แนวโน้มผลงานของขวัญหทัย

Journal

บทความของขวัญหทัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, "Paclobutrazol affecting fruit size in ‘Trad Si Thong’ pineapple", The Journal of Interdisciplinary Networks, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2 Spc, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 119-123
Publish Year National Journal 13
2019 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, "การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของผลอะโวคาโดเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 50, ฉบับที่ 2(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 225-228
2018 inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, "ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร , ปีที่ 49, ฉบับที่ 1 (พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 416-418
2018 inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, exนางสาวศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต, "การเจริญเติบโตของกล้วยที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในประเทศไทย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร(Agriculture Science Journal, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 419-421
2018 inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอติกานต์ ตงสกุลรุ่งเรือง, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, "ความมีชีวิต และความงอกของเรณูกล้วยน้าว้า 9 สายต้น", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 408-411
2018 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "การพัฒนาสายพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและมหาชนก และคัดเลือกมะม่วงเพื่อบริโภคผลสด", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 49, ฉบับที่ 1(พิเศษ), มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 371-373
2016 inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, "โรงเรือนเพาะช้าที่เหมาะสมในการผลิตต้นพันธุ์กล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (I): M02/13-16, 2559, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2016, หน้า 13-16
2016 inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, "การศึกษาลักษณะต้นพันธุ์และการใช้ออกซินต่อการพัฒนารากของสับปะรดในระยะตั้งตัว", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์, ปีที่ 3, ฉบับที่ suppl, พฤศจิกายน 2016, หน้า 12-17
2016 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "ผลของการตัดแต่งกิ่ง 4 รูปทรง ต่อการผลิใบของอะโวคาโดพันธุ์ปีเตอร์สัน", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ ปีที่ 3 ฉบับพิเศษ (I): M02/22-26, 2559, ปีที่ 3, ฉบับที่ พิเศษ1, พฤศจิกายน 2016, หน้า 22-26
2015 inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, "อัตราการเจริญเติบโตของกล้วยน้ำว้า 8 พันธุ์ จากต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช", วารสารวิทยาศาสตร์เกตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3 supp, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 213-216
2014 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "ผลของความเข้มข้นของน้ำตาลซูโครสต่อความงอกของละอองเกสรอะโวกาโด พันธุ์ Booth7 และ Peterson", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร Agricultural Science Journal, ปีที่ 45, ฉบับที่ 3 (พิเศษ), สิงหาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 493-496
2014 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "การสำรวจ รวบรวม และศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของใบอะโวคาโด", วารสารแก่นเกษตร (Khon kaen agriculture journal), ปีที่ 42, ฉบับที่ พิเศษ3, กรกฎาคม 2014, หน้า 24-24
2014 inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตมะขาม 19 พันธุ์ อายุ 4 ปี ในสถานีวิจัยปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา", วารสารแก่นเกษตร (Khon kaen agriculture journal), ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2014, หน้า 42-42
2013 inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, "อัตราการเจริญเติบโตของกล้วยไข่เกษตรศาสตร์ 2 ที่มีขนาดต้นและวิธีการใส่ปุ๋ยที่แตกต่างกัน", ว.วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 44, ฉบับที่ 2 Spc, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 113-116

Conference

การนำเสนอบทความของขวัญหทัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในสถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน

