แนวโน้มผลงานของปิยะดา

Journal

บทความของปิยะดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาพันธุศาสตร์

Publish Year International Journal 19
2019 inดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล, อาจารย์, inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWilasinee Puangtame, exThitikorn Chomtong, exSuchada Srifa, exSukhita Sathitnaitham, exWasawat Dumrongthawatchai, exKanidtha Jariyachawalid, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of strategies for improving the transgene expression in an oleaginous microalga Scenedesmus acutus", BMC Biotechnology, ปีที่ 19, ฉบับที่ 4, มกราคม 2019, หน้า 1-15
2019 exTakeshi Fukao, exBlanca Estela Barrera-Figueroa, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJuli?n Mario Pe?a-Castro, "Submergence and Waterlogging Stress in Plants: A Review Highlighting Research Opportunities and Understudied Aspects", Frontiers in Plant Science, ปีที่ 10, ฉบับที่ -, มีนาคม 2019, หน้า 1-24
2019 exKwanjai Pipatchartlearnwong, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "Towards sex identification of Asian Palmyra palm (Borassus flabellifer L.) by DNA fingerprinting, suppression subtractive hybridization and de novo transcriptome sequencing", PeerJ, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2019, หน้า 1-25
2019 exButsayawarapat, P., inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรอุษา คำสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparative transcriptome analysis of waterlogging-sensitive and tolerant Zombi pea (Vigna vexillata) reveals energy conservation and root plasticity controlling waterlogging tolerance", Plants, ปีที่ 8, ฉบับที่ 8, มีนาคม 2019
2018 inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล, อาจารย์, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "De novo transcriptome analysis and gene expression profiling of an oleaginous microalga Scenedesmus acutus TISTR8540 during nitrogen deprivation-induced lipid accumulation", Scientific Reports, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018
2016 inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล, อาจารย์, exกิตติศักดิ์ หยกทองวัฒนา, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exประหยัด โภคฐิติยุกต์, exKunn Kangvansaichol, exเมธา มีแต้ม, "Increasing the Triacylglycerol Content in Dunaliella tertiolecta throughIsolation of Starch-Deficient Mutants", Journal of Microbiology and Biotechnology, ปีที่ 26, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2016, หน้า 854-866
2016 exIrma Karla Rivera-Contreras, exTeresa Zamora-Hern?ndez, exAriana Arlene Huerta-Heredia, exJacqueline Capataz-Tafur, exBlanca Estela Barrera-Figueroa, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJuli?n Mario Pe?a-Castro, "Transcriptomic analysis of submergence-tolerant and sensitive Brachypodium distachyon ecotypes reveals oxidative stress as a major tolerance factor", Scientific Reports, ปีที่ 6, ฉบับที่ 27686, มิถุนายน 2016, หน้า 1-15
2016 inดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล, อาจารย์, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Yaisumlee, C., exJariyachawalid, K., exKangwansaichol, K., inดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "An efficient method for isolating large quantity and high quality RNA from oleaginous microalgae for transcriptome sequencing", Plant OMICS, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2016, หน้า 126-135
2016 exKularb Laosatit, inดร.พัชรินทร์ ตัญญะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPanthita Ruang-areerate, exChutima Sonthirod, exSithichoke Tangphatsornruang, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "De novo Transcriptome Analysis of Apical Meristem of Jatropha spp. Using 454 Pyrosequencing Platform, and Identification of SNP and EST-SSR Markers", PLANT MOLECULAR BIOLOGY REPORTER, ปีที่ 34, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2016, หน้า 786-793
2015 exMauricio A. Reynoso, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMarcos Lancia, exFlavio A. Blanco, exJulia Bailey-Serres, exMari?a Eugenia Zanetti, "Translating Ribosome Affinity Purification (TRAP) Followed by RNA Sequencing Technology (TRAP-SEQ) for Quantitative Assessment of Plant Translatomes", Methods in Molecular Biology, ปีที่ 1284, ฉบับที่ -, มีนาคม 2015, หน้า 185-207
2015 inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMaureen Hummel, exJeremie Bazin, exJulia Bailey-Serres, "Ribosome Profiling: A Tool for Quantitative Evaluation of Dynamics in mRNA Translation", Methods in Molecular Biology, ปีที่ 1284, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 139-173
2014 inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThomas Girke, exJeremie Bazin, exJulia Bailey-Serres, "Translational dynamics revealed by genome-wide profiling of ribosome footprints in Arabidopsis", Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, ปีที่ 111, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า E203-E212
2014 exShih-Yun Lin, exPei-Wei Chen, ex Ming-Hsiang Chuang, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Julia Bailey-Serres, exGuang-Yuh Jauh, "Profiling of Translatomes of in Vivo-Grown Pollen Tubes Reveals Genes with Roles in Micropylar Guidance during Pollination in Arabidopsis.", The Plant Cell, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 602-618
2014 inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRachaneeporn Pimjan, exChutima Sonthirod, exDuangjai Sangsrakru, exThippawan Yoocha, exSithichoke Tangphatsornruang, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Elucidation of the molecular responses to waterlogging in Jatropha roots by transcriptome profiling", Frontiers in Plant Science, ปีที่ 5, ฉบับที่ 658, ธันวาคม 2014, หน้า 1-13
2013 exGaurav D. Moghe, exMelissa D. Lehti-Shiu, exAlex E. Seddon, exShan Yin, exYani Chen, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exFederica Brandizzi, exJulia Bailey-Serres, exShin-Han Shiu, "Characteristics and significance of intergenic polyadenylated RNA transcription in Arabidopsis.", Plant Physiology, ปีที่ 161, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 210-224
2013 inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exReed Sorenson, exJulia Bailey-Serres, "Cold shock protein 1 chaperones mRNAs during translation in Arabidopsis thaliana", The Plant Journal, ปีที่ 74, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2013, หน้า 1016-1028
2012 inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJulia Bailey-Serres, "Dynamic light regulation of translation status in Arabidopsis thaliana", Frontiers in Plant Science, ปีที่ 3, ฉบับที่ 66, เมษายน 2012
2009 exAngelika Mustroph, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJulia Bailey-Serres, "Isolation of Plant Polysomal mRNA by DifferentialCentrifugation and Ribosome Immunopurification Methods", Methods in Molecular Biology, ปีที่ 2009, ฉบับที่ 553, มิถุนายน 2009
2012 exSu-Hyun Park, exPil Joong Chung, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJulia Bailey-Serres, exYoun Shic Kim, exHarin Jung, exSeung Woon Bang, exYeon-Ki Kim, exYang Do Choi, exJu-Kon Kim, "Posttranscriptional Control of Photosynthetic mRNA Decay under Stress Conditions Requires 3' and 5' Untranslated Regions and Correlates with Differential Polysome Association in Rice", Plant Physiology, ปีที่ 159, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2012, หน้า 1111-1124

