แนวโน้มผลงานของมนตรี

Journal

บทความของมนตรี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Publish Year International Journal 28
2017 exPhattharasupakun, N., exWutthiprom, J., exSuktha, P., exIamprasertkun, P., exChanlek, N., exShepherd, C., exHadzifejzovic, E., exMoloney, M.G., exFoord, J.S., inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "High-performance supercapacitors of carboxylate-modified hollow carbon nanospheres coated on flexible carbon fibre paper: Effects of oxygen-containing group contents, electrolytes and operating temperature", Electrochimica Acta, ปีที่ 238, มกราคม 2017, หน้า 64-73
2017 exKlunbud, P., exSuktha, P., inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Decoration of graphene oxide nanosheets with amino silane-functionalized silica nanoparticles for enhancing thermal and mechanical properties of polypropylene nanocomposites", Journal of Applied Polymer Science, ปีที่ 134, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2017
2017 exSuktha, P., exPhattharasupakun, N., inดร.ภีรพรรณ ดิษฐเนตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Charge storage mechanisms of electrospun Mn3O4 nanofibres for high-performance supercapacitors", RSC Advances, ปีที่ 7, ฉบับที่ 16, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 9958-9963
2016 exIamprasertkun, Pawin, exKrittayavathananon, Atiweena, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "N-doped reduced graphene oxide aerogel coated on carboxyl-modified carbon fiber paper for high-performance ionic-liquid supercapacitors", CARBON, ปีที่ 102, มิถุนายน 2016, หน้า 455-461
2015 exPattarachai Srimuk, exSantamon Luanwuthi, exAtiweena Krittayavathananon, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Solid-type supercapacitor of reduced graphene oxide-metal organic framework composite coated on carbon fiber paper", Electrochimica Acta, ปีที่ 157, ฉบับที่ -, มีนาคม 2015
2015 exSantamon Luanwuthi, exAtiweena Krittayavathananon, exPattarachai Srimuk, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "In situ synthesis of permselective zeolitic imidazolate framework-8/graphene oxide composites: rotating disk electrode and Langmuir adsorption isotherm", RSC Advances, ปีที่ 5, ฉบับที่ 58, พฤษภาคม 2015, หน้า 46617-46623
2014 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "Permselective properties of grapheme oxide and reduced grapheme oxide electrodes", carbon, ปีที่ 68, ฉบับที่ 0, มีนาคม 2014, หน้า 662-669
2016 exPawin Iamprasertkun, exAtiweena Krittayavathananon, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, exNarong Chanlek , exPinit Kidkhunthod , inดร.วิญญู แสงทอง, exSanti Maensiri, exRattikorn Yimnirun , exSukanya Nilmoung , exPanvika Pannopard , exSomlak Ittisanronnachai , exKanokwan Kongpatpanich, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Charge storage mechanisms of manganese oxide nanosheets and N-doped reduced graphene oxide aerogel for high-performance asymmetric supercapacitors", Scientific Reports, ปีที่ 6, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2016
2016 exTanut Pettong, ex Pawin Iamprasertkun, ex Atiweena Krittayavathananon, ex Phansiri Sukha, exPichamon Sirisinudomkit, inดร.อนุสรณ์ สืบสาย, รองศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.ไพศาล คงคาฉุยฉาย, รองศาสตราจารย์, exJumras Limtrakul, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "High-Performance Asymmetric Supercapacitors of MnCo2O4 Nanofibers and N-Doped Reduced Graphene Oxide Aerogel", ACS applied materials & interfaces, ปีที่ 8, ฉบับที่ 49, ธันวาคม 2016 - มกราคม 2017, หน้า 34045-34053
2014 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Silver nanodendrite modified graphene rotating disk electrode for nonenzymatic hydrogen peroxide detection", Carbon, ปีที่ 70, ฉบับที่ 0, มกราคม - เมษายน 2014, หน้า 287-294
2014 exMontakarn Suksomboon, exPatarachai Srimuk, exAtiweena Krittayavahananon, exSantamon Luanwothi, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of alkaline electrolytes on the charge storage capacity and morphology of porous layered double cobalt hydroxide-coated graphene supercapacitor electrodes", RSC Advances, ปีที่ 4, ฉบับที่ 100, ตุลาคม 2014, หน้า 56876-56882
2014 exAtiweena Krittayavathananon, exPattarachai Srimuk, exSantamon Luanwuthi, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Palladium nanoparticles decorated on reduced graphene oxide rotating disk electrodes toward ultrasensitive hydrazine detection: Effects of particle sizes and hydrodynamic diffusion", Analytical Chemistry, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2014, หน้า ---