Publish Year International Conference 5
2016 inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "The impact of vetiver grass (Vetiveria zizanioides Nash)and covered plants on yield and quality of mango "Namdokmai Seethong"", ISSAAS 2016 International Congress & General Meeting "National and Global Agricultural Practices(GAPs) in Southeast Asia, 5 - 7 พฤศจิกายน 2016, ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
2015 inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "Effects of Different Greenhouse on Transplanting Succession and Growth of Banana Plantlets at Pakchong Research Station, Thailand", ISSAAS 2015 International Congress and General Meeting "Agricultural Sciences for Sustainable Development", 7 - 9 พฤศจิกายน 2015, โตเกียว ญี่ปุ่น
2013 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, "Paclobutrazol affecting on fruit size in 'Trad Si Thong' pineapple", International Conference on Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities, 8 - 9 สิงหาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, "The Impact Of Vertiver Gress (Vetiveria Zizanioides Nash) Integrated With Covered Plants On Soil And Water Conservation In Mango Orchard At Pakchong Research Station, Thailand", The Fifth International Conference on Vetiver Vetiver and Climate Change, 28 - 30 ตุลาคม 2011, สาธารณรัฐอินเดีย
2011 inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inนางชไมพร เอกทัศนาวรรณ(กิตติธรรมกูล), inนายนพพงศ์ จุลจอหอ, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, exนางสาววรัญญา ด่านทวีสิน , exนายปฏิพัทธ์ พรหมนเรศ , "Population improvement using half-sib selection with inbred tester in sweet corn hybrid program of Kasetsart University", Addressing climate change effects and meeting maize demand for Asia, 7 - 11 พฤศจิกายน 2011, Nanning, Guangxi สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 28
2020 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "การประเมินพันธุ์มะม่วง 29 พันธุ์เพื่อการแปรรูปเป็นมะม่วงอบแห้ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2019 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, "การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของผลอะโวคาโดเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์", การประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 12 , 12 - 13 ธันวาคม 2019, ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเจริญเติบโตของกล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2 ในหน่อตามที่ได้รับสารพาโคลบิวทราโซลในอายุที่ต่างกัน", ประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 12, 12 - 13 ธันวาคม 2019, เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "ผลของการตัดแต่งกิ่ง 5 รูปทรงต่อผลผลิตของของอะโวคาโดพันธุ์ปีเตอร์สัน", ประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 17, 19 - 21 พฤศจิกายน 2018, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2017 inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "ผลของหญ้าแฝกและพืชคลุมดินที่มีต่อผลผลิตและคุณภาพของผลมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2017, อำเภอเมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 inดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอติกานต์ ตงสกุลรุ่งเรือง, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, "ความมีชีวิต และความงอกของเรณูกล้วยน้ำว้า 9 สายต้น", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2017, พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, "ผลของพาโคลบิวทราโซลต่อการเจริญเติบโตของกล้วยไข่พันธุ์เกษตรศาสตร์ 2", การประชุมพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2017, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "การพัฒนาสายพันธุ์มะม่วงน้ำดอกไม้สีทองและมหาชนกและคัดเลือกมะม่วงเพื่อบริโภคผลสด", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 16, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2017, เมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
2017 inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, exนางสาวศิริลักษณ์ แก้วสุรลิขิต, "การเจริญเติบโตของกล้วยที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจในประเทศไทย", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 16, 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2017, พิษณุโลก ประเทศไทย
2016 inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, "การศึกษาลักษณะต้นพันธุ์และการใช้ออกซินต่อการพัฒนารากของสับปะรดในระยะตั้งตัว", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่15, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2016 inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, "โรงเรือนเพาะชำที่เหมาะสมในการผลิตต้นพันธุ์กล้วยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 15, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "ผลของการตัดแต่งกิ่ง 4 รูปทรง ต่อการผลิใบของอะโวคาโดพันธุ์ปีเตอร์สัน", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
2015 inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, "อัตราการเจริญเติบโตของกล้วยน้ำว้า 8 พ้นธุ์ จากต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช", การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, "ผลของ GA3 และ CPPU ต่อขนาดและคุณภาพผลสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย", การประชุมวิชการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "อิทธิพลของพันธุ์และวิธีการต่อกิ่งที่มีผลต่อการขยายพันธุ์อะโวคาโดพันธุ์ปีเตอร์สัน, บูช7,เฟอร์ออเท่ และแฮส", การประชุมวิชาการ ครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ - 6 มิถุนายน 2015, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "ผลของหญ้าแฝกและพืชคลุมดินที่มีต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 13 'นวัตกรรมพืชสวน เพื่อชีวิตที่ยืนยาวอย่างเป็นสุข', 29 - 31 กรกฎาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "การสำรวจ รวบรวม และศึกษาลักษณะประจำพันธุ์ของใบอะโวคาโด", Khon Kaen Agriculture Journal, 29 - 31 กรกฎาคม 2014, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "ผลของความเข้มข้นของน้ำตาลซูโครสต่อความงอกของละอองเกสรอะโวกาโด พันธุ์ Booth7 และ Peterson", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 9 - 12 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, "อิทธิพลของพันธุ์และวิธีการต่อกิ่งที่มีผลต่อการขยายพันธุ์อะโวกาโด 4 พันธุ์", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 11, 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2012, เมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางสาวพิมพ์นิภา เพ็งช่าง, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, "อัตราการเจริญเติบโตของกล้วยน้ำว้า 8 พันธุ์ จากต้นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 11, 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2012
2012 inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inดร.กวิศร์ วานิชกุล, รองศาสตราจารย์, "การสำรวจ รวบรวม และจำแนกเชื้อพันธุ์มะขามในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, "การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์มะม่วงในสถานีวิจัยปากช่องเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 1 - 4 กุมภาพันธ์ 2011, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนายองอาจ หาญชาญเลิศ, inนายรักเกียรติ ชอบเกื้อ, "การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์มะม่วงเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพันธุ์", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 4 กุมภาพันธ์ 2010, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inนางกัลยาณี สุวิทวัส, inนางเบญจมาศ ศิลาย้อย, ศาสตราจารย์, inนางสาวพินิจ กรินท์ธัญญกิจ, inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, "การศึกษาขนาดของต้นพันธุ์ที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการให้ปุ๋ยที่เหมาะสมในการผลิตกล้วยไข่พันธุ์ "เกษตรศาสตร์ 2"", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 9, 11 - 14 พฤษภาคม 2010, พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย
2010 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inนายองอาจ หาญชาญเลิศ, "การศึกษาลักษณะประจำพันธุ์มะม่วงในสถานีวิจัยปากช่อง", การประชุมวิชาการประจำปี 2553 ครั้งที่ 8 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 29 กรกฎาคม 2010, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกวิธีสายพันธุ์ S2 ผสมกับตัวทดสอบที่เป็นสายพันธุ์แท้ในข้าวโพดหวานพันธุ์ไทยซูเปอร์สวีทคอมพอสิต1 ดีเอ็มอาร์:1. การพัฒนาสายพันธุ์แท้ และลูกผสม", การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3, 14 พฤษภาคม 2007, เพชรบูรณ์ ประเทศไทย
2007 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การคัดเลือกสายพันธุ์ S2 ผสมกับตัวทดสอบที่เป็นสายพันธุ์แท้ในข้าวโพดหวานพันธุ์ไทยซูเปอร์สวีทคอมพอสิต 1 ดีเอ็มอาร์: 2. การปรับปรุงประชากร ", การประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 3 , 14 - 16 พฤษภาคม 2007, เมือง เพชรบูรณ์ ประเทศไทย
2007 inนางสาวขวัญหทัย ทนงจิตร, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, inดร.ชูศักดิ์ จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวโพดหวานในพันธุ์ไทยซูเปอร์สวีทคอมพอสิต 1 ดีเอ็มอาร์ โดยใช้วิธีการสายพันธุ์ผสมกับตัวทดสอบที่เป็นสายพันธุ์แท้ ", การประชุมทางวิชาการข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 33 , 22 - 24 สิงหาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=520129]