Conference

การนำเสนอบทความของปิยะดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาพันธุศาสตร์

Publish Year International Conference 2
2018 inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exถิรวุฒิ เพิ่มพูน, inดร.ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molecular characterization of waterlogging tolerant mechanisms in legume using de novo transcriptomic approach", The 5th plant genomics & gene editing congress: Asia, 26 - 27 มีนาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exสุชาดา ศรีฟ้า, inดร.อนงค์ภัทร สุทธางคกูล, อาจารย์, inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภชัย วุฒิพงศ์ชัยกิจ, รองศาสตราจารย์, "Enhancement of homology directed recombination system in Chlamydomonas reinhardtii by overexpression of yeast RADs", The 9thAsia-Pacific Conference on Algal Biotechnology (9thAPCAB) "Algae for Food, Feed, Fuel and Beyond", 15 - 18 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 4
2016 exภัทราลักษณ์ ส่งเสริม, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสารอาหารไนเตรทกับการทนต่อสภาวะน้ำท่วมขังของสบู่ดำ", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exรัชนีภรณ์ พิมพ์จันทร์, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์การแสดงออกของยีนในสบู่ดำภายใต้สภาวะน้ำท่วมขัง", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54, 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชลี ศิริขจรกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRachaneeporn Pimjan, exChutima Sonthirod, ex Duangjai Sangsrakru, exThippawan Yoocha, exSithichoke Tangphatsornruang, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, "Transcriptome profiling of Jatropha roots in response to waterlogging stress", การประชุมวิชาการจีโนมิกส์ ชีวสารสนเทศศาสตร์ และชีววิทยาเชิงระบบ Genomics, Bioinformatics, and System Biology Conference (GBSBC 2015), 10 - 11 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exDanulada Pantharaj, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยะดา จันทวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "3D-Structure prediction, binding sites and expression analysis of ribosome inactivating proteins in Jatropha curcas", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40, 2 - 4 ธันวาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=550112]

แสดงความคิดเห็น

(0)