แนวโน้มผลงานของนันทชัย

Journal

บทความของนันทชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Publish Year International Journal 4
2017 exนายภาณุเดช แสงสีดำ, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Spatio-temporal model for crop yield forecasting", Journal of Applied Statistics, ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 427-440
2016 exนายพงศ์พันธ์ นาคแก้ว, exรศ.วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bi-criteria Lexicographic Optimization of Short-term Make-and-pack Scheduling Problem", International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2016, หน้า 127-142
2013 inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายพิษณุ ทองขาว, "Bayesian Models for Time Series with Covariates, Trend, Seasonality, Autoregression and Outliers", Journal of Computer Science, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, เมษายน 2013, หน้า 291-298
2012 exTongkhow, P., inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bayesian model for time series with trend, autoregression and outliers", International Conference on ICT and Knowledge Engineering, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2012, หน้า 90-94
Publish Year National Journal 14
2019 inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางพันทิวา ชิตเครือ, "การวิเคราะห์ค่าไฟฟ้าที่สูญเสียในระบบจำหน่ายไฟฟ้าจากการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าล่าช้า", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 111-127
2018 inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชเนตตี พูลพิพัฒน์, "การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิคและการเงินของระบบผลิตน้ำรีไซเคิลจากน้ำเสีย กรณีศึกษา: โรงงานผลิตรถยนต์", วารสารสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 30-38
2017 inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายวุฒิชัย จันทร์อินทร์, "การพัฒนาตัวแบบการถดถอยสำหรับการประมาณต้นทุนขั้นต้นงานก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาติโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงในนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 25, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 656-669
2016 exนายพงศ์พันธ์ นาคแก้ว, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร, "A comparison of genetic algorithm and artificial bee colony approaches in solving blocking hybrid flowshop scheduling problem with sequence dependent setup/changeover times", วิศวกรรมสาร มข., ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2016, หน้า 62-68
2016 exนายนรวัฒน์ เหลืองทอง, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเลือกตัวแบบพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรที่เหมาะสม", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2016, หน้า 370-381
2016 exนายภานุเดช แสงสีดำ, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bayesian Spatio-Temporal Time Series Model for Rice and Cassava Yields in Thailand", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 38-49
2015 inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวนพลักษณ์ ชัยอมรทรัพย์, "การเพิ่มผลิตภาพสายการประกอบตู้ควบคุมเอเอ็มอาร์", วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 1-6
2015 exนายนรวัฒน์ เหลืองทอง, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรด้วยวิธีอนุกรมเวลา", วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2015, หน้า 7-13
2014 exนางสาวจิตรลดา เลิศกิตติกุล, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลดของเสียของบรรจุภัณฑ์ด้วยการออกแบบการทดลอง", วารสารวิจัย มข., ปีที่ 19, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2014, หน้า 886-890
2013 inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายพิษณุ ทองขาว, "Forecasting Crop Yields in Thailand Using Hierarchical Bayesian Methods", วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2013, หน้า 61-66
2013 inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวแววดาว สมานพันธ์, "การปรับปรุงผังโรงงานเพื่อจัดสมดุลกำลังการผลิตโดยเทคนิคการจำลองแบบปัญหาในอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ", วิศวกรรมสาร มข., ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2013, หน้า 173-183
2012 inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพยากรณ์ด้วยวิธีการพยากรณ์เชิงสาเหตุ", วารสารวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 33-48
2013 inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวจันทร์ทิวา มโนวิเชียร, "การลดต้นทุนคุณภาพในกระบวนการผลิตกล้องถ่ายรูปดิจิตอล", วิศวกรรมสาร มข., ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2013, หน้า 313-322
2012 inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส.สุจิรา อิสริยะกุลกล้า, exดร.ชยกฤต เจริญศิริวัฒน์, "การแบ่งกลุ่มเพื่อการขนส่งภายในเครือข่ายสถานีก๊าซ NGV โดยใช้กำหนดการเชิงเส้นแบบทวิภาค", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 25, ฉบับที่ 79, มกราคม - มีนาคม 2012, หน้า 72-83

Conference

การนำเสนอบทความของนันทชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Publish Year International Conference 13
