แนวโน้มผลงานของกนกวรรณ

Journal

บทความของกนกวรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และในฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์

Publish Year International Journal 2
2019 inดร.สิรินันท์ ชมภูแสง, exJunichiro Marui, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, inนายวันชัย พันธ์ทวี, "Effect of proteolytic bacteria on texture and colour quality of khanom-jeen, traditional Thai fermented rice noodles", Letters in Applied Microbiology, ปีที่ 69, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน 2019, หน้า 339-345
2016 inนางสาวอภิญญา จุฑางกูร, inนางจันทร์สุดา จริยวัฒนวิจิตร, inนางสาวชมดาว สิกขะมณฑล, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, "Qualities of fresh-cut Cucurbita maxima in retail package", Acta Horticulturae, ปีที่ 1123, ฉบับที่ 32, ตุลาคม 2016, หน้า 143-148

Conference

การนำเสนอบทความของกนกวรรณ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และในฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์

Publish Year International Conference 17
2018 inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "Optimization for viability of alginate-microencapsulated probiotic in Thai herbal drinks", FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2018 , 14 - 16 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, inนายวันชัย พันธ์ทวี, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ, "คุณสมบัติโปรไบโอติกของLactobacillus rhamnosus ATCC 7469ในเครื่องดื่มธญพืช", The Burapha University International conference , 3 - 4 สิงหาคม 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, inนายวันชัย พันธ์ทวี, "การใช้แบคทีเรียผลิตเอ็กโซโพลีแซคคาไรด์เพื่อทดแทนสารเพิ่มความหนืดในการผลิตขนมจีนแป้งหมัก", The 19th Food Innovation Asia Conference 2017 (FIAC 2017), Innovative Food Science and Technology For Mankind: Empowering Research for Health and Aging Society, 15 - 17 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.สิรินันท์ ชมภูแสง, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, inนายวันชัย พันธ์ทวี, "Potentiality of Proteolytic Bacteria on Quality Improvement of Fermented Rice Noodles", IUMS 2017 Singapore International Union of Microbiological Societies, 17 - 21 กรกฎาคม 2017, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2016 inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ, "การพัฒนาวิธีการคัดเลือกอย่างรวดเร็วของแบคทีเรียแลคติกย่อยแป้งเพื่อการผลิตกรดแลคติก", Biotechnology International Congress (BIC) 2016 “Biomass energy and its refinery”, 20 - 23 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, inนายวันชัย พันธ์ทวี, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ, "Stability of probiotic properties of lactic acid bacteria in healthy cereal drinks products.", Biotechnology International Congress (BIC) 2016 “Biomass energy and its refinery”, 21 - 23 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.สิรินันท์ ชมภูแสง, exJunichiro Marui, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, "Screening of effective proteolytic bacteria for using in quality improvement of Thai fermented rice noodles (khanom jeen)", Biotechnology International Congress (BIC) 2016, 20 - 23 กันยายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ, "Amylolytic Lactic Acid Bacteria Screening by PCR Technique", Th 8th Asian Conference on Lactic Acid Bacteria, 8 - 10 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, inดร.ดาลัด ศิริวัน, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ, inนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, inนางสาวนราพร พรหมไกรวร, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์, inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "Conversion of isoflavone aglycoside to aglycone in soybean residue by Lactoacillus brevis 8007", The Asian Conference for Lactic Acid Bacteria (ACLAB), 8 - 10 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inนายปราโมทย์ ธรรมรัตน์, "Survival of Lactobacillus acidophilus TISTR 1338 microencapsulated with alginate in passion fruit jelly", The Asian Conference for Lactic Acid Bacteria (ACLAB), 8 - 10 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inดร.สร้อยทอง สายหยุดทอง, "Optimization of the PCR-ipaH Primers for the Detection of Shigella spp.", the International Conference on the 8th Thailand-Taiwan Bilateral Conference and the 2nd UNTA Meeting with the theme “Science Technology and Innovation for Sustainable Tropical Agriculture and Food”, 26 - 27 มิถุนายน 2014, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inนายณัฐภาส ผู้พัฒน์, "Influence of micronutrients on protein synthesis in Spirulina maxima.", The 15th FOOD INNOVATION ASIA CONFERENCE 2013, 13 - 14 มิถุนายน 2013
2013 inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ, "การประยุกต์ใช้ยีนแอลฟาอะไมเลสเพื่อคัดเลือกแบคทีเรียแลคติกย่อยแป้ง", FerVAAP 2013, 21 - 23 สิงหาคม 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 inนางพัทธินันท์ วาริชนันท์, inดร.ดาลัด ศิริวัน, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inนางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ, inนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, inนางสาวนราพร พรหมไกรวร, inดร.อรไท สวัสดิชัยกุล, inนางสาวศิริพร ตันจอ, inนางสาวทิพย์ธิดา แก้วตาทิพย์, inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "Application of Lactobacillus plantarum for Enriched Aglycones and Total protein on the Fermentation of Soybean Residue", Food Innovation Asia Conference 2013 , 13 - 14 มิถุนายน 2013, บางนา กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inดร.วราภา มหากาญจนกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChanadda Saejung, "Food Safety Situation of Ready to Eat Salad Sold in Bangkok", The 1st International Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security, 25 - 27 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.วนิดา ปานอุทัย, inดร.ประมุข ภระกูลสุขสถิตย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, "Effect of Chemical Fertilizers on Protein Production by Spirulina maxima", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 , 14 - 15 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inดร.สร้อยทอง สายหยุดทอง, "Development of Primer for Detection of Shigella spp. Contaminated in Foods by PCR Technique", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 , 14 - 15 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2020 inดร.กุลนาถ ทองขาว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเขมพัษ ตรีสุวรรณ, inนางกนกวรรณ ยอดอินทร์, inดร.จุฑามาศ กลิ่นโซดา, inดร.สิรินันท์ ชมภูแสง, "Profiling traditional rice vinegar bacterial diversity through PCR-DGGE technique", The 58th Kasetsart University Annual Conference, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, Bangkok กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=530154]

แสดงความคิดเห็น

(0)