แนวโน้มผลงานของพัชราพร

Journal

บทความของพัชราพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Publish Year National Journal 1
2012 exAtchara Komsai, exรศ.ดร. วินัย เลียงเจริญสิทธิ์, inดร.พัชราพร ฤกษ์หร่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exTsuyoshi Kinouchi, "Development of Mathematical Models for Flood Routing in the upper Ping River Basin", THAI ENVIRONMENTAL ENGINEERING JOURNAL, ปีที่ 2012, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 37-40

Conference

การนำเสนอบทความของพัชราพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Conference 7
2014 inดร.พัชราพร ฤกษ์หร่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาการสะพรั่งของคีโตเซอรอสและการจัดการคุณภาพน้ำบริเวณอ่าวชลบุรี", 9th International Symposium on Lowland Technology, 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2014, ซากะ ญี่ปุ่น
2014 exN. Vongthanasunthorn, exY. Mitsugi, exS. Nagase, inดร.พัชราพร ฤกษ์หร่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exY. Mishima, exK. Koga, exH. Araki, exH. Yamanishi, "การเปลี่ยนแปลงของของแข็งแขวนลอยในอ่างเก็บน้ำของ ISAHAYA BAY RECLAMATION PROJECT ภายใต้การไหลเข้าของน้ำทะเลอย่างต่อเนื่อง", 9th International Symposium on Lowland Technology, 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2014, Saga ญี่ปุ่น
2014 inดร.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, exR. Charoensuk, exP. Siripanaroj, inดร.พัชราพร ฤกษ์หร่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบจำลองการหลากของน้ำท่วมสำหรับลุ่มน้ำยม", 9th International Symposium on Lowland Technology, 29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2014, Saga ญี่ปุ่น
2012 exYuta Mitsugi, inดร.นฤมล วงศ์ธนาสุนทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYuichiro Misima, exKenichi Koga, exHiroyuki Araki, inดร.พัชราพร ฤกษ์หร่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Basic Study on Water Quality Management in the Reservoir of the Isahaya Bay Land Reclamation Project", 8th International Symposium on Lowland Technology, 11 - 13 กันยายน 2012, Bali สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2012 inดร.พัชราพร ฤกษ์หร่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "WATER FOOTPRINT OF THAILAND’S FOOD INDUSTRY: CASE STUDY OF RICE NOODLES PRODUCTIONS", 8th International Symposium on Lowland Technology, 11 - 13 กันยายน 2012, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2012 exอัจฉรา คำทราย, inดร.พัชราพร ฤกษ์หร่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "DEVELOPMENT OF MATHEMATICAL MODELS FOR FLOOD ROUTINGIN THE UPPER PING RIVER BASIN, NORTHERN THAILAND", 8th International Symposium on Lowland Technology, 11 - 13 กันยายน 2012, บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
2010 inดร.พัชราพร ฤกษ์หร่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สถานการณ์ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งทะเลจังหวัดชลบุรี ประเทศไทย", 7th International Symposium on Lowland Technology(ISLT) 2010 , 16 - 18 กันยายน 2010, Saga ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 3
2016 exเติมพร ชุณหธรรม, inดร.พัชราพร ฤกษ์หร่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางภัชราภรณ์ สุวรรณวิทยา, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกชกร สุรเนาวรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินปริมาณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคาแบบมีลอน", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 11 - 12 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exTy Sok, inดร.พัชราพร ฤกษ์หร่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วินัย เลียงเจริญสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, exTsuyoshi Kinouchi, "Development of an Optimization Model for Water Pollution Controlwith Application to the Phong River, Northeastern Thailand", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 14 , 27 - 29 พฤษภาคม 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inดร.พัชราพร ฤกษ์หร่าย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินภาระทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการใช้พลังงานและน้ำประปาในการประกอบการโรงแรม", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 10, 23 - 25 มีนาคม 2011, สงขลา ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=530140]