Person Image

  Education

  • ปร.ด.(สาธารณสุขศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2551
  • ส.ม.(อนามัยสิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2545
  • วท.บ.(วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2542

  แนวโน้มผลงานของสมคิด

  Journal

  บทความของสมคิด เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ และในภาควิชาพลศึกษา

  บทความแต่ละ Quartile ของสมคิด เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ และในภาควิชาพลศึกษา

  บทความแต่ละ TCI Group ของสมคิด เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ และในภาควิชาพลศึกษา

  Publish Year International Journal 2
  2018 exTitaporn Worapanwisit, inดร.สมคิด ปราบภัย, อาจารย์, exEd Rosenberg, "Correlates of Falls among Community-Dwelling Elderly in Thailand", Journal of Aging Research, ปีที่ 2018, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2018, หน้า 1-10
  2009 inดร.สมคิด ปราบภัย, อาจารย์, exCharerntanyarak, L, exSiri, B, exMoore, M.R, exNoller, B.N, "Effects of residues from municipal solid waste landfill on corn yield and heavy metal content", Waste Management , ปีที่ 29, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2009, หน้า 2316-2320
  Publish Year National Journal 14
  2022 inดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมคิด ปราบภัย, อาจารย์, inนางสาวนันท์นภัส เกตน์โกศัลย์, อาจารย์, "การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” สำหรับโรงเรียนและชุมชน.", วารสารศึกษาศาสตร์ปริทรรศน์, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 103-113
  2021 exพศกร ไชยสุข, inดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมคิด ปราบภัย, อาจารย์, "การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการรับรู้สารสนเทศในรายวิชากิจกรรมพลศึกษา", วารสารสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 243-253
  2018 exขวัญหทัย โยธิกุล, inดร.สมคิด ปราบภัย, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการปฏิบัติเพื่อป้องกันโรคกล้ามเนื้อและกระดูกในพยาบาลวิชาชีพ", วชิรสารการพยาบาล, ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 27-39
  2018 inดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมคิด ปราบภัย, อาจารย์, inดร.ปฐมาพร เอมะวิศิษฎ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฐยา แก้วมุกดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน, รองศาสตราจารย์, inดร.อรพรรณ บุตรกตัญญู, รองศาสตราจารย์, inดร.มนัสนันท์ หัตถศักดิ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวนันท์นภัส เกตน์โกศัลย์, อาจารย์, "THE EFFECTIVENESS OF TRAINING OF THE TRAINERS: INTEGRATING ONE HEALTH CORE COMPETENCY FOR MULTI-DISCIPLINES WORKFORCE PROGRAM : A REPORT", Kasetsart Educational Review, ปีที่ 33, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 187-193
  2018 exสุปรีดิ์ เดชา, inดร.สมคิด ปราบภัย, อาจารย์, "ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในพนักงานเก็บขนขยะมูลฝอย เทศบาลตำบลบางเมือง จังหวัดสมุทรปราการ", วารสารควบคุมโรค, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 30-37
  2017 exเฉลิมพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา, inดร.สมคิด ปราบภัย, อาจารย์, "การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคจากอาหารเป็นสื่อในโรงเรียน : ระบบที่พึงประสงค์", วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2017 - มีนาคม 2018, หน้า 5-14
  2017 exเอกชัย ชัยเดช, inดร.สมคิด ปราบภัย, อาจารย์, "ประสิทธิผลของรูปแบบการพัฒนาตลาดสดปลอดภาชนะโฟมบรรจุอาหารในตลาดแห่งหนึ่ง กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558", วารสารวิชาการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2017 - มีนาคม 2018, หน้า 54-64
  2017 exพิมพ์พิศา พันธ์มณี, inดร.สมคิด ปราบภัย, อาจารย์, "ผลของโปรแกรมการส่งเสริมพฤติกรรมการลดความอ้วนโดยใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนต่อพฤติกรรมการลดน้าหนักของเด็กวัยเรียนที่มีภาวะน้าหนักเกิน", วชิรสารการพยาบาล, ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 13-23
  2017 exศกลวรรณ แก้วกลิ่น, inดร.สมคิด ปราบภัย, อาจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางชีวสังคม และพฤติกรรมสุขภาพกับ ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ของพนักงานบริษัทไทยน้ำทิพย์ จังหวัดปทุมธานี", วารสารพยาบาลทหารบก, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2017
  2017 exเอกราช คุณเวียง, inดร.สมคิด ปราบภัย, อาจารย์, exประคัลภ์ จันทร์ทอง, exวนัสนันท์ ศรีหวัง, ex กฤดาภรณ์ เจริญวงศ์, "ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจในเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดชนิดไม่เขียว", วารสารพยาบาลทหารบก, ปีที่ 18, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 56-67
  2017 exจันทราวดี พรมโสภณ , inดร.สมคิด ปราบภัย, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคมือเท้าปากของผู้ปกครองและเด็กก่อนวัยเรียน อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา", สารสารควบคุมโรค, ปีที่ 43, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 356-367
  2016 exสำเนียง ทองทิพย์, inดร.สมคิด ปราบภัย, อาจารย์, "ประสิทธิผลของการสอนแบบอิงประสบการณ์เพื่อการป้องกันโรคอุจจาระร่วงในเด็กก่อนวัยเรียน", Journal of Medicine and Health Sciences, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2016, หน้า 18-25
  2016 exจรสพร ปัสสาคำ, inดร.ณัฐกฤตา ศิริโสภณ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมคิด ปราบภัย, อาจารย์, "ประสิทธิผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาที่มีผลต่อพฤติกรรม ทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสำโรง อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์", วารสารวิชาการ สถาบันการพลศึกษา, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2016, หน้า 17-21
  2015 inดร.สมคิด ปราบภัย, อาจารย์, exฐิตารีย์ เธียรสุทัศน์, "ประสิทธิผลของโปรแกรมการสร้างเสริมทักษะชีวิตทางเพศศึกษาต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการป้องกันความเสี่ยงทางเพศของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบางหลวงวิทยา จังหวัดนครปฐม", วารสารวิชาการสถาบันการพลศึกษา, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 89-103

  Conference

  การนำเสนอบทความของสมคิด เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์ และในภาควิชาพลศึกษา

  Publish Year International Conference 1
  2022 inดร.วราพร พิมพ์ประไพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมคิด ปราบภัย, อาจารย์, inดร.สุปภาดา คณานับ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "MULTI-SECTORAL ONE HEALTH EDUCATION FOR RABIES-FREE COMMUNITY", SEAOHUN 2022 International Conference, 7 กันยายน 2022, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 3
  2020 inดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมคิด ปราบภัย, อาจารย์, "โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า สู่โรงเรียนและชุมชน"", "World Rabies Day 2020", 28 กันยายน 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2019 inดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมคิด ปราบภัย, อาจารย์, inดร.สุธี จรรยาสุทธิวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "OHCC blended e-Learning Course for Multi-disciplinary University Students of THOHUN", Thailand One Health University Network (THOHUN) Annual Meeting 2019 , 22 - 23 สิงหาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2012 inนางสาวนันท์นภัส เกตน์โกศัลย์, อาจารย์, inดร.สมคิด ปราบภัย, อาจารย์, "รูปแบบสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการสอนสุขศึกษา: กรณีศึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาสุขศึกษา", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย "ราชพฤกษ์วิชาการ ประจำปี 2555", 12 พฤษภาคม 2012, นนทบุรี ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=520197]