Person Image

  Education

  • กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยบูรพา, ไทย, 2533
  • ศศ.ม.(ศึกษาศาสตร์ - การสอน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2542

  แนวโน้มผลงานของวัฒนา

  Journal

  บทความของวัฒนา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  บทความแต่ละ Quartile ของวัฒนา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  บทความแต่ละ TCI Group ของวัฒนา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  Publish Year National Journal 3
  2022 exนายรณกร ผดุงประเสริฐ, inนางสาววัฒนา มณีวงศ์, อาจารย์, inนายวิโชติ พงษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, "การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการประยุกต์การแปลง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษาร่วมกับวิธีสอนโดยใช้เกม", วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์), ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2022, หน้า 180-195
  2022 exนางสาวศศิประภา อิฐานุประธานะ, inนางสาววัฒนา มณีวงศ์, อาจารย์, inนายวิโชติ พงษ์ศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามแนวคิดสะตีมศึกษาสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2", วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2022, หน้า 415-429
  2021 exณัฐนนท์ กลำพบุตร, inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอาจารย์สุนทราภรณ์ อุ่นวรรณธรรม, exอาจารย์อังสนา ศรีสวนแตง, inนางสาววัฒนา มณีวงศ์, อาจารย์, "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการสื่อสาร การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์และการนำเสนอ เรื่อง สถิติ (2) โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2", วารสารการวัดผลการศึกษา, ปีที่ 38, ฉบับที่ 104, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 221-232

  Conference

  การนำเสนอบทความของวัฒนา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

  Publish Year National Conference 3
  2023 exวาสนา นุ่มวงษ์, inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรัตนาภรณ์ เกษนอก, inนางสาววัฒนา มณีวงศ์, อาจารย์, "การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับพื้นที่ผิวและปริมาตรของพีระมิด กรวยและทรงกลมโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3", การประชุมทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัยคัดสรร ระดับชาติ ครั้งที่ 10 , 25 พฤศจิกายน 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2022 inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ซิ้มเจริญ, อาจารย์, inดร.วสันต์ เดือนแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววัฒนา มณีวงศ์, อาจารย์, exอ.อังสนา ศรีสวนแตง, inนายวุฒินันท์ ไอยราพัฒนา, อาจารย์, "การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้และความคิดเห็นของนิสิตสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษาต่อการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในยุคสถานการณ์โควิด", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2022, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2016 inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, exดร.วิทยา ซิ้มเจริญ, inดร.แสงเดือน เจริญฉิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพงษ์ศิริ เลาหสุรโยธิน, inนางสวรส ศรีอนันตคม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอังสนา ศรีสวนแตง, inนายวุฒินันท์ ไอยราพัฒนา, อาจารย์, exYuyang Zheng, inนางสาววัฒนา มณีวงศ์, อาจารย์, exวสันต์, "การประเมินความต้องการจำเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนของนิสิตสาขาคณิตศาสตร์ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", การประชุมวิชาการครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=520243]