Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2545
  • วท.ม.(สัตวศาสตร์), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย, 2548

  แนวโน้มผลงานของวัชรวิทย์

  Journal

  บทความของวัชรวิทย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และในภาควิชาเกษตรและทรัพยากร

  Publish Year International Journal 4
  2022 exS.M. Rajiur Rahman, exMd. Zakirul Islam, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMd. Sayed Hasan, exMd. Mehedi Hasan Khandakar, exMohammad Shohel Rana Siddiki, exMd. Nurul Islam, exMd. Harun-ur-Rashid, "Variations of Raw Milk Components and Amino Acid Profiles in Different Dairy Buffalo Crossbreds", Journal of Buffalo Science, ปีที่ 11, ฉบับที่ -, มกราคม 2022, หน้า 86-91
  2022 inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cassava pulp added to fermented total mixed rations increased tropical sheep’s nutrient utilization, rumen ecology, and microbial protein synthesis", Journal of Advanced Veterinary and Animal Research, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2022, หน้า 754-760
  2021 inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, "Effect of type of treated rice straw on ruminal fermentation characteristic and cellilolytic bacteria of swamp buffalo", Buffalo Bullettin, ปีที่ 40, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 599-608
  2021 exMd. Zakirul Islam, ex S.M. Rajiur Rahman, exMd. Nurul Islam, exMd. Mehedi Hasan Khandakar, exMohammad Shohel Rana Siddiki, exNathu Ram Sarker, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMd. Harun-ur-Rashid, "Effects of protein nutrition levels on milk yield, composition, amino acid profiles and plasma metabolites of indigenous lactating buffaloes", AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES, ปีที่ 55, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2021, หน้า 935-944
  Publish Year National Journal 16
  2022 inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศ.วิโรจน์ ภัทรจินดา, "ศักยภาพการเลี้ยงขุนโคนมเพศผู้ในประเทศไทย", แก่นเกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 9-27
  2021 exสุวิทย์ ทิพอุเทน, exนันทพร วรสาร, exปฏิมา นาลงพรม, exธวัชชัย มีบุญ, exชุมพล ทรงวิชา, exกัมปนาท วงค์เครือสอน, exภาคภูมิ ซอหนองบัว, exวรางรัตน์ เสนาสิงห, exทาริกา ทิพอุเทน, exณัฐพงษ์ วงษ์มา, ex เพิ่มศักดิ์ ยีมิน, exวรุณ โคตะ, exฉัตรชัย แก้วพิลา, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการทดแทนมันเส้นด้วยกากมันสำปะหลังในอาหารข้น: I.การกินได้การย่อยได้ของโภชนะและผลผลิตแก๊สมีเทนของโคเนื้อพื้นเมืองไทยเพศเมีย", แก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2021, หน้า 543-550
  2021 exธนวัฒน์ กาล้อม, exวรมันต์ พรมจันทร์, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการปรับปรุงเศษเหลือจากต้นอ้อย ต่อลักษณะทางกายภาพ องค์ประกอบทางเคมี และการย่อยได้ในหลอดทดลอง", แก่นเกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2021, หน้า 28-34
  2020 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจักรพล นิคงรัมย์, exนิวัฒน์ สุภีร์, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของสายพันธุ์ต่อคุณภาพใบมันสำปะหลังหมัก", แก่นเกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2020, หน้า 473-480
  2019 inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของระดับการเสริมกากมันหมัก ไขมัน และโซเดียมไบคาร์บอเนตเพื่อเพิ่มคุณภาพของอาหารสูตรรวมและการย่อยได้ในระบบ in vitro", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ พิเศษ2, มิถุนายน 2019, หน้า 813-818
  2019 exนรวร ตรงกาวิน, exศิริพร หล้าแสน, exศิริลักษณ์ ดินเมืองชน, exแสตมป์ ดีมี, inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเจริญเติบโต ผลผลิต และคุณค่าทางโภชนะของหญ้าเนเปียร์ 3 สายพันธุ์ที่ปลูกในสภาพดินลูกรัง", แก่นเกษตร, ปีที่ 47, ฉบับที่ พิเศษ2, มิถุนายน 2019, หน้า 187-194
  2018 inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรตีนต่างระดับในสูตรอาหารข้นต่อสมรรถภาพการผลิตและปริมาณกรดไขมันระเหยง่ายในกระเพาะรูเมนของแพะเนื้อที่ได้รับหญ้าเนเปียร์เป็นแหล่งอาหารหยาบ", วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 731-740
  2016 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจินตนา ต๊ะย่วน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชนิสา พรวาปี, "การใช้ถั่วแลบแลบเพื่อปรับปรุงคุณภาพอ้อยอาหารสัตว์หมัก", แก่นเกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ พิเศษ (1), มกราคม 2016, หน้า 382-388
  2014 inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโซเดียมไบคาร์บอเนตและเยื่อใยที่มีประสิทธิภาพในสูตรอาหารที่มีเปลือกมันสำปะหลังหมักในระดับสูงต่อกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนและสมรรถนะการให้ผลผลิตของแกะขุน", วารสารวิจัย มข., ปีที่ 19, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 606-615
  2013 inนางสาวชื่นจิต แก้วกัญญา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดวงใจ วะดวงชัย, exวิไลภรณ์ พุทธไธสง, "การใช้ถั่วแลบแลบเป็นแหล่งอาหารหยาบคุณภาพดีต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตแกะ", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2013, หน้า 369-375
  2012 inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลังเป็นแหล่งพลังงานและเยื่อใยในสูตรอาหารแกะขุน", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 23-31
  2012 inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, inนายศุภรินทร์ มหาสวัสดิ์, อาจารย์, "ผลของการใช้เปลือกมันสำปะหลังหมักเป็นแหล่งพลังงานและเยื่อใยในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของแกะขุนในเขตร้อน", วารสารวิจัย มข., ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2012, หน้า 257-266
  2012 inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการกินได้และการย่อยได้ของสัตว์เคี้ยวเอื้อง", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 58, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2012 - มกราคม 2013, หน้า 37-49
  2011 inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการใช้ผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลังเลี้ยงแกะขุน", ข่าวสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 56, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2011, หน้า 70-79
  2010 inดร.โสรยา เกิดพิบูลย์, อาจารย์, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการใช้ประโยชน์จากกระบือเป็นผลิตภัณฑ์อาหาร", วารสารอุตสาหกรรมเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 23-30
  2010 inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, "อิทธิพลของผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตของแกะขุน", แก่นเกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 385-394