2015 exSuktha, P., exChiochan, P., exIamprasertkun, P., exWutthiprom, J., exPhattharasupakun, N., exSuksomboon, M., exKaewsongpol, T., exSirisinudomkit, P., exPettong, T., inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "High-Performance Supercapacitor of Functionalized Carbon Fiber Paper with High Surface Ionic and Bulk Electronic Conductivity: Effect of Organic Functional Groups", Electrochimica Acta, ปีที่ 176, ฉบับที่ -, กันยายน 2015, หน้า 504-513
2015 exKaewsongpol, Tanon, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChiochan, Poramane, exSuksomboon, Montakan, exSuktha, Phansiri, exSrimuk, Patarachai, exKrittayavathananon, Atiweena, exLuanwuthi, Santamon, exIamprasertkun, Pawin, exWutthiprom, Juthaporn, exPhattharasupakun, Nutthaphon, exSirisinudomkit, Pichamon, exPettong, Tanut, exLimtrakul, Jumras, "High-performance supercapacitor of electrodeposited porous 3D polyaniline nanorods on functionalized carbon fiber paper: Effects of hydrophobic and hydrophilic surfaces of conductive carbon paper substrates", Materials Today Communications, ปีที่ 4, ฉบับที่ 0, กันยายน - สิงหาคม 2015, หน้า 176-185
2013 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAtiweena Krittayavathananon, exNatee Chinwipas , "Ultraporous palladium on flexible graphene-coated carbon fiber paper as high-performance electro-catalysts for the electro-oxidation of ethanol", Journal of Materials Chemistry A, ปีที่ 1, ฉบับที่ 4, มกราคม 2013, หน้า 1030-1034
2013 exSuktha, P, exLekpet, K, exSiwayaprahm, P, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Enhanced mechanical properties and bactericidal activity of polypropylene nanocomposite with dual-function silicasilver core-shell nanoparticles", JOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE, ปีที่ 128, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2013, หน้า 4339-4345
2013 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPattarachai Srimuk, exPoramane Chiochan, exAtiweena Krittayavathananon, exSantamon Luanwuthi, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "High-performance supercapacitor of manganese oxide/reduced graphene oxide nanocomposite coated on flexible carbon fiber paper", CARBON, ปีที่ 60, ฉบับที่ 0, สิงหาคม 2013, หน้า 109-116
2013 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAtiweena Krittayavathananon, exNatee Chinvipas, exPatarachai Srimuk, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, exJohn S Foord, "Ultraporous Palladium Supported on Graphene-Coated Carbon Fiber Paper as a Highly Active Catalyst Electrode for the Oxidation of Methanol", Fuel Cells, ปีที่ 13, ฉบับที่ 5, มิถุนายน - ตุลาคม 2013, หน้า 881-888
2013 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMontakan Suksomboon, exJakkrit Khuntilo, exPattarachai Srimuk, exAtiweena Krittayavathananon, exSantamon Luanwuthi, "High-performance supercapacitors based on silver nanoparticle-polyaniline-graphene nanocomposites coated on flexible carbon fiber paper", Journal of Materials Chemistry A, ปีที่ 1, ฉบับที่ 34, กันยายน 2013, หน้า 9630-9636
2012 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Effects of pore diameters on the pseudocapacitive property of three-dimensionally ordered macroporous manganese oxide electrodes", Materials Letters, ปีที่ 68, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - ธันวาคม 2012, หน้า 230-233
2012 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Facile Synthesis of Highly Dispersed Silica-Silver Core-Shell Nanospheres for Enzymeless Hydrogen Peroxide Detection.", Electrochem. Solid-State Lett., ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2012, หน้า F5-F7
2012 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTanon Kaewsongpol, "Direct Electrodeposition and Superior Pseudocapacitive Property of Ultrahigh Porous Silver incorporated Polyaniline Films", Materials Letters, ปีที่ 87, ฉบับที่ 15, สิงหาคม 2012, หน้า 142-145
2012 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภัทรชัย ศรีมุข, exปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ, exทะเนตร แสงศรี, inดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, อาจารย์, "Synthesis and antifungal activity of reduced graphene oxide nanosheets", Carbon, ปีที่ 50, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม 2012, หน้า 5156-5161
