Person Image

  Education

  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2528
  • วท.ม.(วิทยาศาสตร์ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2531
  • Ph.D.(Physiology and Pharmacology), The University of New South Wales, ออสเตรเลีย, 2542

  แนวโน้มผลงานของอรพร

  Journal

  บทความของอรพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะประมง บางเขน และในภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  Publish Year International Journal 2
  2020 exPiyanut Chirawithayaboon, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Hepatopancreatic antioxidant enzyme activities and disease resistance of Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) fed diet supplementedwith garlic (Allium sativum) extract.", AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES, ปีที่ 54, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2020, หน้า 377-386
  2010 inดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exDuangjai, E, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางเพียรศิริ ปิยะธีรธิติวรกุล, รองศาสตราจารย์, "Detection of prostaglandin E-2 in polychaete Perinereis sp and its effect on Penaeus monodon oocyte development in vitro", FISHERIES SCIENCE, ปีที่ 76, ฉบับที่ 2, มีนาคม 2010, หน้า 281-286
  Publish Year National Journal 4
  2016 inดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายเอกชัย ดวงใจ, inดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาววรรณวิภา สุทธิไกร, exดร.ณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภ, exดร.พนิดา อุนะกุล, "Effect of stimulatory raw materials on the feeding behavior and the growth 1 performance of juvenile marble goby (Oxyeleotris marmorata Bleeker, 1852)", kasetsart University Fisheries Research Bulletin , ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, ธันวาคม - เมษายน 2016
  2016 exนายเกรียงไกร สีพันธุ์, exNarongsak Puanglarp , inดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of stocking density, hiding material and photoperiod manipulation on growth and survival rate of marble goby (Oxyeleotris marmoratus Bleeker, 1852) juveniles.", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, ปีที่ 40, ฉบับที่ 3, สิงหาคม 2016
  2014 inดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Changes in serum concentration of dopamine, 17?-estradiol and progesterone during reproductive cycle of G?nther’s walking catfish (Clarias macrocephalus)", Kasetsart University Fisheries Research Bulletin, ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 10-16
  2012 inดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสมบูรณ์พันธุ์ของกุ้งทะเล", วารสารข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 57, ฉบับที่ 3, มิถุนายน - ตุลาคม 2012

  Conference

  การนำเสนอบทความของอรพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะประมง บางเขน และในภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

  Publish Year International Conference 5
  2015 exนางสาวชนัดดา เกษมโชติช่วง, exดร. สรวิศ เผ่าทองศุข, exดร.ณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภ, inดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of temperature on oxygen consumption - blood glucose level of White Pacific Shrimp (Litopenaeus vannamei)", 5 th International Fisheries Symposium, 1 - 4 ธันวาคม 2015, มาเลเซีย
  2012 exนายเอกชัย ดวงใจ, exนายณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภ, exนายปกป้อง อุ่มอยู่, inดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "DETERMINATION OF GAMETE QUALITY OF PACIFIC WHITE SHRIMP MALES BROODSTOCK (Litopenaues vannamei Boone, 1931) BY THE NEUTRAL COMET ASSAY", International Fishereis Symposium(IFS2012), 6 - 8 ธันวาคม 2012, Cantho City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  2012 exนายเกรียงไกร สีตะพันธุ์, exนายณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภ, inดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "STIMULATION OF GROWTH PERFORMANCE IN JUVENILES MARBLE GOBY (Oxyeleotris marmorata Bleeker, 1852) BY PHOTOPERIOD MANIPULATION WITHOUT CAUSING STRESS RESPONSE", International Fisheries Symposium (IFS2012), 6 - 8 ธันวาคม 2012, Cantho City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  2012 exนายเกรียงไกร สีตะพันธุ์, exนายณรงค์ศักดิ์ พ่วงลาภ, inดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Study of optimal culture conditions for juvenile marble goby (Oxyeleotris marmorata Bleeker, 1852)", The 2nd Annual International Conference in conjunction with the 8th IMC-GT Uninet Bioscience Conference, 22 - 24 พฤศจิกายน 2012, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  2012 inดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายวัชรินทร์ ขวัญรุย, exนางพนิดา อุนะกุล, "Nutritional Composition of Short-bodied Mackerel (Rastrelliger brachysoma) at different developmental stages", The Fist Asian Marine Biology Symposium (AMBS) , 13 - 17 ธันวาคม 2012, ภูเก็ต ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 3
  2014 exนายจักร อรัณยกานนท์, inดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนระดับของโดพามีน และสเตียรอยด์บางชนิดที่มีผลต่อการพัฒนารังไข่ของกุ้งก้ามกราม Macrobrachium rosenbergii (De Man, 1879).", การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 5, 16 พฤษภาคม 2014, ภูเก็ต ประเทศไทย
  2013 exนายวัชรินทร์ ขวัญรุย, inดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางโภชนะของปลาทูสั้น (Rastrelliger brachysoma) ในระยะพัฒนาการที่แตกต่างกัน", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 27 มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก , 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
  2010 exอตินิสภ์ ตำนานทอง, inดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อรพร หมื่นพล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเสริมสารแอสตาแซนทินในแม่เพรียงทราย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48: สาขาประมง, 3 - 5 กุมภาพันธ์ 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=530066]