แนวโน้มผลงานของสุธิดา

Journal

บทความของสุธิดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และในภาควิชาสถาปัตยกรรม

บทความแต่ละ Quartile ของสุธิดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และในภาควิชาสถาปัตยกรรม

บทความแต่ละ TCI Group ของสุธิดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และในภาควิชาสถาปัตยกรรม

Publish Year International Journal 4
2023 inนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์, inดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายทิวา รามสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุปรียา หวังพัชรพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Karim Hadjri, exDr. Isaiah Durosaiye, exDr. Junjie Huang, "Live-Work Interior Quality for Older People in Low-Income Housing in Bangkok", Interiority, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม 2023, หน้า 225-248
2023 exHadjri, K., exDurosaiye, I.O., exSamra, S., exNiennattrakul, Y., inดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์, inดร.สุปรียา หวังพัชรพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สายทิวา รามสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Co-designing a housing and livelihood toolkit with low-income older people for future housing in Klong Toey, Bangkok, Thailand", CoDesign, ปีที่ -, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2023
2022 exIsaiah Oluremi Durosaiye, exKarim Hadjri, exJunjie Huang, inดร.สรนาถ สินอุไรพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุปรียา หวังพัชรพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์, inดร.สายทิวา รามสูต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Developing and Testing a Live-Work Postoccupancy Evaluation Tool for Informal Settlements in Thailand", The International Journal of Design Management and Professional Practice, ปีที่ 16, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, หน้า 77-94
2017 inนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์, exAssociate Professor Masayuki Ichinose, exDr Rumiko Sasaki, "Clarifying thermal comfort of healthcare occupants in tropical region: A case of indoor environment in Thai hospitals", Energy & Buildings, ปีที่ 149, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2017, หน้า 45-57
Publish Year National Journal 3
2012 inนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์, "ที่ว่างในบทบาทของสถานที่เพื่อการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม:กรณีศึกษาชุมชนชาติพันธุ์ไท-ลาว", วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2012, หน้า 13-25
2011 inดร.อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inนายศรุติ โพธิ์ไทร, อาจารย์, inนางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, inดร.ศรันย์ สมันตรัฐ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจตุพล อังศุเวช, อาจารย์, inนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์, inนางสาวพุดตาน จันทรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โลกทัศน์ลาวโซ่งในบริบทใหม่: ที่ว่างที่แปรเปลี่ยน ประเพณีที่เลือนหาย", วารสารหน้าจั่ว ฉบับว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมไทย (ทบทวนประวัติศาสตร์ ศิลปะ สถาปัตยกรรม การอนุรักษ์), ปีที่ 8, ฉบับที่ 8, กันยายน 2011 - สิงหาคม 2012, หน้า 259-274
2011 inนายจตุพล อังศุเวช, อาจารย์, inดร.อรศิริ ปาณินท์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.วันดี พินิจวรสิน, รองศาสตราจารย์, inนายศรุติ โพธิ์ไทร, อาจารย์, inนางสาวชวาพร ศักดิ์ศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์, inนางสาวพุดตาน จันทรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.วีระ อินพันทัง, exอ.ดร.เกรียนไกร เกิดศิริ, "การปรับตัวของการใช้ที่ว่างภายในเรือนพื้นถิ่นไท-ลาว", หน้าจัว ว่าด้วยประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมไทย, ปีที่ 8, ฉบับที่ 8, กันยายน 2011 - สิงหาคม 2012, หน้า 277-293

Conference

การนำเสนอบทความของสุธิดา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และในภาควิชาสถาปัตยกรรม

Publish Year International Conference 6
2018 exSTEVE KARDINAL JUSUF, exMASAYUKI ICHINOSE, exYUTA FUKAWA, inนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์, "Study on the Thermal Performance of Office Spaces in the Tropics: A Case Study in Singapore", PLEA 2018 HONG KONG: Smart and Healthy within the 2-degree Limit, 10 - 12 ธันวาคม 2018, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2017 inนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์, exAssociate Professor Masayuki Ichinose, exDr Rumiko Sasaki, "Comfort in Patient Room of Healthcare Facilities in Tropical Region: A different requirement between patient and their companion", PLEA 2017: Design to Thrive, 33rd International Conference, 2 - 5 กรกฎาคม 2017, Edinburgh สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2016 inนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์, exAssociate Professor Masayuki Ichinose, exDr. Rumiko Sasaki, "IEQ Conditions in Creating Healing Environment of Healthcare Facility: A Case of Hospital in Tropical Region", 11th International Symposium on Architectural Interchanges in Asia-ISAIA 2016, 20 - 23 กันยายน 2016, ญี่ปุ่น
2016 inนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์, exAssociate Professor Masayuki Ichinose, "Green Assessment of IEQ for Healthcare Facility in Tropic Region: A case of Thai hospital", 3rd ICIAP “Enclusive Space, Enriching Culture”, 11 - 12 สิงหาคม 2016, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2015 inนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์, exAssociate Professor Masayuki Ichinose, exAssociate Professor Yuji Matsuda , "Rethinking Green Healthcare Design: Criteria, considerations, and concerns in designing public hospitals in Thailand", PLEA2015 Architecture in (R)Evolution, 31st International PLEA Conference, 9 - 11 กันยายน 2015, สาธารณรัฐอิตาลี
2012 inนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์, "Space as a Place for Social Interaction: The Cases of Housing in Bangkok", the International Conference EAAE/ARCC Milano 2012 “Cities in transformation. Research and Design”, 7 - 10 มิถุนายน 2012, Milan สาธารณรัฐอิตาลี
Publish Year National Conference 1
2011 inนางสาวพุดตาน จันทรางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวสุธิดา สัตยากร, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ของที่ว่างกับวิถีชีวิต:ที่ว่างนอกเรือน และที่ว่างสาธารณะ", รายงานความก้าวหน้ารอบปีที่2 โครงการวิจัยการศึกษาแบบองค์รวมของการปรับตัวในบริบทใหญ่ที่แตกต่างของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาวในพื้นที่ลุ่มน้ำภาคกลางของประเทศไทย, 6 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Patent

การจดอนุสิทธิบัตร 0 ปีล่าสุด

Publish Year International Patent 1
2022 inดร.ศิรพรรณ สุคนธสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อุปกรณ์บรรจุดินเพื่อการทดสอบ", Kasetsart University, 2022
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=530152]