แนวโน้มผลงานของปริญญา

Journal

บทความของปริญญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

บทความแต่ละ Quartile ของปริญญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

บทความแต่ละ TCI Group ของปริญญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Publish Year National Journal 6
2021 inนางสาวปริญญา พัฒนวสันต์พร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนงลักษณ์ เล็กรุ่งเรืองกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนสำหรับการลงทุนเครื่องจักรเพื่อการออกแบบระบบขนถ่ายวัสดุในสายการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ กรณีศึกษา บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ ปีที่ 32 , ฉบับที่ ฉบับที่ 3 , กรกฎาคม - กันยายน 2021, หน้า 97-112
2019 inนางสาวปริญญา พัฒนวสันต์พร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียร์ : กรณีศึกษา บริษัท เคซีเอฟ กรีน เอนเนอจี จำกัด", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, ปีที่ 2562, ฉบับที่ 38, มกราคม - มิถุนายน 2019, หน้า 12-28
2019 inนางสาวปริญญา พัฒนวสันต์พร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการบรรจุหีบห่อมะม่วงสด พันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง กรณีศึกษา : บริษัทผู้ส่งออกผักและผลไม้สด", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 88-101
2014 inดร.ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปริญญา พัฒนวสันต์พร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มเพื่อการวางแผนการผลิตและการขนส่งในโซ่อุปทานส้มเขียวหวาน", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 344-354
2013 inดร.ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปริญญา พัฒนวสันต์พร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์, "แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการผลิตรวมในโซ่อุปทานสับปะรดพันธุ์ควีน", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 400-409
2012 inดร.ชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปริญญา พัฒนวสันต์พร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์, "การจัดการโซ่อุปทานมะพร้าวน้ำหอมโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบจำนวนเต็มผสม", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 601-609

Conference

การนำเสนอบทความของปริญญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Publish Year International Conference 1
2014 inนางสาวปริญญา พัฒนวสันต์พร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Logistics and Supply Chain Management Approach to SMEs inNoodle Factory Industry - Lean and Six Sigma Tool", Proceedings of the 2014 International Conference on Industrial Engineering and Operations Management Bali, Indonesia, January 7 – 9, 2014, 6 - 10 มกราคม 2014, Bali, Indonesia, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Publish Year National Conference 1
2017 inนางสาวชาณิดา พิทยานนท์, อาจารย์, inนางสาวปริญญา พัฒนวสันต์พร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การลดเวลาการเปลี่ยนลูกกลิ้งและปรับตั้งเครื่องรีดพลาสติกแผ่นด้วยเทคนิค SMED", การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 2 Proceedings o f the 2 RMUTP Conference o f Engineering and Technology, 19 พฤษภาคม 2017, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=530208]