2012 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSupree Pinitsoontorn, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "Surfactant-assisted electrodeposition and improved electrochemical capacitance of silver-doped manganese oxide pseudocapacitor electrodes", Journal of Solid State Electrochemistry, ปีที่ 16, ฉบับที่ 8, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 2623-2629
2010 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohn S Foord, "Permselective properties of polystyrene opal. films at diamond electrode surfaces", PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS, ปีที่ 12, ฉบับที่ 28, พฤษภาคม - กันยายน 2010, หน้า 7856-7864
2010 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohn S Foord, "Localized electrodeposition of praseodymium oxide on boron-doped diamond", DIAMOND AND RELATED MATERIALS, ปีที่ 19, ฉบับที่ 7, มิถุนายน - กันยายน 2010, หน้า 885-888
2010 exSimon Jones, exKaraked Tedsree, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohn S. Foord, exJanet Fisher, exDavid Thompsett, exShik Chi E. Tsang, "Promotion of Direct Methanol Electro-oxidation by Ru Terraces on Pt by using a Reversed Spillover Mechanism", CHEMCATCHEM, ปีที่ 2, ฉบับที่ 9, สิงหาคม - กันยายน 2010, หน้า 1089-1095
2009 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohn S Foord, "Fabrication of TiO2 and Ag wires and arrays using opal polystyrene crystal templates", JOURNAL OF VACUUM SCIENCE & TECHNOLOGY B, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2009 - กันยายน 2010, หน้า 1484-1488
Publish Year National Journal 1
2013 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "นาโนเทคโนโลยีนวัตกรรมของตัวเก็บพลังงาน: ตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวด", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 26, ฉบับที่ 85, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 9-26

Conference

การนำเสนอบทความของมนตรี เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมเคมี

Publish Year International Conference 42
2015 exMontakan Suksomboon, exPattarachai Srimuk, exAtiweena Krittayavathananon, exSantamon Luanwuthi, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Alkaline Electrolytes on the Charge Storage Capacity and Morphology of Porous Layered Double Cobalt Hydroxide-Coated Graphene Supercapacitor Electrodes", PACCON 2015, 21 - 23 มกราคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exNatee Chinvipas, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Electrocatalytic Oxidation of Alcohols in Acidic Media over Graphene Oxide Carbocatalysts", The 5th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 20th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 22 เมษายน 2014, กทม อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPoramane Chiochan, "Converging cheap carbon resources to value-added graphene materials: A supercapacitor energy storage device", The 5th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 20th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 22 เมษายน 2014, กทม อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMontakan Suksomboon, exJakkrit Khuntilo, "Syntheses and Characterizations of Silver-Cobalt Hydroxide-Reduced Graphene Oxide composites for Supercapacitors", The 5th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 20th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 22 เมษายน 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSantamon Luanwuthi, "High-performance supercapacitor of graphene/metal organic framework composites", The 5th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 20th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 22 เมษายน 2014, กทม อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPattarachai Srimuk, "High-performance supercapacitor of ultraporous cobalt hydroxide/metal organic framework composites", The 5th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 20th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 22 เมษายน 2014, กทม อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAtiweena Krittayavathananon, "Electrodeposition of Ultraporous palladium on flexible graphene-coated carbon fiber paper as high-performance electro-catalysts for direct ethanol fuel cells", The 5th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 20th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 22 เมษายน 2014, กทม อื่นๆ ประเทศไทย
