แนวโน้มผลงานของศุภธิดา

Journal

บทความของศุภธิดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาพืชสวน

บทความแต่ละ Quartile ของศุภธิดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาพืชสวน

บทความแต่ละ TCI Group ของศุภธิดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาพืชสวน

Publish Year International Journal 11
2024 exBudiarto, R., exMubarok, S., exNanda, M.A., exJaya, M.H.I.S., exRofiq, M.A., exSari, D.N., exKhalisha, A., exSari, S.L., inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, "Short communication: morphophysiological response of kaffir lime (Citrus hystrix DC) subjected to defoliation and drought stress", Acta Agriculturae Scandinavica Section B: Soil and Plant Science, ปีที่ 74, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2024
2024 exBudiarto, R., exAdli, D.N., exWahyono, T., exUjilestari, T., exSholikin, M.M., exMubarok, S., exSari, D.N., exKhalisha, A., exSari, S.L., inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, "Investigating the impact of storage duration and temperature on vitamin C in various citrus genotypes: A meta-analysis method", MethodsX, ปีที่ 12, มิถุนายน 2024
2023 exThanachok Taticharoen, exShogo Matsumoto, inนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกาญจน์เจริญ ศรีอ่อน, inดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, "Increased relative humidity in the dry season during stomata opening promotes growth, leaf area, and biomass of CAM orchid: Dendrobium Sonia ‘Earsakul’", Journal of Applied Horticulture, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, กันยายน - ธันวาคม 2023, หน้า 155-160
2023 exNarongdech Patsadu, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจำเนียร ชมภู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRahmat Budiarto, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, "Exogenous L-arginine and light-emitting diode light supplementation to enhance growth, quality and antioxidant activity in green perilla microgreens", Agriculture and Natural Resources , ปีที่ 57, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2023, หน้า 817-826
2023 exธนาโชค ตติเจริญ, exShogo Matsumoto, inนางสาวคัทลียา ฉัตร์เที่ยง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายกาญจน์เจริญ ศรีอ่อน, inดร.ชเนษฎ์ ม้าลำพอง, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, "Response and acclimatization of a CAM orchid, Dendrobium Sonia ‘Earsakul’ to drought, heat, and combined drought and heat stress", Scientia Horticulturae, ปีที่ 309, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2023, หน้า 111661-1-11
2021 exSupasuta Karoojee, inดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, "Determination of total nitrogen content in fresh leaves and leaf powder of Dendrobium orchids using near-infrared spectroscopy", Horticulture, Environment, and Biotechnology , ปีที่ 62, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 31-40
2018 inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, exKongpaisan, P, exThongjang, P, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Physiological responses of potted Dendrobium orchid to salinity stress", HORTICULTURE ENVIRONMENT AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 59, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2018, หน้า 491-498
2016 inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, exMeenpran, S., inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การฉีดพ่นแคลเซียมไนเตรทก่อนเก็บเกี่ยวเพื่อลดการหลุดร่วงของดอกของกล้วยไม้สกุลหวายโซเนียพันธุ์เอียสกุล", Journal of International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences , ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2016, หน้า 10-17
2015 inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of pre-harvested N-(2-chloro-4-pyridinyl)-N’-phenylurea (CPPU) spraying on the improvement of flower quality of Dendrobium Sonia ‘Earsakul’", Journal of Applied Horticulture, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 140-144
