แนวโน้มผลงานของพัชรี โตแก้ว

Conference

การนำเสนอบทความของพัชรี โตแก้ว เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Publish Year International Conference 4
2020 exนายอานันท์ มานพพงศ์, inดร.พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Design of Experiment for Determining Optimum Parameter to Reduce Defects in Surface Mount Technology Process on the Flexible Printed Circuit", 2020 IEEE 7th International Conference on Industrial Engineering and Applications, 16 - 18 เมษายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกฤษณา เอมเดช , inดร.สุดารัตน์ วงศ์วีระเกียรติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลกระทบโครงสร้างการพึ่งพากันต่อประสิทธิภาพของผู้ส่งมอบ กรณีศึกษาระบบห่วงโซ่อุปทานของสับปะรดแปรรูปพื้นบ้าน", IEOM 2016 : Sixth International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, 8 - 10 มีนาคม 2016, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2016 inดร.พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKajornnat Deonphen, "การจัดเรียงกล่องบนพาเลตภายใต้ข้อจำกัดของน้ำหนักและส่วนสูงของพาเลต กรณีศึกษาสินค้าหลอดไฟภายในและภายนอกอาคาร", 7th International Conference on Operations and Supply Chain Management, 18 - 21 ธันวาคม 2016, Phuket,Thailand
2016 inดร.พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พันทิพย์ โตแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิตรานุช กิจกล้า, "ศีกษาผลกระทบปรากฏการณ์ธรรมชาติเอลนิโญ่และลานิญ่าต่อผลผลิตข้าวไทย", International Conference in Mathematics and Application 2016 , 17 - 19 ธันวาคม 2016, Bangkok, Thailand
Publish Year National Conference 9
2022 exนพดล ขำเนตร์, inดร.พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบเครื่องมือในกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์เพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ", นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18 , 25 - 26 กรกฎาคม 2022, พิษณุโลก ประเทศไทย
2022 exกฤษญา ชวดจันทึก , inดร.พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตั้งพารามิเตอร์สำหรับกระบวนการปิดผนึกเพื่อลดของเสีย กรณีศึกษาการปิดผนึกด้วยความร้อน กับถุงพลาสติก", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 13 (CIOD 2022) , 20 พฤษภาคม 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exลัดดาวัลย์ ชำนาญ, inดร.สุวิชภรณ์ วิชกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลดของเสียในขั้นตอนการผลิตสินค้าทอด โดยการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง สำหรับกรณีศึกษาโรงงานผลิตอาหารแปรรูปไก่แช่เยือกแข็ง", การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564, 13 - 14 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนางสาวภัสราภรณ์ ลำเจียกทอง, inดร.สุวิชภรณ์ วิชกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบการทดลอง เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดข้อบกพร่องของบรรจุภัณฑ์แก้ว", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 , 1 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exนายฐาปกรณ์ ปรีเรขา, inดร.ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา, รองศาสตราจารย์, inดร.พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกำหนดค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมของเครื่องอัดรีดสกรูคู่ในการผลิตสารประกอบขึ้นรูปอิพ๊อกซี่", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 1 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนางสาวธนิดาพันธ์ จิรจรัสธนา, inดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสร้างตัวแบบการพยากรณ์ในการทำนายผู้โดยสารของครัวการบินไทย", การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561, 23 - 24 เมษายน 2018, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exศุภวรรณ นิฮะ, inดร.พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิธีการพยากรณ์ด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบผสมร่วมกับวิธีทางพันธุกรรม กรณีศึกษาความต้องการปูนซีเมนต์ในประเทศไทย", TIMES-iCON2017, 20 - 21 พฤศจิกายน 2017, ศาลายา นครปฐม ประเทศไทย
2017 exพจนีย์ ศรีอำพันธุ์, inดร.พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพยากรณ์ยอดขายสินค้าแฟชั่นในตลาดออนไลน์กรณีศึกษาแฟนเพจจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่น", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 55, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exกฤษณา เอมเดช , inดร.พัชรี โตแก้ว ทองรัตนะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลกระทบโครงสร้างการพึ่งพากันต่อประสิทธิภาพของผู้ส่งมอบกรณีศึกษาผู้ปลูกสับปะรดภายในระบบห่วงโซ่อุปทานของสับปะรดแปรรูปพื้นบ้าน", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจา ปี พ.ศ. 2557, 30 - 31 ตุลาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=550113]