Person Image

  Education

  • ปร.ด. (วิทยาศาสตรศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2553
  • วท.บ. (ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2547
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548

  แนวโน้มผลงานของจีระวรรณ

  Journal

  บทความของจีระวรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาการศึกษา

  Publish Year International Journal 5
  2019 inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, exProf.Dr.Noriyuki Inoue, "แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้รายวิชาการวิจัยปฏิบัติการที่ส่งเสริมให้นิสิตครูวิทยาศาสตร์มีความสามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนาการสอนของตนเอง", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 519-527
  2018 inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์, exดร.สุทธิดา จำรัส, "Science teacher education in Thailand: a challenging journey", Asia-Pacific Science Education , ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, มกราคม 2018, หน้า 1-18
  2017 inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, "ความท้าทายในการทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของนิสิตครูวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยจัดการกับความท้าทาย", Kasetsart Journal of Social Sciences, ปีที่ 38, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 457-469
  2015 inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, "เจตคติและพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของนิสิตครูวิทยาศาสตร์", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2015, หน้า 297-307
  2010 inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์, "กรณีศึกษาความเข้าใจและการปฏิบัติของครูวิทยาศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2010, หน้า 1-16
  Publish Year National Journal 12
  2020 exธัญวรัตน์ ปิ่นทอง, exวียะวัฒน์ ใจตรง, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างประสบการณ์เดิมในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักศึกษาครู กับความเชื่อในความสามารถแห่งตน ด้านการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 72-83
  2019 exธนิกา วศินยานุวัฒน์, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐพร ฉัตรแถม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการและความพร้อมสู่สะเต็มศึกษาของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2019, หน้า 96-109
  2017 exชุติมา วิชัยดิษฐ, exวิไลวรรณ ทรงศิลป์, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, "การวิจัยเชิงคุณภาพในวิทยาศาสตร์ศึกษา", ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 32, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 114-119
  2017 exสิรินุช เข็มคง, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้เพื่อพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , ปีที่ 36, ฉบับที่ พิเศษ, กันยายน 2017, หน้า 77-87
  2016 exกฤษฎา ปัญญาวัน, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ พัฒนโภครัตนา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย", วารสารหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 349-362
  2016 inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, "รายวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อพัฒนาเจตคติและพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์", วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 213-252
  2014 inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, exณัฐพงศ์ แตงเพ็ชร์, inดร.บุญเกื้อ วัชรเสถียร, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาแนวคิดเรื่องเซลล์ประสาทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 63-78
  2013 exพอรินทร์ พูนพุกธนพัฒน์, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, "แนวคิดเรื่อง ยีนและโครโมโซม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคอุปมาอุปไมย", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2013
  2012 inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, "การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : แนวทางใหม่ของการพัฒนาวิชาชีพครู", ศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 65-77
  2011 inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, "การสอนวิทยาศาสตร์ที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 84-105
  2011 inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชานนท์ จันทรา, รองศาสตราจารย์, inดร.ชีพสุมน รังสยาธร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เครือข่ายการศึกษาไทย:กลไกสู่ประชาคมอาเซียน", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์, ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2011, หน้า 95-108
  2008 inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์, "การศึกษาการสอนเรื่องระบบนิเวศในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ภายใต้โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร", วารสารวิจัย มข. , ปีที่ 13, ฉบับที่ 11, ธันวาคม 2008, หน้า 1332-1344

  Conference

  การนำเสนอบทความของจีระวรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาการศึกษา

