion of farmers Toward Pak-Wanpa (Melientha suavis Pierre.)Cultivation in Nongbua Sub-district, Ban Moo District Saraburi Province", KU-UT Student Symposium 2016, 25 กุมภาพันธ์ 2016, ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนายวชิระ น้อยนารถ, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Factors Related to Purchasing Decision towards Pesticide Free Agricultural Products ofConsumers, Golden Place Shop, Kasetsart University Branch", KU-UT Student Symposium 2016, 25 กุมภาพันธ์ 2016, ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.สูติเทพ ศิริพิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของวิสาหกิจชุมชน ในเขตกรุงเทพมหานคร", International research conference on business, economics and social sciences, IRC 2014, 25 - 26 กันยายน 2014, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2014 inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Factor Relating to Lifelong Learning of Community Enterprises in Bangkok", International Research Conference on Business, Economics and Social Sciences, IRC- ๒๐๑๔., 25 - 26 สิงหาคม 2014, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2014 exนางสาวชิดขวัญ เหมาคม, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Sexual Knowledge and Awareness towards Students Sexual Relationship of Bangkok Vocational Colleges Students", KU-UT Student Symposium 2014, 24 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนายณัฎฐพัชร์ เพ็ชรใหม่, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Communication and Participation in the “Going Green Project” of Fabrinet Co., Ltd. Employees", KU-UT Student Symposium 2014, 24 กุมภาพันธ์ 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exนางสาวณัฐยา ผ่องจิต, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Communication and Job Satisfaction of Employees of Magnetic Head Operations,Western Digital (Thailand) Company Limited", KU-UT Student Symposium 2014, 24 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exนางสาวสีวลี อัศวพิศาลบูลย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Communication and Participation in Promoting Electricity Generating Authority of Thailand Corporate Social Responsibility Programs", KU-UT Student Symposium 2014, 24 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 11
2020 exบงกฤช จันทรารัตนสกุล, inดร.ชลาธร จูเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "ความสำเร็จของเกษตรกรผู้ปลูกกระเจี๊ยบเขียวเพื่อการส่งออก จังหวัดสุพรรณบุรี", การประชุมวิชาการเกษตรพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ครั้งที่ 7, 14 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exณัฐชา อิสระกุล, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ของเกษตรกรรุ่นใหม่", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58, 5 กุมภาพันธ์ 2019 - 7 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนายกันตวัฒน์ ไชยวุฒิ, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลาธร จูเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตัดสินใจปลูกมะดันของเกษตรกรจังหวัดนครนายก", การประชุมวิชาการระดับชติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย
2019 exนายชาญณรงค์ เป็งเรือน, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลาธร จูเจริญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการปลูกแห้วสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย
2017 exนางสาวศิตาพร สืบอักษร, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผัก/ผลไม้สดของผู้บริโภค กรณีศึกษา ร้านโกลเด้นเพลซ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exนางสาวอุไรวรรณ นุชพินิจ, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Knowledge and Media Exposure of Consumer towards Genetically Modified (GM) Food in Pathumwan District, Bangkok", The 54th Kasetsart University Annual Conference, 3 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exรัชกร กุลเสวต, inดร.ธานินทร์ คงศิลา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, "Improving Communication for Development of the White Game Shop for Youth Programme", การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4 “สร้างองค์ความรู้ สู่การพัฒนา นำพาสังคม” , 1 - 27 มีนาคม 2016, จอมบึง ราชบุรี ประเทศไทย
2015 exนางสาวสุธีรา อาคม, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่ออนาคตการปลูกลางสาดในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 16 - 17 กรกฎาคม 2015, ประเทศไทย อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exนางสาวเหมือนฝัน รามเทพ, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.พิชัย ทองดีเลิศ, รองศาสตราจารย์, "ความต้องการความรู้และการเปิ ดรับข่าวสารเกี่ยวกับการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสาหรับปาล์มน้ามันของเกษตรกร อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 16 - 17 กรกฎาคม 2015, ประเทศไทย อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exนางสาวนาฏยา ปิตานุสร, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการปลูกถั่วลิสงโดยไม่ใช้นํ้าในตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 16 - 17 กรกฎาคม 2015, ประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนายชัยวัฒน์ หงสเนตร, inดร.พัชราวดี ศรีบุญเรือง, รองศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี รังสิภัทร์, รองศาสตราจารย์, "การบริหารจัดการฟาร์มโคนมของสมาชิกสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ห้วยสัตว์ใหญ่ จากัดตาบลห้วยสัตว์ใหญ่ อาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ ๕ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 16 - 17 กรกฎาคม 2015, ไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=550116]