Person Image

Administration

Education

  • วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

แนวโน้มผลงานของบรรพต

Journal

บทความของบรรพต เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Publish Year National Journal 4
2018 inนางนิภาวรรณ กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเตรียมการศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว จังหวัดกาญจนบุรี", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 31, ฉบับที่ 104, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 37-54
2017 exศุขทัต พุ่มชะเอม, inนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, "แบบจําลองกํารไหลซึมแบบ3มิติเพื่อกํารวิเครําะหเ์สถียรภําพของลําดดินไม่อิ่มน้ำ", วิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยนเรศวร, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 73-84
2017 inนางนิภาวรรณ กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร. อภิลักษณ์ เอียดเอื้อ, "วัสดุกันความร้อนฝ้าเพดานจากวัสดุเชิงประกอบนาโนระหว่างดินขาวตามธรรมชาติและคาร์บอน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 25, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 702-713
2010 inดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, inนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอดิชาติ สุรินทร์คำ, "การพัฒนาฐานข้อมูลดินทางวิศวกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน : กรณีศึกษาพื้นที่ดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ", โยธาสาร, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2010, หน้า 47-69

Conference

การนำเสนอบทความของบรรพต เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมโยธา

Publish Year International Conference 3
2018 exธวัชชัย เฉลิมพรชัย, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, inนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Effect of Variability Parameters on Seepage Model to Slope Stability Analysis for Reliable Predictions of Landslide", The 17th International Conference on Civil and Environmental Engineering, ICCEE-2018, 14 - 17 ตุลาคม 2018, สาธารณรัฐประชาชนจีน
2017 inนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, "Vegetation Effects on Landslides in Thailand", 50th Anniversary Symposium of SEAGS, 14th - 15th September 2017, AIT Conference Center, Thailand, 14 - 15 กันยายน 2017, คลองหลวง ปทุมธานี ประเทศไทย
2013 inนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Using of Liquid Paraffin for Retarding Slaking Behavior of Claystone", EIT-JSCE Joint International Symposium on International Human Resource Development for Disaster-Resilient Countries 2013, 12 - 13 กันยายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 8
2020 inนางนิภาวรรณ กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภูวิช เจริญทรัพย์ศรี, exสุมินตรา แซ่ตั๊น, exเจนจิรา โสภา, "การศึกษาพฤติกรรมของผู้ขับขี่ขณะผ่านสันชะลอความเร็ว ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 2 - 3 ธันวาคม 2020
2019 exนายณรงค์ยศ มณีแดง, exนายณัชพล มณีแดง, inนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนิภาวรรณ กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาและเปรียบเทียบปัจจัยทางกายภาพของถนนที่ส่งผลต่อสภาพผิวทางแอสฟัลต์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, 10 - 12 กรกฎาคม 2019, เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
2018 inนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ณพล อยู่บรรพต, "กำลังอัดดินเหนียวอ่อนที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยเถ้าลอยเหลือใช้", การประชมุ วิชาการระดบั ชาติ ครัง้ ที่ 15 มหาวิทยาลยั เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2018, อ.กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2018 exนายณรงค์ยศ มณีแดง, inนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนิภาวรรณ กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาและเปรียบเทียบอิทธิพลจากปริมาณน้ำฝนที่มีต่อสภาพผิวทางแอสฟัลต์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23, 18 - 20 กรกฎาคม 2018, เมือง นครนายก ประเทศไทย
2018 inนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ณพล อยู่บรรพต, "กำลังอัดดินเหนียวอ่อนที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยเถ้าลอยเหลือใช้", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2017 inนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, exมรรษมนต์ เอกจิต, "กำลังเสริมของรำกพืชในดิน พื้นที่ศึกษำลุ่มน้ำแม่พร่อง-แม่พูล บ้ำนผำมูบ จังหวัดอุตรดิตถ์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2017 inนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรากร ไม้เรียง, รองศาสตราจารย์, exพิศณุ บุตรอ่า, "ความหนาแน่นและความเด่นของพืชพันธุ์ของการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ดินถล่ม", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2016 inนายบรรพต กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนิภาวรรณ กุลสุวรรณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนาย ศุขทัต พุ่มชะเอม, exนาย พชร อภิชยารักษ์, "การประเมินความเสียหายของอาคารที่มีโอกาสได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใน จ.กาญจนบุรี", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21, 28 - 30 มิถุนายน 2016, สงขลา ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=530158]