Person Image

  Education

  • วท.บ.(ประมง), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2538
  • วท.ม.(เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2544
  • ปร.ด.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2552

  แนวโน้มผลงานของกิตติพจน์

  Journal

  บทความของกิตติพจน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์

  Publish Year International Journal 2
  2018 inดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์, อาจารย์, inดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล, อาจารย์, exอ.ดร.ศิริเชษฐ์ สังขะมาน, "การศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ", วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018
  2018 inดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์, อาจารย์, inดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล, อาจารย์, exผศ.ดร.สุมาลี รามนัฎ, "การศึกษารูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสม ต่อโครงสร้างการดำเนินงานส่วนภูมิภาค กรณีศึกษา สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย", วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 123-138
  Publish Year National Journal 2
  2016 exชลธิชา เสนาพันธ์, inดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัตนาวดี คูคำ, inดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล, อาจารย์, "ผลของโพแทสเซียมไอโอเดตต่อการเจริญเติบโตและการสะสมไอโอดีนในแครอท", วารสาร วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 485-487
  2014 inดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล, อาจารย์, "การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการจัดการคุณภาพน้ำ กรณีศึกษา : สามชุมชนในจังหวัดนครปฐม", วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2014, หน้า 483-492
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=530002]

  แสดงความคิดเห็น

  (0)