2014 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTanon Kaewsongpol, "Electropolymerization of Graphene/Polyaniline/Silver Composite for High-Performance Supercapacitors", The 5th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 20th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 22 เมษายน 2014, กทม อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exMontakan Suksomboon, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of Polyaniline-Layered Double Cobalt Hydroxide-Graphene Nanocomposites for High-performance Supercapacitors", MACRO 2014, 7 - 11 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 exPattarachai Srimuk, exSantamon Luanwuthia, exAtiweena Krittayavathananon, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Polypyrrole-Cobalt Oxide-Metal Organic Framework Composites for Supercapacitors", MACRO 2014, 7 - 11 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 exPhansiri Suktha, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Electrospun Nanofibers of Polyacrylonitrile including Manganese Acetate: Post Heat Treatment and Energy Storage Application", MACRO 2014, 7 - 11 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 exSantamon Luanwuthia, exPattarachai Srimuk, exAtiweena Krittayavathananon, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Polyaniline-Graphene-Metal Organic FrameworkComposites for Supercapacitors", MACRO 2014, 7 - 11 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 exCeline Shepherd , exEmina Hadzifejzovie, exJonathan Moghal, exJohn S Foord, exMark G. Moloney, exEmily M. Parker, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Functionalised Carbon Black and Silica Polypropylene Nanocomposites", MACRO 2014, 7 - 11 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2014 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNatee Chinwipas , "Ultraporous Polyaniline-Palladium Coated on Graphene Paper for Direct Ethanol Fuel Cell Catalysts", MACRO 2014, 7 - 11 กรกฎาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exภัทรชัย ศรีมุข, exปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Syntheses and characterizations of nanomaterials for electrochemical energy storage devices", Pure and Applied Chemistry International Conference 2013, 23 - 25 มกราคม 2013, บางแสน ชลบุรี อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exJakkrit Khuntiloa, exPoramane Chiochan, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of Silver-Cobalt Hydroxide-Graphene Nanocomposites for High-performance Supercapacitors", The 4th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 19th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 23 เมษายน 2013, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exAtiweena Krittayavathananon, exPatarachai Srimuk, exPoramane Chiochan, exNatee Chinvipas, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Electrodeposition of Ultraporous Palladium on Flexible Graphene-coated Carbon Fiber Paper as High-performance Electro-catalysts for Direct Ethanol Fuel Cells", The 4th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 19th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 23 เมษายน 2013, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exNatee Chinvipas, exPoramane Chiochan, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Electrocatalytic Activity of Palladium Nanoparticles Coated on Graphene Electrodes for the Oxidation of Methanol", The 4th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 19th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 23 เมษายน 2013, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exYanisa Sanguansak, exPoramane Chiochan, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Electrodeposition and Characterization of Silver Nanomaterials Coated on Graphene Electrodes for Use in Biosensors", The 4th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 19th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 23 เมษายน 2013, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exPanupong Klunbud, exPoramane Chiochan, exPhansiri Suktha, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Improving Mechanical Properties of Polypropylene Composite with Graphene Oxide-Coated Silica Hybrid Core-shell Particles", The 4th Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 19th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 23 เมษายน 2013, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYanisa Sanguansak, "Permselective Graphene Oxide and Reduced Graphene Oxide Nanosheets Modified Electrode for Hydrazine Detection", the 10th Asian Conference on Chemical Sensors: Chemical Sensors for the Sustainable Society (ACCS 2013) , 11 - 14 พฤศจิกายน 2013, เชียงใหม่ อื่นๆ ประเทศไทย