2019 inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส. ณิชกุล ชาวน้ำ, "Chemical Inventory Management Improvement", The 9th International Congress on Engineering and Information (ICEAI 2019), 9 พฤษภาคม 2019, Osaka ญี่ปุ่น
2018 inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exน.ส. ณิชกุล ชาวน้ำ, "Chemical Demand Forecasting by Artificial Neural Network", Annual Conference on Engineering and Applied Science (ACEAT 2018), 28 พฤศจิกายน 2018, Osaka ญี่ปุ่น
2017 inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสิริลักษ์ รัญเสวะ, "Forecasting of Electricity Demand to Reduce the Inventory Cost of Imported Coal", 2017 4th International Conference on Industrial Engineering and Applications, 22 เมษายน 2017, Nagoya ญี่ปุ่น
2016 exนางสาวอรอุมา กอสนาน, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Hybrid Particle Swarm Optimization Algorithm and Support Vector Machine Model for Agricultural Statistic of Thailand Forecasting", Sixth International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, 8 มีนาคม 2016, Kuala Lumpur มาเลเซีย
2016 inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายธปนนท์ ธีรศาสตร์, "Design of Experiments for Increasing the Pulling Force of the Speed Change Lever of the Power Tiller", 2016 International Conference on Innovation, Management and Industrial Engineering, 5 - 7 สิงหาคม 2016, Kurume ญี่ปุ่น
2014 inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวอรอุมา กอสนาน, "Thailand's Para Rubber Production Forecasting Comparison", International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2014, 12 - 14 มีนาคม 2014, Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2014 inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายภาณุเดช แสงสีดำ, "Spatial Time Series Forecasts Based on Bayesian Linear Mixed Models for Rice Yields in Thailand", International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2014, 12 - 14 มีนาคม 2014, Hong Kong เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2014 inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายภานุเดช แสงสีดำ, "Spatial Time Series Models for Rice and Cassava Yields Based On Bayesian Linear Mixed Models", The International Conference on Operations Research and Statistics: (ICORS 2014), 30 - 31 กรกฎาคม 2014, สมาพันธรัฐสวิส
2012 exนางสาวแววดาว สมานพันธ์, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Hard Disk Drive Production Performance Improvement Using Plant Layout Design", The 4th International Data Storage Technology Conference (DST-CON 2011), 10 มกราคม 2012, นนทบุรี ประเทศไทย
2012 inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายพรประเสริฐ ลีลาเกรียงศักดิ์, "Comparison of Cost Estimates of Electrical and Communication System for Industrial Factory Construction", The World Congress on Engineering and Computer Science 2012 (WCECS 2012), 24 ตุลาคม 2012, ซานฟรานซิสโก อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2012 exนายพิษณุ ทองขาว, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Bayesian Model for Time Series with Trend, Autoregression and Outliers", The 10th International Conference on ICT and Knowledge Engineering, 22 พฤศจิกายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนายพงศ์พันธ์ นาคแก้ว, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.วุฒิชัย วงษ์ทัศนีย์กร, exรศ.ดร.บุษบา พฤกษาพันธุ์รัตน์, "Solving Blocking Hybrid Flowshop Scheduling Problem with Sequence Dependent Setup/Changeover Times: A Genetic Algorithm Approach", The 13th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference 2012, 2 - 5 ธันวาคม 2012, ภูเก็ต ประเทศไทย
2011 inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายพิษณุ ทองขาว, "Appropriate Forecasting Models for Fluctuating Vegetable Prices in Thailand", 2011 World Congress on Engineering and Technology (CET 2011), 29 ตุลาคม 2011, Shanghai สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 23
2019 exวราภรณ์ งามชูธรรม, inดร.ปุณณมี สัจจกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต กรณีศึกษา: โรงงานผลิตขึ้นรูปพลาสติกชนิดผงเบคกาไลค์", The 5th Thai-Nichi Institute of Technology: Academic Conference 2019 (TNIAC 2019), 31 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนางสาวภัทชราพร หงษ์ทอ, inดร.ปุณณมี สัจจกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจไม้ประดับสำหรับผู้อาศัยในคอนโดมิเนียม", The 5th Thai-Nichi Institute of Technology: Academic Conference 2019 (TNIAC 2019), 31 พฤษภาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนางสาวธันย์ชนก ชอบชื่นสุข, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบการทดลองเพื่อหาปัจจัยที่มีนัยสำคัญต่อน้ำหนักของอลูมิเนียมเส้นหน้าตัดที่ผ่านกระบวนการอัดขึ้นรูปและชุบสีทางไฟฟ้าเคมี", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2562 (IE Network 2019), 21 - 24 กรกฎาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนางสาวพัชรพร งามเจริญสุขถาวร, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยด้วยวิธีอนุกรมเวลา", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2562 (IE Network 2019), 22 กรกฎาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exนางสาววรรณวิศา แซ่เตียว, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กฤษ วงษ์เกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพยากรณ์ผลผลิตมันสำปะหลังของประเทศไทยด้วยวิธีอนุกรมเวลา", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2562 (IE Network 2019), 21 - 24 กรกฎาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exนางสาวพัชรวิมล ศรีเทียม, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพยากรณ์ความต้องการของเครื่องสูบน้ำด้วยวิธีโครงข่ายประสาทเทียม", การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561, 23 - 24 เมษายน 2018, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exนางสาวชนิดาภา นิลพานิช, inดร.