  Publish Year International Conference 11
  2018 inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, "What Determines Thai Science Teachers to Integrate STEM in their Classroom?", 2018 International Conference of East-Asian Association for Science Education, 29 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2018, ไต้หวัน
  2016 exDeunpen Noohuang, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, exManote Chutikulworanun, "Teaching Science via STEAM Framework for Developing 8th Graders’ Scientific Conception on Human and Animal Body System", The 4th International Conference for Science Educators and Teachers, 3 - 5 มิถุนายน 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2016 exSuthipan Chanthrasre, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, "Trends of Research in Science Education", The 4th International Conference for Science Educators and Teachers, 3 - 5 มิถุนายน 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2016 exNitipong Siriwong, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, "A Content Analysis of Research Trends in International Journal of Science Education", The 4th International Conference for Science Educators and Teachers, 3 - 5 มิถุนายน 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2015 exพิชญา สิทธิชัย , inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมาน แก้วไวยุทธ, รองศาสตราจารย์, "Inquiry-based Learning and Visualization Media for Teaching Nervous System Concepts", The 3rd International Conference for Science Educators and Teachers, 17 - 19 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, "Science Classroom Action Research: A Journey from Within", The 3rd International Conference for Science Educators and Teachers, 17 - 19 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2014 inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, "Collaborative reflective supervision: Scaffolding preservice science teachers' classroom practice of inquiry", NARST 2014 Annual Conference, 30 มีนาคม - 2 เมษายน 2014, Pittsburgh เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา
  2014 inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, "Preservice Teachers’ Difficulties in Teaching Inquiry in Thai Science Classrooms", International Science Education Conference 2014, 25 - 28 พฤศจิกายน 2014, สาธารณรัฐสิงคโปร์
  2014 exเสาวนีย์ เกิดด้วง, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมาน แก้วไวยุทธ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่มีต่อการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4", การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน , 8 - 9 ธันวาคม 2014, นครปฐม ประเทศไทย
  2013 inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, "Environmental Attitudes and Behavior of Student Teachers: A Note for Environmental Education Course", The International Conference for Science Educators and Teachers (ISET 2013), 9 - 11 พฤษภาคม 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
  2012 inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรรณทิพา รอดแรงค้า, ศาสตราจารย์, exJolie Mayer-Smith, "Collaborative Action Research for Changing Science Teachers' Understanding and Practice of Inquiry", International Conference Innovation Research in a Changing and Challenging World, 16 - 18 พฤษภาคม 2012
  Publish Year National Conference 17
  2019 exชญากนต์ ส่วนบุญ, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์แบบนิรนัยและแบบอุปนัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 57, 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
  2018 exฉลองวุฒิ จันทร์หอม, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, exจุฬาภรณ์ ทองสีนุช, "ฉันจะพัฒนาทักษะการสร้างสรรค์และนวัตกรรมแห่งศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาได้อย่างไร", โครงการประกวดการนำเสนองานวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาครู, 24 มีนาคม 2018 - 24 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2018 exธนาศักดิ์ กองโกย, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, "ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องวัฏจักรคาร์บอนผ่านการจัดการเรียนรู้แบบปรับเหมาะ", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2018 exนลินี สอนชา, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.เมษยะมาศ คงเสมา, อาจารย์, "ความสามารถในการให้เหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวิชาชีววิทยา", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 inดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ, รองศาสตราจารย์, inดร.จิตตมาส สุขแสวง, อาจารย์, inดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา, รองศาสตราจารย์, inดร.เอกรัตน์ ทานาค, อาจารย์, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เอกภูมิ จันทรขันตี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รองศาสตราจารย์, "การวิจัยเชิงประเมินโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 : กรณีศึกษาศูนย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exณัฐชิยา ธนานุสนธิ์, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงแนวคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร โดยใช้ยุทธวิธีการสอนเพื่อเปลี่ยนแปลงแนวคิด ภายใต้มุมมองญาณวิทยาและมุมมองเชิงความรู้สึก", โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7, 20 - 21 กรกฎาคม 2017, นครปฐม ประเทศไทย
  2017 exปาณิสรา สุปัญญา, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.รัฐชา ชัยชนะ, รองศาสตราจารย์, "ทักษะการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในประเด็นไมโครพลาสติกและเขื่อนแม่วงก์", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 7, 24 พฤศจิกายน 2017, เมืิอง นนทบุรี ประเทศไทย
  2016 exปพิชญา พิบูลวิทิตธำรง, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิชชา อิ่มอร่าม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวคิดและรูปแบบแผนผังแนวคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เรื่อง สิ่งมีชีวิต และการกระจายของประชากรเชิงนิเวศ", The 38th National Graduate Research Conference, 18 - 20 กุมภาพันธ์ 2016, พิษณุโลก ประเทศไทย
  2016 exอรชุมา หุ้มไหม, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญธนา วรรณเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ เรื่อง พลังงานความร้อน", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 , 2 - 5 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 exพิชญา สิทธิชัย , inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.สมาน แก้วไวยุทธ, รองศาสตราจารย์, "ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ร่วมกับสื่อการสร้างมโนภาพต่อแนวคิดเรื่องระบบประสาทของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 exอารีรัตน์ สุริโย, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแนวคิดเรื่องการรักษาดุลยภาพในมนุษย์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015
  2015 exดนัย ไทยมี, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, "มุมมองธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์", การประชุมทางวิชาการครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015
  2015 exสิทธิชัย ชัยลังกา, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิภา หงษ์ตระกูล, รองศาสตราจารย์, "เทคนิคการสอนเพื่อพัฒนามุมมองธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5: การวิจัยปฏิบัติการ", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 34, 27 มีนาคม 2015, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2014 exมะลิวัลย์ ประทุมทอง, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, exประดิษฐ์ พงศ์ทองคำ, "การพัฒนาแนวคิดวิทยาศาสตร์เรื่องการแบ่งเซลล์และการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผ่านการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้", นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 10, 22 - 23 กรกฎาคม 2014, พิษณุโลก ประเทศไทย
  2012 exพอรินทร์ พูนพุกธนพัฒน์, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรินทร์ ปิยะโชคณากุล, รองศาสตราจารย์, "แนวคิดเรื่องสมบัติของสารพันธุกรรมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองร่วมกับเทคนิคอุปมาอุปไมย", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2555, 23 - 26 พฤษภาคม 2012, สงขลา ประเทศไทย
  2012 exวรรณวิภา อนุกูลสวัสดิ์, inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกุล (ผู้พัฒน์), อาจารย์, "แนวคิดเรื่องเซลล์และโครงสร้างเซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 inดร.จีระวรรณ เกษสิงห์, รองศาสตราจารย์, "การส่งเสริมการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ของครูวิทยาศาสตร์โดยใช้การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบร่วมมือ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในโรงเรียน ครั้งที่ 20 (วทร. 20), 11 มกราคม 2011, เมือง เชียงราย ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=540045]

  แสดงความคิดเห็น

  (0)