2012 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Surfactant assisted Electrodeposition and Improved Electrochemical Capacitance of Silver-doped Manganese Oxide Pseudocapacitor Electrodes", NanoThailand 2012, 9 - 11 เมษายน 2012, ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
2012 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรรณศิริ สุขท่า, "Green Chemistry Synthesis and Bactericidal Activity of Colorless Silica-Silver Core-Shell Nanoparticles for Their Uses as Additives in Polypropylene Nanocomposites", The 3rd Research Symposium on Petrochemical and Materials Technology and The 18th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 24 เมษายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนางสาวญาณิศา สงวนศักดิ์, exภัทรชัย ศรีมุข, exปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Electrodeposition of Graphene Oxide and Silver Nanoparticles on Platinum Electrode for Enzymeless Hydrogen Peroxide Detection", 7th International Conference on Materials Science and Technology, 7 - 8 มิถุนายน 2012, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exพรรณศิริ สุขท่า, exกรรณิกา เลิกเพชร, inดร.พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, อาจารย์, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Poly(vinyl pyrrolidone) on Antibacterial Activity of Styrene-Acrylonitrile Copolymer/Silver Nanocomposite", 7th International Conference on Materials Science and Technology, 7 - 8 มิถุนายน 2012, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exจักรกริช ขันติโล, exณพล รัตณะ, exนุชนาถ วินิตชีวิต, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Preparation of Cobalt Oxide and Manganese Oxide Nanoparticles for Uses in Supercapacitor Applications", 7th International Conference on Materials Science and Technology, 7 - 8 มิถุนายน 2012, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนที ชินวิภาส, exภัทรชัย ศรีมุข, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fabrication of Palladium Nanoparticles Coated Graphene Electrodes for Use in Direct Methanol Fuel Cell", 7th International Conference on Materials Science and Technology, 7 - 8 มิถุนายน 2012, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exอธิวีณา กฤตยาวัฒนานนท์, exภัทรชัย ศรีมุข, exปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ, inดร.สุนันท์ ลิ้มตระกูล, รองศาสตราจารย์, inดร.เทอดไทย วัฒนธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Electrodeposition of Platinum Nanostructures on Graphene Electrodes for Uses in Fuel Cells", 7th International Conference on Materials Science and Technology, 7 - 8 มิถุนายน 2012, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exภัทรชัย ศรีมุข, exปรเมนทร์ เชี่ยวชาญ, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Fabrication of Graphene-based Electrodes for Uses in Supercapacitors", 7th International Conference on Materials Science and Technology, 7 - 8 มิถุนายน 2012, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exธนนท์ แก้วทรงพล, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis, Characterization, and Supercapacitance Properties of Silver-doped Polyaniline", 7th International Conference on Materials Science and Technology, 7 - 8 มิถุนายน 2012, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exภาณุพงศ์ กลั่นบุศย์, exพรรณศิริ สุขท่า, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Improving Mechanical Properties of Polypropylene Nanocomposite with Silica Nanoparticles: Size Dependence", 7th International Conference on Materials Science and Technology, 7 - 8 มิถุนายน 2012, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis of Bactericidal Nanoparticles and Their Polymer Nanocomposites", Nanocomposites, 30 มิถุนายน - 2 ตุลาคม 2011, Oxford สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2010 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohn S Foord, "On-Board Hydrogen Production from Water for Direct Supply to Fuel Cells", The Academic Conference of Samaggi Samagom, 30 มกราคม 2010, London สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2010 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf John S Foord, "Fast Electron Transfer Kinetics of Polystyrene Opal Films Coated on Glassy Carbon Electrodes", NanoThailand 2010, 18 - 20 พฤศจิกายน 2010, ปทุมธานี ประเทศไทย