2013 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, "Use of Soil Sediment from Water Treatment as Growing Media for Lettuce", The Journal of Interdisciplinary Networks, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 290-295
2013 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNattakarn Phaungsorn, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preharvest peel degreening by ethephon in ‘Pattavia’ pineapple", The Journal of Interdisciplinary Networks, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2 Spc, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 114-118
Publish Year National Journal 11
2022 inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, exบรรพต แซ่โค้ว, exรศ.ดร. ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, "ผลของแสงต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของต้นชิโซบะที่ปลูกในระบบปิด", วิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 81-88
2020 inนายกาญจน์เจริญ ศรีอ่อน, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาบล็อกวัสดุปลูกสำหรับผลิตกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2020, หน้า 966-979
2018 exศุภสุตา การูจี, exสุริวัฒน์ ช่วยบำรุง, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, "ผลของความถี่ในการใส่ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโต คุณภาพช่อดอก และปริมาณไนโตรเจนสะสมในกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์โซเนีย‘เอียสกุล’", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1 (พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 257-261
2017 exนางสาวปาริชาติ ประสาทศิลป์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสาร plumbagin ในเซลล์แขวนลอยจาก hairy root ของเจตมูลเพลิงแดง โดยการกระตุ้นด้วย methyl jasmonate ในอาหารสูตร B5", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 139-150
2016 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนัญญา หมาดหมัน, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, "ผลการใช้ Forchlorfenuron ที่เหมาะสมต่อการเพิ่มขนาดผลกล้วยไข่", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ Suppl, พฤศจิกายน 2016, หน้า 38-42
2016 exภานุวัฒน์ เนียมสุวรรณ, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สมบัติบางประการและความเข้มข้นของธาตุอาหารหลักในใบมะพร้าวน้ำหอมอายุ 3 ปี ที่ยังไม่ให้ผลผลิต", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ suppl, พฤศจิกายน 2016, หน้า M08/10-14
2016 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exธนัญญา หมาดหมัน, exศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ Forchlorfenuron และ Gibberellic Acid เพื่อเพิ่มขนาดผลกล้วยไข่", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2 supp, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 349-352
2015 inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inนายกาญจน์เจริญ ศรีอ่อน, inดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์, "ผลของวัสดุปลูกต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของกล้วยไม้สกุลหวายพันธุ์โซเนีย ‘เอียสกุล’.", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 153-163
2015 inดร.รวี เสรฐภักดี, รองศาสตราจารย์, exเพลินใจ ทองล้วน, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การชักนำดอกแก้วมังกรนอกฤดูด้วยสาร CPPU", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3 พิเศษ, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 849-852
2013 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exญานี พานทอง, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การนำใยหินมาใช้ซ้ำในดินผสมสำหรับปลูกไม้กระถาง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2 Spc, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 28-32
2012 inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, exภัทรา ปักษา, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้พาโคลบิวทราโซลเพื่อชะลอพัฒนาการช่อดอกกล้วยไม้หวาย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 341-344

