แนวโน้มผลงานของวงศ์ผกา

Journal

บทความของวงศ์ผกา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

Publish Year International Journal 4
2017 exK. LUMMAETEE, exH.M.KU, inดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exA.ELKAMEL, "Optimization of supercritical fluid extraction of isoklavone from soybean meal", The Canadian Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 95, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2017, หน้า 1141-1149
2011 inดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAbdunnaserYounes, exAli Elkamel, exPeter L.Douglas, exAli Lohi, "Control vector optimization and genetic algorithms for mixed-integer dynamic optimization in the synthesis of rice drying processes", Journal of the Franklin Institute, ปีที่ 348, ฉบับที่ 7, กันยายน 2011, หน้า 1318-1338
2010 exAbdunnaser Younes, inดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAli Elkamel, exPeter L. Douglas, exAli Lohi, "Generalized Disjunctive Programming for Synthesis of Rice Drying Processes", Ind. Eng. Chem. Res., ปีที่ 49, ฉบับที่ 5, มกราคม 2010, หน้า 2312-2325
2005 inดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.ธงชัย ศรีนพคุณ, exรศ.ดร.เพ็ญจิต ศรีนพคุณ, "Modified genetic algorithm for nonlinear data reconciliation", Computers & chemical engineering, ปีที่ 29, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน 2005, หน้า 1059-1067
Publish Year National Journal 4
2019 exณํฐดนัย สมประสงค์, inดร.รังสินี โสธรวิทย์, รองศาสตราจารย์, inดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเตรียมขั้นต้นด้วยความดันสุญญากาศต่อการออสโมติกดีไฮเดรชั่นของมะกรูด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 2(Suppl.), กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 69-72
2014 inนายชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปริญญา พัฒนวสันต์พร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มเพื่อการวางแผนการผลิตและการขนส่งในโซ่อุปทานส้มเขียวหวาน", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 344-354
2013 inนายชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปริญญา พัฒนวสันต์พร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์, "แบบจำลองเชิงเส้นผสมจำนวนเต็มสำหรับการวางแผนการผลิตรวมในโซ่อุปทานสับปะรดพันธุ์ควีน", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 400-409
2012 inนายชัยมงคล ลิ้มเพียรชอบ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปริญญา พัฒนวสันต์พร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมยศ เชิญอักษร, รองศาสตราจารย์, "การจัดการโซ่อุปทานมะพร้าวน้ำหอมโดยประยุกต์ใช้โปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบจำนวนเต็มผสม", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 22, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2012, หน้า 601-609

Conference

การนำเสนอบทความของวงศ์ผกา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร

Publish Year International Conference 5
2018 inดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNatchaya Jantron, "Biomass supply chain framework for a decision management of biomass power plant: a case study in Supan Buri Province", The 11th Thai Society of Agricultural Engineering International Conference, 26 - 27 เมษายน 2018
2018 inดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรญา เนื่องมัจฉา, อาจารย์, exAnusasok Raksayot, "Mathematical programming model of biomass-to-electricity generation: a case study in Suphan Buri Province", The 11th Thai Society of Agricultural Engineering International Conference, 26 - 27 เมษายน 2018
2009 inดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Ali Elkamel, exProf. Peter Douglas, "Mathematical programming based systhesis of rice drying", Control & Statistics conference, 28 - 29 พฤษภาคม 2009, แคนาดา
2009 inดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAbdunnaser Yones, exProf. Ali Elkamel, exProf. Peter Douglas, "A Hybrid Approach to Solve the MIDO Problem in the Synthesis of Rice Drying Processes", Third International Conference on Modeling, Simulation and Applied Optimization, 20 - 22 มกราคม 2009, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
2007 inดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Ali Elkamel, exProf. Peter Douglas, "Generalized Disjunctive Programming for Synthesis of Rice Drying Processes under Quality Consideration", Canadian Operational Research Society, 14 - 16 พฤษภาคม 2007, แคนาดา
Publish Year National Conference 1
2018 inดร.วงศ์ผกา วงศ์รัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวรพจน์ ศตเดชากุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, "เครื่องต้นแบบสำหรับหั่นผักซอยละเอียดแบบมือ", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ, 3 เมษายน 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=520141]