2009 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohn S Foord, "Localized Electrodeposition of Praseodymium Oxide on High Boron-doped Region of Diamond Electrode: Scanning Electrochemical Microscopy.", The Diamond Conference, 6 กันยายน 2009 - 23 กันยายน 2010, Greece อื่นๆ
2009 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohn S Foord, "Modification of Diamond Electrodes with Colloidal Polystyrene Opal Templates", 2009 MRS Fall Meeting, 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2009, Boston แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
2008 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohn S Foord, "Electrodeposition of Nanostructured Inorganic/Organic Hybrid Thin Films", The Academic Conference of Samaggi Samagom, 16 กุมภาพันธ์ 2008 - 27 สิงหาคม 2010, London อื่นๆ สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2008 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohn S Foord, "Fabrication of Nanostructured TiO2 Arrays Using Linear Voids and Nanopores of Opal Polystyrene Crystals as Template", the NanoMan 2008 Conference, 14 กรกฎาคม 2008 - 23 กันยายน 2010, อื่นๆ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2008 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Electrochemical Deposition of Metal and Metal Oxide Nanowires Utilizing Template Scaffolds", MRS Fall Meeting, 1 ธันวาคม 2008, Boston แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
2007 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohn S Foord, "Surfactant Control of the Electrochemical Deposition of Composite Nanocrystalline Films Containing Praseodymium and Cerium Oxides", the NanoSMat2007 conference, 9 - 11 กรกฎาคม 2007, Algarve อื่นๆ สาธารณรัฐโปรตุเกส
2006 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNongnuch Artrith, inดร.พิพัฒน์ คงประชา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "The Influence of CH3, C6H5, F, and SWNT on the Hydrogen-Bonded Adenine/Thymine Adduct", 231st National Meeting of the American-Chemical-Society, 26 - 30 มีนาคม 2006, Atlanta จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา
2005 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "The 1,3-Dipolar Cycloadditions of Ozone on the Cap of Two Series of [5,5] Armchair and [9,0] Zigzag Single-Walled Carbon Nanotubes Capped with Fullerene Hemispheres.", 229th National Meeting of the American-Chemical-Society, 13 - 17 มีนาคม 2005, San Diego แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
Publish Year National Conference 6
2013 exมนทกานต์ สุขสมบูรณ์, exกวิตา คงสุพรศักดิ์, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาวัสดุผสมระดับนาโนเมตรของซิลเวอร์ พอลิอะนิลีน และกราฟีนสำหรับใช้ในตัวเก็บประจุไฟฟ้าเคมียิ่งยวด", 2nd National Conference for Undergraduate Chemical Engineering, 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSrimuk, P., exChiochan, P., exKrittayavathanon, A., exLuanwuthi, S., inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "High-performance Supercapacitor of Manganese Oxide/Reduced Graphene Oxide Nanocomposite Coated on Flexible Carbon Fiber Paper", "นักวิจัยรุ่นใหม่...พบ...เมธีวิจัยอาวุโส สกว." ครั้งที่ 13, 16 - 18 ตุลาคม 2013, ประจวบคีรีขันธ์ ประเทศไทย
2011 exธนัท พูลประทิน, inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธำรงรัตน์ มุ่งเจริญ, รองศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการนานาชาติวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21, 10 - 11 พฤศจิกายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJohn S Foord, "Permselective Properties of Polystyrene Opal Films deposited on Diamond Surfaces", The 3rd CHE Congress, 9 กันยายน 2010, Pattaya ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf John S Foord, "คุณสมบัติทางเคมีไฟฟ้าของฟิล์มโอปอลที่ถูกเคลือบบนอิเล็คโทรดเพชร", 36th Congress on Science and Technology of Thailand, 26 - 28 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2002 inดร.มนตรี สว่างพฤกษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJ. Jitcharoen, "The Preparation and Characterization of Silica from Rice Hush Ash by Using Rhizopus sp and Acid Treatment.", 27th Congress in Science and Technology of Thailand, 16 ตุลาคม 2002, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=530146]