แนวโน้มผลงานของนพพล

Journal

บทความของนพพล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาจุลชีววิทยา

บทความแต่ละ Quartile ของนพพล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาจุลชีววิทยา

บทความแต่ละ TCI Group ของนพพล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาจุลชีววิทยา

Publish Year International Journal 21
2022 exKosaka, T., exTsuzuno, T., exNishida, S., exPattanakittivorakul, S., exMurata, M., exMiyakawa, I., inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exYamada, M., "Distinct Metabolic Flow in Response to Temperature in Thermotolerant Kluyveromyces marxianus", Applied and Environmental Microbiology, ปีที่ 88, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2022
2020 exPannida Khunnamwon, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Sasitorn Jindamorakot , exNakarin Suwannarach, exProf. Kenji Matsui, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Evaluation of antagonistic activity and mechanisms of endophytic yeasts against pathogenic fungi causing economic crop diseases", Folia Microbiologica, ปีที่ 65, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2020, หน้า 573-590
2020 exKhunnamwong, P., inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Teunia siamensis f.A., sp. nov., a novel tremellaceous yeast species isolated from soil in a secondary peat swamp forest area", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 70, ฉบับที่ 6, พฤษภาคม 2020, หน้า 3673-3678
2019 exNurcholis, M, exNitiyon, S, exSuprayogi, exRodrussamee, N, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exKosaka, T, exYamada, M, "Functional analysis of Mig1 and Rag5 as expressional regulators in thermotolerant yeast Kluyveromyces marxianus", APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 103, ฉบับที่ 1, มกราคม 2019, หน้า 395-410
2019 exTalukder, A.A., exAdnan, N., exSiddiqa, A., exMiah, R., exTuli, J.F., exKhan, S.T., exDey, S.K., inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYamada, M., "Fuel ethanol production using xylose assimilating and high ethanol producing thermosensitive Saccharomyces cerevisiae isolated from date palm juice in Bangladesh", Biocatalysis and Agricultural Biotechnology, ปีที่ 18, ฉบับที่ -, มีนาคม 2019
2019 exPattanakittivorakul, S, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYamada, M, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Selection of thermotolerant Saccharomyces cerevisiae for high temperature ethanol production from molasses and increasing ethanol production by strain improvement", ANTONIE VAN LEEUWENHOEK INTERNATIONAL JOURNAL OF GENERAL AND MOLECULAR MICROBIOLOGY, ปีที่ 112, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2019, หน้า 975-990
2018 exPirapan Polburee, exTakao Ohashi, exYung-Yu Tsai, exThitinun Sumyai, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exKazuhito Fujiyama, "Molecular cloning and overexpression of DGA1, an acyl-CoA-dependent diacylglycerol acyltransferase, in the oleaginous yeast Rhodosporidiobolus fluvialis DMKU-RK253", Microbiology (United Kingdom), ปีที่ 164, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018, หน้า 1-10
2018 exNitiyon, S, exKhunnamwong, P, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Candida kantuleensis sp nov., a D-xylose-fermenting yeast species isolated from peat in a tropical peat swamp forest", INTERNATIONAL JOURNAL OF SYSTEMATIC AND EVOLUTIONARY MICROBIOLOGY, ปีที่ 68, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2018, หน้า 2313-2318
2018 exKaewwichian, R., exKhunnamwong, P., exJindamorakot, S., inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Cryptotrichosporon siamense sp. nov., a ballistoconidium-forming yeast species in Trichosporonales isolated in Thailand", International journal of systematic and evolutionary microbiology, ปีที่ 68, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2018, หน้า 2473-2477
2017 exPirapan Polburee, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPitayakon LIMTONG, exMarizeth Groenewald, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Nakazawaea todaengensis f.a., sp. nov., a yeast isolated from a peat swamp forest in Thailand", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 67, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2017, หน้า 2377-2382
2016 exNitiyon, Sukanya, exKeo-oudone, Chansom, exMurata, Masayuki, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exKosaka, Tomoyuki, exYamada, Mamoru, "Efficient conversion of xylose to ethanol by stress-tolerant Kluyveromyces marxianus BUNL-21", SPRINGERPLUS, ปีที่ 5, กุมภาพันธ์ 2016
2016 exJaiboon, K., inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLimtong, P., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Yeasts from peat in a tropical peat swamp forest in Thailand and their ability to produce ethanol, indole-3-acetic acid and extracellular enzymes", Mycological Progress, ปีที่ 15, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2016, หน้า 755-770
