แนวโน้มผลงานของอรรถพร

Journal

บทความของอรรถพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรัชยา เสียงสนั่น, inดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Intensity of Stress Singularity in Plastic Region around A Singular Point in Bi-material Joints", MATERIALS TODAY-PROCEEDINGS, ปีที่ 17, ฉบับที่ 4, กันยายน 2019, หน้า 1500-1506
2018 inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเสฏฐวุฒิ บุญรอด, exกนกนาฏ ชัยประเสริฐ, "The Effect of Shot-Peening on Thermal Residual Stress around the Singular Point of Cu-Low Alloy Rail Steel in Welded Joints", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 876, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 20-24

Conference

การนำเสนอบทความของอรรถพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Publish Year International Conference 4
2017 inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนาย เสฏฐวุฒิ บุญรอด, exนางสาว กนกนาฏ ชัยประเสริฐ, "The Effect of Shot-Peening on Thermal Residual Stress around the Singular Point of Cu-Low Alloy Rail Steel in Welded Joints", The 2nd International Conference on Material Science and Engineering (ICMSE 2017), 16 - 18 มิถุนายน 2017, jeju สาธารณรัฐเกาหลี
2017 inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวรัชยา เสียงสนั่น, inดร.เจตวีย์ ภัครัชพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Intensity of Stress Singularity in Plastic Region around A Singular Point in Bi-material Joints", The First Materials Research Society of Thailand International Conference (1st MRS Thailand International Conference), 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 exนาย จิรภัทร มาลัย, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Intensity of Elasto-Plastic Stress Singularity near the Vertex of Bi-Material Joints", 2014 International Conference on Engineering and Applied Science, 22 - 24 กรกฎาคม 2014, ฮอกไกโด ญี่ปุ่น
2013 exนายจิรภัทร มาลัย, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Elasto-Plastic stress singularity field near the vertex of bi-material joint", The 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering, 16 - 18 ตุลาคม 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 12
2019 exณิชารีย์ สอนอุไร , inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของความหนาของวัสดุประสานต่อความเค้นซิงกุลาริตี้แบบอิลาสโต-พลาสติก รอบจุดซิงกุลาในรอยต่อของวัสดุต่างชนิด", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 2 - 5 กรกฎาคม 2019, อุดรธานี ประเทศไทย
2019 exศนทกานต์ เหลืองวิเศษ, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์พฤติกรรมการเสียรูปของลวดสปริง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 2 - 5 กรกฎาคม 2019, อุดรธานี ประเทศไทย
2019 inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนรีกุล ปาลคัมภีร์, "การวิเคราะห์ทางไฟไนต์เอลิเมนต์สําหรับการลดความเค้นตกค้างในรอยต่อของวัสดุต่างชนิดจากภาระแรงดึงด้วยวิธีการช๊อตพีนนิ่ง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33, 2 - 5 กรกฎาคม 2019, อุดรธานี ประเทศไทย
2015 exนายนพรัตน์ เผือกวัฒนา, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เกรียงไกร อัศวมาศบันลือ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองสภาวะไม่คงตัวของของไหลภายในอีโคโนไมเซอร์ในหม้อไอน้ำ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนายเสฏฐวุฒิ บุญรอด, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลกระทบของอัตราการเย็นตัวต่อสนามความเค้นซิงกุลาริตี้บนรอยต่อของวัสดุ 2 ชนิดโดยวิธีการทางไฟไนต์เอลิเมนต์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 1 - 3 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 exนางสาว กนกนาฏ ชัยประเสริฐ, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ทางไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการลดความเค้นตกค้างในรอยเชื่อมด้วยวิธีการช๊อตพีนนิ่ง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 1 - 3 กรกฎาคม 2015, นครราชสีมา ประเทศไทย
2014 exวรัชยา เสียงสนั่น, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความเข้มของความเค้นซิงกุลาริตี้บริเวณอิลาสโต-พลาสติกรอบจุดซิงกุลาบริเวณรอยต่อของวัสดุที่ต่างกันโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 15 - 17 ตุลาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exนายชัยพล ทรงสิทธิโชค, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความเค้นตกค้างเนื่องจากอุณหภูมิในบริเวณสนามความเค้นซิงกุลาริตี้รอบจุดมุมรอยต่อในวัสดุต่างชนิดโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบ 3 มิติ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 , 16 - 18 ตุลาคม 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2012 exชัยพล ทรงสิทธิโชค, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์สนามความเค้นซิงกุลาริตี้รอบจุดมุมของรอยต่อในวัสดุต่างชนิดภายใต้ภาระอุณหภูมิและแรงดึงโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบ 3 มิติ", งานประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ME-NETT ครั้งที่ 26, 24 - 26 ตุลาคม 2012, เชียงราย ประเทศไทย
2012 exนพนิธิ ผกามาศ, exลักษณาวรรณ เอื้อจิตถาวร, exวรัชยา เสียงสนั่น, inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบโครงสร้างกระจายความเค้นโดยการวิเคราะห์ทางไฟไนต์เอลิเมนต์", ประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ME-NETT ครั้งที่ 25, 24 - 26 ตุลาคม 2012, เชียงราย ประเทศไทย
2011 inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exฮิเดะโอะ โคะกุจิ, "การวิเคราะห์ความเข้มของค่าซิงกุลาริตี้ของสนามความเค้นในจุดต่อของวัสดุต่างชนิดกันโดยวิธีเอนริชไฟไนต์เอลิเมนต์แบบ 3 มิติ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 exนาย กิติศักดิ์ ทวีรัตนผล , inดร.อรรถพร วิเศษสินธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ค่าความเข้มของความเค้นซิงกุลาริตี้รอบจุดมุมของรอยต่อวัสดุ 2 ชนิดโดยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์แบบ3มิติ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทยครั้งที่ 25, 19 - 21 ตุลาคม 2011, อ.อ่าวนาง กระบี่ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=540054]