Conference

การนำเสนอบทความของศุภธิดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาพืชสวน

Publish Year International Conference 8
2021 inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, exThantheera Coipan, exThanachok Taticharoen, inนางสาวจำเนียร ชมภู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Storage Temperatures on Antioxidant Components and Activity of Extracts from Different Parts of Cattleya Orchids and Relative Species", ISSAAS International Congress and General Meeting 2021, 5 พฤศจิกายน 2021, นครปฐม ประเทศไทย
2018 exSupasuta Karoojee, inดร.สิรินาฏ น้อยพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, "Non-destructive technique for predicting total nitrogen content in fresh leaf of Dendrobium Sonia gx. ‘Earsakul’ by using near infrared spectroscopy", the 6th Asian Near Infrared Symposium, the Yunnan Expo Garden Hotel in Kunming, China, 21 - 24 มิถุนายน 2018, Kunming สาธารณรัฐประชาชนจีน
2017 inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, "Lessons from PARE spring school 2016 and prospect towards future PARE program", PARE symposium 2017, 28 กุมภาพันธ์ 2017, Jakarta สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2014 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exM. Munyanont, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, "Tropical orchid yield associates with temperature during cultivation", The 2nd International Orchid Symposium, 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, "Use of soil sediment from water treatment as growing media for lettuce", International Conference on Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities, 8 - 9 สิงหาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNattakarn Phaungsorn, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preharvest peel degreening by ethephon in 'Pattavia' pineapple", International Conference on Interdisciplicanry Research and Development in ASEAN Universities, 8 - 9 สิงหาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exญาณี พานทอง, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, "Growth of periwinkle planted in rock wool-mixed growing media", ISSAAS International Symposium 2012, 13 - 16 พฤศจิกายน 2012, Legazpi สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
2012 inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, exJennise Sirijan, inดร.วชิรญา อิ่มสบาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Inflorescence quality improved by calcium supplement in tropical orchid", 2012 ISSAAS International Symposium and Congress, 13 - 16 พฤศจิกายน 2012, สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Publish Year National Conference 14
2019 inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inดร.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุนิสา อุยะตุง, "ผลของ BA และ NAA ต่อการชักนำยอดของมะละกอแขกดำเกษตรในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 18, 5 พฤศจิกายน 2019 - 7 พฤศจิกายน 2020, นนทบุรี นนทบุรี ประเทศไทย
2017 exธนัญญา หมาดหมัน, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของ Forchlorfenuron ต่อการพัฒนาผลและการสุกของกล้วยไข่", พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่11, 3 - 4 สิงหาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exคิรินทร์ อนุกูล, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของ NAA และ IBA กับการพรางแสงต่อการเกิดรากของกิ่งปักชำสบู่ดำ", การประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 18 ประจำปี 2560, 23 - 24 มกราคม 2017, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 exธนัญญา หมาดหมัน, exศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ Forchlorfenuron และ Gibberellic Acid เพื่อเพิ่มขนาดผลกล้วยไข่", พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน, 28 - 29 กรกฎาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exสุภาวดี วงษ์ภมร, inนายกาญจน์เจริญ ศรีอ่อน, inดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกล้วยไม้สกุลหวายตดัดอกด้วยการให้ปุ๋ยทางน ้าในระบบน ้า Mini-Sprinkler", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 19 - 22 พฤศจิกายน 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2016 exภานุวัฒน์ เนียมสุวรรณ, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สมบัติบางประการและความเข้มข้นของธาตุอาหารหลักในใบมะพร้าวน้ำหอมอายุ3 ปี ที่ยังไม่ให้ผลผลิต", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่15, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2016 exเมษา เกื้อคลัง, inดร.กฤษณา กฤษณพุกต์, รองศาสตราจารย์, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สมบัติบางประการของดินในแหล่งปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่สำคัญของประเทศไทยและความเข้มข้นของมหธาตุในใบ", การประชุมวิชการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่15, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2015 inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, exศุภกาญจน์ หล่ายแปด, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของ BA PBZ TDZ และ CPPU ต่อการชักนำการออกดอกของกล้วยไม้หวายแคระในสภาพปลอดเชื้อ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 14, 18 - 20 พฤศจิกายน 2015, ชลบุรี ประเทศไทย
2014 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเมทินี ชูเรือง, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปริมาณมหธาตุในผลผลิตมะพร้าวน้ำหอม", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 29 - 31 กรกฎาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชิดชนก โชติกปฏิพัทธ์, exศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต, exประไพ ทองระอา , inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, "สัดส่วนแหนแดงในดินผสมต่อการเติบโตของดาวเรืองกระถาง", การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, ดินแดง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exญานี พานทอง, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การนำใยหินมาใช้ซ้ำในดินผสมสำหรับปลูกไม้กระถาง", การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 7, 1 - 2 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุกัลยา ศิริฟองนุกูล, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, "สัดส่วนตะกอนจากการผลิตน้ำประปาในดินผสมต่อการเจริญเติบโตของบานชื่นกระถาง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51 เล่ม 1, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exพันทิพา ลิ้มสงวน, exสิริจันทร์ พิทักษ์ตุ้ม, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ BA ต่อการเจริญเติบโตและการออกดอกของออนซิเดียมแคระในหลอดทดลอง", การประชุมวิชาการครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2012, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2012 inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, exภัทรา ปักษา, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้พาโคลบิวทราโซลเพื่อชะลอพัฒนาการช่อดอกกล้วยไม้หวาย", การประชุมวิชาการฯ พืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 6, 26 - 27 กรกฎาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=530157]