แนวโน้มผลงานของจุฑาทิพ

Journal

บทความของจุฑาทิพ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

บทความแต่ละ Quartile ของจุฑาทิพ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

บทความแต่ละ TCI Group ของจุฑาทิพ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2024 inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "Confucius Institutes: Chinese Soft Power in Thailand", Journal of Politics and Governance, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2024, หน้า 1-9
Publish Year National Journal 14
2024 exเวสิยา ทวีวิทย์ชาคริยะ, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของผู้ประกอบธุรกิจในจังหวัดสงขลา ต่อการเปิดด่านชายแดนไทย-มาเลเซีย", Journal of Modern Learning Development, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2024, หน้า 50-63
2023 exเสาวลักษณ์ ปลอดโปร่ง, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของประชาชนในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่มีต่อการใช้งานแอปพลิเคชันของหน่วยงานภาครัฐ", วารสารการบริหารจัดการและนวัตกรรมท้องถิ่น, ปีที่ 5, ฉบับที่ 9, กันยายน 2023, หน้า 1-15
2023 exธิติญา เชือนไธสง, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "คุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรกรมธุรกิจพลังงาน", วารสารการบริหารจัดการและนวัตกรรมท้องถิ่น, ปีที่ 5, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2023, หน้า 721-732
2023 exสุดาพร อิ่มเจริญ, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "การทูตเชิงวัฒนธรรมของจีนที่มีต่อประเทศไทยผ่านสถาบันขงจื่อ", Connexion: Journal of Humanities and Social Sciences , ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 135-151
2022 exภาณุวัส พันธุ์วุฒิ, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "ความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ", วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2022, หน้า 148-161
2021 inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, exแทนชนก พูนชัย, "ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภายใต้ความร่วมมือในการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการตรวจวัดกัมมันตภาพรังสีและระดับรังสีในสิ่งแวดล้อม", วารสารการเมืองการปกครอง, ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 217-232
2020 inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "สหรัฐอเมริกามาก่อน: ยุทธศาสตร์หลักนโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกาสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์", วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020, หน้า 86-110
2020 inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, exนันท์ธิดา จั่นเพชร์, "ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่มีต่อวังช้างอยุธยาแลเพนียด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา", วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 42-54
2018 exกมลชนก คำอ่อน, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้ที่มีต่ออุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยปทุมธานี, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม 2018 - มิถุนายน 2017
2017 exขวัญเนตร อินทร์จักร์, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการท่องเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาของนักท่องเที่ยวเกาหลีใต้", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017
2016 inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "นโยบายคลัสเตอร์ของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา กับโอกาสของประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน", วารสารการเมืองการปกครอง, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, มีนาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 220-238
2015 inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, exสุนทรี จินดาสอน, "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษณ์ป่าชายเลน ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร", วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี , ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 1-12
2015 inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของสินค้าเกษตรภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีต่อข้าวไทย", วารสารสหวิทยาการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015
2014 inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดียที่มีต่อประเทศไทย", วารสารสหวิทยาการวิจัย : ฉบับบัณฑิตศึกษา, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 101-113

Conference

การนำเสนอบทความของจุฑาทิพ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสังคมศาสตร์ และในภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Publish Year International Conference 1
2020 inดร.ยุรพร ศุทธรัตน์, รองศาสตราจารย์, exBOUNTHAM PHENGSYSANA, inดร.พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์, รองศาสตราจารย์, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "The Knowledge Mangement Of Ministry Of Public Health: The LAO People' s Democratic Republic", International Conference on Business Information Management and Security (ICBIMS 2020), 30 - 31 มกราคม 2020, Sydney เครือรัฐออสเตรเลีย
Publish Year National Conference 12
2022 exศิริพร อมรศรีจินทร, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "การปรับตัวของพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเข้าสู่องค์กร ดิจิทัล", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 60 , 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2022, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exกานต์ธีรา แสนหล้า, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "การปรับตัวของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร จากการแพร่ระบาดของโควิต 19", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทระเบียบโลกใหม่, 8 กรกฎาคม 2022, ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exอรุณวรรณ ชัยวิโรจน์, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานครต่อกีฬาอิเล็กทรอนิกส์ (E-Sports) ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ "Social Sciences and Humanities for Sustainable Development in the Context of New World Order" (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทระเบียบโลกใหม่), 8 กรกฎาคม 2022, ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exสนามชัย ลิ้มตระกูล, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของนิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ "Social Sciences and Humanities for Sustainable Development in the Context of New World Order" (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทระเบียบโลกใหม), 8 กรกฎาคม 2022, ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2022 exวรรณภรณ์ เลาะวิธี, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของบุคลากรกรมพิธีการทูดที่มีต่อบทบาทการอำนวยเอกสิทธิ์ และความคุ้มกันทางการทูตแบบออนไลน์ (e-Privilege)", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2564 ในหัวข้อ "Social Sciences and Humanities for Sustainable Development in the Context of New World Order" (สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทระเบียบโลกใหม), 8 กรกฎาคม 2022, ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exนิภาธร โรจนสารัมภกิจ/Nipathon Rojanasarampakj, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการแต่งคอสเพลย์ของวัยรุ่นไทยในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 19, 5 กรกฎาคม 2021, เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exเพ็ญเพชร สนั่นเมือง, inดร.กิ่งกนก ชวลิตธำรง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อความนิยมเกมออนไลน์", การประชุมวิชาการและนิทรรศการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1, 26 มิถุนายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exอนุชิต บุญบรรจง, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, inนางวลัยภรณ์ อัตตะนันทน์, ศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการออมของเกษตรกรในอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8, 24 มิถุนายน 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exพวงรัตน์ คำสงค์, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "ความพร้อมของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน", การประชุมวิชากากรบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8, 24 มิถุนายน 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exศิริสุข คุณารักษ์, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "ความพร้อมของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยดุสิตธานี ต่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน", การประชุมวิชากากรบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 8, 24 มิถุนายน 2016, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "ประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : โอกาสและความท้าทาย", การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสร์แห่งชาติ ครั้งที่ 14 (พ.ศ.2556) The 14th National Conference on Political Science and Public Adminstration (2013), 27 - 28 พฤศจิกายน 2013, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2013 exปรัชนัน เปลี่ยนศรี, inนางจุฑาทิพ คล้ายทับทิม, รองศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของผู้ประกอบการไทยต่อการเชื่อมโยงทางการค้าโดยผ่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน)", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3, 25 ตุลาคม 2013, นนทบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=530118]