  Conference

  การนำเสนอบทความของวัชรวิทย์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และในภาควิชาเกษตรและทรัพยากร

  Publish Year National Conference 4
  2018 inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของโปรตีนต่างระดับในสูตรอาหารข้นต่อสมรรถภาพการผลิตและปริมาณกรดไขมันระเหยง่ายในกระเพาะรูเมนของแพะเนื้อที่ได้รับหญ้าเนเปียร์เป็นแหล่งอาหารหยาบ", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์ ครั้งที่ 7, 22 - 24 สิงหาคม 2018, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2018 inนางปิยมาศ ผองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทดสอบเครื่องหมายพันธุกรรมในโคลูกผสมพื้นเมืองไทย", เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Recent Advances in Genomics and Genetics Conference ๒๐๑๘ (RAGG๒๐๑๘): Innovative Genomics and Genetics. วันที่ ๒๕-๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ. หน้า ๗๖-๘๓., 25 - 26 มิถุนายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2018 exมนต์ดนัย ชานันโท, inนางปิยมาศ ผองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบจีโนไทป์ของยีน GHR ในโคลูกผสมพื้นเมืองไทย", การประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 7 โอกาสและความท้าทายในการผลิตสัตว์อย่างชาญฉลาดสู่ประเทศไทย 4.0 จ.เชียงใหม่ วันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ปีที่ ๓๕ ฉบับที่ ๒ (พิเศษ๒) พฤษภาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑. หน้า ๒๑๖-๒๒๓., 22 - 24 สิงหาคม 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2015 inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบฟางข้าวและข้าวฟ่างในอาหารผสมครบส่วนหมักต่อการกินได้ การย่อยได้และกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมนของแกะ", งานประชุมวิชาการเกษตรครั้งที่ 16 , 26 - 27 มกราคม 2015, ขอนแก่น อื่นๆ ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=520174]