Person Image

  Education

  • ปร.ด. (หลักสูตรและการสอน), มหาวิทยาลัยศิลปากร, ไทย

  แนวโน้มผลงานของแสงเดือน

  Journal

  บทความของแสงเดือน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาครุศึกษา

  บทความแต่ละ Quartile ของแสงเดือน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาครุศึกษา

  บทความแต่ละ TCI Group ของแสงเดือน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาครุศึกษา

  Publish Year National Journal 13
  2022 exนางสาวศศิประภา อิฐานุประธานะ, inนางสาววัฒนา มณีวงศ์, อาจารย์, inนายวิโชติ พงษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2", วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2022, หน้า 415-429
  2022 inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, "การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ส่งเสริมความสามารถการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับนิสิตครู", วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย , ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 185-202
  2022 inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อภิชาติ ใจอารีย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ซิ้มเจริญ, อาจารย์, inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ จันติยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์, อาจารย์, inนางรุจิราพร รามศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางณัฐฐิญา จิตรฉ่ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางขจรรัตน์ อุดมศรี(ตลับนาค), ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.อุทัยวรรณ แสงเสถียร, inนางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล, "การพัฒนารูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สำหรับหลักสูตรครู 4 ปี คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2022, หน้า 879-897
  2022 exณัฐพร สุวรรณคำ, inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอาจารย์สุนทราภรณ์ อุ่นวรรณธรรม, inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2", วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน , ปีที่ 14, ฉบับที่ 40, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 115-125
  2022 inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ซิ้มเจริญ, อาจารย์, exอ.ดร.ศตนันทน์ ทิพวรวิมล, "การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้การคิดเชิงออกแบบเป็นฐานเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านหลักสูตร สำหรับนิสิตมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการศึกษา", วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 345-363
  2022 inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "SKP:แพลตฟอร์มการสอนคณิตศาสตร์สำหรับครูประถมศึกษา", วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 16-33
  2022 exกิตติพร พรเกียรติคุณ, inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex ทำนุ ปัตพี, "การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะตีมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ปีที่ 12, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 51-62
  2021 exกัญญาณัฐ จันทร์ขํา, inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผล และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคเพื่อนคู่คิด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 212-229
  2021 exพิพัฒน์ สุนทรพัฒนะกุล , inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และทักษะการแก้ปัญหา ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบเอสเอสซีเอส ร่วมกับการประเมินการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการรูบริกแอนโนเทตประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 367-384
  2020 exนายธีรพล แสนกลม, inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวณัฏฐลภัส จันทร์เดชาสุข, "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้โจทย์ปัญหารายวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยจัดการเรียนรู้แบบแฮร์บาร์ตร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC", วารสารสังคมศาสตร์วิจัย, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 90-110
  2019 exจุฑาทิพย์ เรืองงาม, inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, inดร.วิทยา ซิ้มเจริญ, อาจารย์, "การพัฒนาสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4", วารสารศาสตร์การศึกษาและพัฒนามนุษย์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 30-42
  2019 exนายวีรุฒน์ แก้วนาเส็ง, inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายธนพงศ์ ตั้งธรรมนิยม, "The Study of Mathematical Problem Solving Ability after Learning Through SSCS Model Together with Team-Pair-Solo Technique At Kannasootsuksalai School, Suphanburi Province.", วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 19-29
  2019 exนางสาวณัฐริกา สิทธิชัย, inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอาจารย์วิชา อุ่นวรรณธรรม, inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วสันต์ เดือนแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ เรื่อง สถิติ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี", วารสารการวัดผลการศึกษา , ปีที่ 36, ฉบับที่ 100, กรกฎาคม - ธันวาคม 2019, หน้า 93-109

  Conference

  การนำเสนอบทความของแสงเดือน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาครุศึกษา

  Publish Year National Conference 10
  2022 inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกิตติภณ เรืองสุวรรณ, "ผลการจัดการเรียนรู้แบบ Model-Eliciting Activities ที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 18 (ICE 2022), 18 มิถุนายน 2022, นครปฐม ประเทศไทย
  2022 inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ซิ้มเจริญ, อาจารย์, inดร.วสันต์ เดือนแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววัฒนา มณีวงศ์, อาจารย์, exอ.อังสนา ศรีสวนแตง, inนายวุฒินันท์ ไอยราพัฒนา, อาจารย์, "การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้และความคิดเห็นของนิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในยุคสถานการณ์โควิด", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2021 inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาทักษะการสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ร่วมกับแผนผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4", การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติครั้งที่ 8 และระดับชาติครั้งที่ 17 (การประชุมออนไลน์): "นวัตกรรมการศึกษา:อนาคตและความท้าทายในการวิจัยทางการศึกษาด้านการเรียนการสอนเพื่อพัมนาวิชาชีพ", 5 มิถุนายน 2021, อ.เมืองนครปฐม นครปฐม ประเทศไทย
  2021 exวิลาสินี ส่งแสง, inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพงศ์ชาติ อิ่มนุกูลกิจ, inดร.วิทยา ซิ้มเจริญ, อาจารย์, "ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหา DAPIC ที่มีต่อทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 18 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 9 ธันวาคม 2021, นครปฐม ประเทศไทย
  2020 exจิรวรรณ เกิดแดง, inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกัญญา วรอาจ, exสาธิต เจริญฉิม, "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค ทีจีที สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1", การประชุมวิชาการระดับชาติชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย
  2020 exธนพร เล็กมณี, inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสามารถ อรัญนารถ, exสาธิต เจริญฉิม, "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิคจิ๊กซอว์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย
  2019 inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ของอันเดอร์ฮิล ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิคการสอน TGT สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4", The 6th International Conference on Education (ICE 2019) and The 15th National Conference "Creative Paradigms towards Internationalizing Education" (กระบวนทัศน์เชิงสร้างสรรค์เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากลทางการศึกษา) , 22 มิถุนายน 2019, นครปฐม ประเทศไทย
  2019 exสุวิมล ทองเรือนเหมือน, inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุนทราภรณ์ อุ่นวรรณธรรม, inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วสันต์ เดือนแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ โดยการให้ข้อมูลย้อนกลับ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2016 inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, exดร.วิทยา ซิ้มเจริญ, inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพงษ์ศิริ เลาหสุรโยธิน, inนางสวรส ศรีอนันตคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอังสนา ศรีสวนแตง, inนายวุฒินันท์ ไอยราพัฒนา, อาจารย์, exYuyang Zheng, inนางสาววัฒนา มณีวงศ์, อาจารย์, exวสันต์, "การประเมินความต้องการจำเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2012 inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, "รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9, 7 ธันวาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=530182]