ปุณณมี สัจจกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการหมู่บ้านจัดสรร ในอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2561, 23 - 24 เมษายน 2018, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2018 exนายกานต์ จูพานิชย์, inดร.ปุณณมี สัจจกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาที่ดินในเขตนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561, 23 - 24 เมษายน 2018, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exนายศรัณยู ปัญญานนท์, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบการทดลองในการใช้การฉีดละอองน้ำแบบภายนอกเพื่อลดอุณหภูมิอากาศก่อนเข้าเครื่องกังหันก๊าซ", The TNI Academic Conference 2017, 19 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exนายฉัตร์ คำพาที, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบการทดลองเพื่อหาช่วงควบคุมขนาดชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีผลต่อแรงปิดฝากระเป๋าผู้โดยสารหน้า", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2560, 14 กรกฎาคม 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 exนายฤทธิรงค์ ศิริไสยาสน์, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การหาขนาดรวมของหม้อแปลงไฟฟ้าด้วยวิธีการพยากรณ์เชิงสาเหตุ", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2560, 14 กรกฎาคม 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 exนางสาววีรนุช ม่วงเกษม, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การฟื้นฟูน้ำเกลือที่ใช้ล้างเรซินจากกระบวนการลดค่าสีน้ำเชื่อม", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2560, 13 กรกฎาคม 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exนางสาวนิธิการณ์ เตียวยืนยง, inดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การหาต้นทุนที่ดีที่สุดบนเส้นทางการเดินสายแบบจุดต่อจุดในการออกแบบติดตั้งโครงข่ายใยแก้วนำแสง", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2559, 24 มีนาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exน.ส. ณิชกุล ชาวน้ำ, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นราภรณ์ เภาประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "การพยากรณ์ความต้องการสารเคมีของโรงงานผลิตน้ำบางเขน", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 exนายปฏิวัติ สารคุณ, inดร.ชนะ รักษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือของระบบรางเพื่อการวางแผนซ่อมบารุงของประเทศไทย", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exนายพงศ์พันธ์ นาคแก้ว, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.วุฒิชัย วงศ์ทัศนีย์กร, "Solving Blocking Hybrid Flowshop Scheduling Problem with Sequence Dependent Setup/Changeover Times: An Artificial Bee Colony Optimization Approach", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2557, 31 ตุลาคม 2014, สมุทรปราการ ประเทศไทย
2014 inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวนพลักษณ์ ชัยอมรทรัพย์, "การเพิ่มผลิตภาพสายการประกอบตู้ควบคุมเอเอ็มอาร์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2557, 31 ตุลาคม 2014, สมุทรปราการ ประเทศไทย
2014 exนายนรวัฒน์ เหลืองทอง, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพยากรณ์ผลผลิตการเกษตรด้วยวิธีอนุกรมเวลา", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2557, 30 ตุลาคม 2014, สมุทรปราการ ประเทศไทย
2014 exนางสาวทิพวรรณ ศรีสุขใส, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพยากรณ์ผลผลิตข้าวเจ้าด้วยวิธีตรรกศาสตร์คลุมเครือ", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2557, 31 ตุลาคม 2014, สมุทรปราการ ประเทศไทย
2013 inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนรวัฒน์ เหลืองทอง, "การลดเวลาการเปลี่ยนแม่พิมพ์เครื่องขึ้นรูประบบสุญญากาศ", การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2556, 16 - 18 ตุลาคม 2013, ชลบุรี ประเทศไทย
2012 inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายกิจวเรศ นพกิจ, "การปรับปรุงสายการผลิตคุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและกำลังการผลิต", การประุชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2555, 6 กันยายน 2012, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวกมลชนก เจียมสินกุล, "การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ำเชื่อมถุง", การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (CIOD 2011), 11 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 exนางสาวสุจิรา อิสริยะกุลกล้า, inดร.นันทชัย กานตานันทะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ชยกฤต เจริญศิริวัฒน์, "การจัดแบ่งกลุ่มการรับก๊าซจากสถานีแม่ให้กับสถานีลูก", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2552, 21 ตุลาคม 2009, ขอนแก่น ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=540071]