2016 exSuprayogi, exNurcholis, M., exMurata, M., inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKosaka, T., exRodrussamee, N., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exYamada, M., "Characteristics of kanMX4-inserted mutants that exhibit 2- deoxyglucose resistance in thermotolerant yeast Kluyveromyces marxianus", Open Biotechnology Journal, ปีที่ 10, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2016, หน้า 208-222
2016 exKriengkri Timsorn, exTheeraphop Thoopboochagorn, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of bacterial population on chicken meats using a briefcase electronic nose", Biosystems Engineering, ปีที่ 151, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2016, หน้า 116-125
2016 exThanasak Lomthong, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Production of raw starch degrading enzyme by the thermophilic filamentous bacterium Laceyella sacchari LP175 and its application for ethanol production from dried cassava chips", Starch - Starke, ปีที่ 68, ฉบับที่ 11-12, พฤศจิกายน 2016, หน้า 1264-1274
2015 exPolburee, Pirapan, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOhashi, Takao, exFujiyama, Kazuhito, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, "Characterization of oleaginous yeasts accumulating high levels of lipid when cultivated in glycerol and their potential for lipid production from biodiesel-derived crude glycerol", FUNGAL BIOLOGY, ปีที่ 119, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2015, หน้า 1194-1204
2015 exPannida Khunnamwong, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSasitorn Jindamorakot, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exProf. Dr. Marc-Andre? Lachance, "Description of Diutina gen. nov., Diutina siamensis, f.a. sp. nov., and reassignment of Candida catenulata, Candida mesorugosa, Candida neorugosa, Candida pseudorugosa, Candida ranongensis, Candida rugosa and Candida scorzettiae to the genus Diutina", nt J Syst Evol Microbiol. , ปีที่ 65, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2015, หน้า 4701-4709
2016 exChansom Keo-oudone, exSukanya Nitiyon, exPhonepasith Sotitham, exAkio Tani, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNapatchanok Yuangsaard, exSomchanh Bounphanmy, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exMamoru Yamada, "Isolation and characterization of thermotolerant ethanol-fermenting yeasts from Laos and application of whole-cell matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOF/MS) analysis for their quick identification", African Journal of Biotechnology , ปีที่ 15, ฉบับที่ 6, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 153-164
2015 inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKosaka, Tomoyuki, exHosoyama, Akira, exSuzuki, Yutaka, exRodrussamee, Nadchanok, exMatsutani, Minenosuke, exMurata, Masayuki, exFujimoto, Naoko, exSuprayogi, exTsuchikane, Keito, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exFujita, Nobuyuki, exYamada, Mamoru, "Genetic basis of the highly efficient yeast Kluyveromyces marxianus: complete genome sequence and transcriptome analyses", BIOTECHNOLOGY FOR BIOFUELS, ปีที่ 8, ฉบับที่ 47, มีนาคม 2015
2015 exSuprayogi, exMinh T. Nguyen, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNadchanok Rodrussamee, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exTomoyuki Kosaka, exMamoru Yamada, "A Kluyveromyces marxianus 2-deoxyglucose-resistant mutant with enhanced activityof xylose utilization", International Microbiology, ปีที่ 18, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2015, หน้า 235-244
2013 inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exอ.เนตรชนก รอดรัศมี, exSuprayogi, exMasayuki Murata, exAsist. Prof. Dr. Tomoyuki Kosdaka, exProf. Dr. Mamoru Yamada, "Essentiality of respiratory activity for pentose utilization in thermotolerant yeast Kluyveromyces marxianus DMKU 3-1042", Antonie van Leeuwenhoek, ปีที่ 103, ฉบับที่ 4, เมษายน 2013, หน้า 933-945

Conference

การนำเสนอบทความของนพพล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาจุลชีววิทยา

Publish Year International Conference 2
2017 exPranlekha Traiwatcharanon, exSasithorn Butpang, inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThongsak Kaewprakob, exPuripong Wannavilai, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Application of Silver Nanoparticles for Natural Rubber Latex", Siam Physics Congress 2017, 24 - 26 พฤษภาคม 2017, ระยอง แมริออท รีสอร์ท. แอนด์ สปา อำเภอแกลง ระยอง ประเทศไทย
2012 inดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNadchanok Rodrussamee, exSuprayogi, exKatsushi Hirata, exTomoyuki Kosaka, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exPornthap Thanonkeo , exMamoru Yamada, "Screening and characterization of thermotolerant ethanol-fermenting yeasts suitable for ethanol production", Asian Core Program on Capacity Building and Development of Microbial Potential and Fermentation Technology towards New Era, 16 - 21 พฤศจิกายน 2012, Shimonoseki ญี่ปุ่น
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=550107]