แนวโน้มผลงานของณัฐพล

Journal

บทความของณัฐพล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

บทความแต่ละ Quartile ของณัฐพล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

บทความแต่ละ TCI Group ของณัฐพล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Publish Year International Journal 1
2022 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐพล เมืองทอง, exSuteeranun Pipitwanichtham, inนายสมิต ศรีสำราญ, inนางสาวพัชริดา ดิษฐวงศ์, exPhawaran Meetipkit, inนางสาวรติวรรณ สิทธิบุตร์, exWarangkhana Lankaphin, exPetthisak Sombutputorn, exWeerapongse Tangjitjaroen, "Surgical Removal of Urinary Bladder Urolith in Female Asian Elephant (Elephas maximus) by Episiotomy and Urinary Bladder Sphincterotomy", เวชชสารสัตวแพทย์, ปีที่ 52, ฉบับที่ 3, กันยายน 2022, หน้า 515-524
Publish Year National Journal 2
2020 exวนัชพร อมรองอาจ, inนางสิริลักษณ์ จาละ, inนางสาวนันทวัน ญาติบรรทุง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, inนายสมิต ศรีสำราญ, inนายณัฐพล เมืองทอง, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความชุกทางซีรัมและปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโบวายไวรัลไดอะเรียในโคนมจังหวัดกาญจนบุรีและนครปฐม ประเทศไทย", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 11-22
2009 inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนงนุช ภิญโญภานุวัฒน์, inดร.จำนงจิต ผาสุข, รองศาสตราจารย์, exสามารถ ประสิทธิ์ผล, inนางสาวนันทวัน ญาติบรรทุง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐพล เมืองทอง, exเบญจพล หล่อสัญลักษณ์, inดร.ไชยยันต์ เกษรดอกบัว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รายงานการพบหนอนบอตในกระเพาะอาหารของช้างป่าจากจังหวัดกาญจนบุรี", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2009, หน้า 42-47

Conference

การนำเสนอบทความของณัฐพล เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ และในโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน

Publish Year National Conference 3
2013 inนายอดิศร ยะวงศา, รองศาสตราจารย์, inดร.พิพัฒน์ อรุณวิภาส, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภชาติ ปานเนียม, inนายณัฐพล เมืองทอง, exสมิต ศรีสำราญ, exกฤษฎา บำรุงกิจ, "การปนเปื้อนของสารพิษจากเชื้อราในอาหารสำหรับโคนมในจังหวัด นครปฐม ราชบุรี และเพชรบุรี", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 51 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 4 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนายวุฒิวงศ์ ธีระพันธ์, อาจารย์, inดร.ปรีดา เลิศวัชระสารกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวนันทวัน ญาติบรรทุง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐพล เมืองทอง, exน.สพ. เบญจพล หล่อสัญลักษณ์, inดร.วรวิทย์ วัชชวัลคุ, รองศาสตราจารย์, "โรคที่สำคัญในช้างเด็กของประเทศไทย", การประชุมวิชาการด้านปศุสัตว์และสัตว์ป่าภาคตะวันตก ครั้งที่ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.กาญจนบุรี, 27 สิงหาคม 2009, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2008 inนายสุขสันต์ ฉ่ำสิงห์, inนายสมยศ ก้านขุนทด, inนายสมพงษ์ บันลือพงศ์พันธุ์, exวีระพันธุ์ นกแก้ว, inนายณัฐพล เมืองทอง, inดร.พรชัย สัญฐิติเสรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exตรศักดิ์ นิภานันท์, "การเกิดโรคมงคล่อเทียมในกวางม้าและผลทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ", สัมมนาวิชาการเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทยครั้งที่ 29th : เทคโนโลยีกับความก้าวหน้าในการอนุรักษ์สัตว์ป่าไทย, 18 - 19 ธันวาคม 2008, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=520110]