แนวโน้มผลงานของวุฒินันท์

Journal

บทความของวุฒินันท์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน และในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year National Journal 2
2019 exนางสาวนันท์วิภา พิมพร, exนายเมธาสิทธิ์ ธัญรัตนศรีสกุล, inนายวุฒินันท์ ไอยราพัฒนา, อาจารย์, inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, "การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้แนวคิดการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง", Veridian E-Journal,Silpakorn University (Humanities, Social Sciences and arts), ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 476-499
2015 inดร.พัทธนันท์ หรรษาภิรมย์โชค, รองศาสตราจารย์, inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inนางจิราภรณ์ กาแก้ว, อาจารย์, inนายวุฒินันท์ ไอยราพัฒนา, อาจารย์, inนางเครือวัลย์ จตุพรพูนทรัพย์(บุญญเลสนิรันตร์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสำหรับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ด้วยกระบวนการจัดการความรู้", ศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 6, ฉบับที่ 13, มกราคม - มิถุนายน 2015

Conference

การนำเสนอบทความของวุฒินันท์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน และในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Publish Year National Conference 5
2016 inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, exดร.วิทยา ซิ้มเจริญ, inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพงษ์ศิริ เลาหสุรโยธิน, inนางสวรส ศรีอนันตคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอังสนา ศรีสวนแตง, inนายวุฒินันท์ ไอยราพัฒนา, อาจารย์, exYuyang Zheng, inนางสาววัฒนา มณีวงศ์, อาจารย์, exวสันต์, "การประเมินความต้องการจำเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2010 inนายวุฒินันท์ ไอยราพัฒนา, อาจารย์, "แนวโน้มประชากรสัตว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมบางชนิดโดยใช้สมการถดถอยเชิงเส้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง", การสัมมนาทางวิชาการเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้ง ที่ 31, 16 - 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inนายวุฒินันท์ ไอยราพัฒนา, อาจารย์, "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของช้างป่า (Elephas maximus Linnaeus, 1758)ในป่าอนุรักษ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยบางแห่ง", การสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 31, 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inนายวุฒินันท์ ไอยราพัฒนา, อาจารย์, "ชนิดสัตว์จากรายการอาหารป่าในภัตตาคารไทยบางแห่ง", การสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 31, 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.รองลาภ สุขมาสรวง, รองศาสตราจารย์, inนายวุฒินันท์ ไอยราพัฒนา, อาจารย์, "สถานภาพและการกระจายของสัตว์ผู้ล่าขนาดเล็ก ในประเทศไทย", การสัมมนาเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 31, 17 ธันวาคม 2010, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=530074]