แนวโน้มผลงานของอัจราพร

Journal

บทความของอัจราพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาพันธุศาสตร์

Publish Year International Journal 12
2022 inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรรณรดา สุราช, รองศาสตราจารย์, "Exploration of microbial communities in the guts and casts of Eudrilus eugeniae, Perionyx excavatus, and Eisenia fetida", FOLIA MICROBIOLOGICA, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มกราคม 2022
2019 exBunnak, W, inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exLazarus, CM, inดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร, รองศาสตราจารย์, "Heterologous biosynthesis of a fungal macrocyclic polylactone requires only two iterative polyketide synthases", ORGANIC & BIOMOLECULAR CHEMISTRY, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, มกราคม 2019, หน้า 374-379
2019 inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparative mitochondrial genome analysis of the firefly, Inflata indica (Coleoptera: Lampyridae) and the first evidence of heteroplasmy in fireflies", International Journal of Biological Macromolecules, ปีที่ 121, ฉบับที่ -, มกราคม 2019, หน้า 671-676
2019 exพรชนัน จันทร์ฉาย, inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reconstruction of insect hormone pathways in an aquatic firefly, Sclerotia aquatilis (Coleoptera: Lampyridae), using RNA-seq", PeerJ, ปีที่ 7, ฉบับที่ -, สิงหาคม 2019, หน้า 1-25
2018 exชาญณรงค์ ศาสตร์สง่า, inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Distribution of the Firefly Genus Pteroptyx Olivier and a New Record of Pteroptyx asymmetria Ballantyne (Coleoptera: Lampyridae: Luciolinae) in Thailand", The Coleopterists Bulletin, ปีที่ 72, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2018, หน้า 171-183
2017 exWanita Kaewphalug, inดร.พัฒนา ศรีฟ้า ฮุนเนอร์, ศาสตราจารย์, inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Characterization of a CONSTANS-like Gene from Pigeon Orchid (Dendrobium crumenatum Swartz) and its Expression under Different Photoperiod Conditions", The Horticulture Journal, ปีที่ 86, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2017, หน้า 252-262
2017 exชาญณรงค์ ศาสตร์สง่า, exพรชนัน จันทร์ฉาย, exสุนัดดา เชาวลิต, exLesley A Ballantyne, inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Australoluciola thailandica Sriboonlert, Swatdipong, and Sartsanga, New Species (Coleoptera: Lampyridae: Luciolinae) from Thailand: First Record of the Genus Australoluciola Ballantyne from Southeast Asia", The Coleopterists Bulletin, ปีที่ 71, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2017, หน้า 727-732
2016 inนางสาววรรณวิภา วงศ์แสงนาค, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ ชำนาญปืน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Transcriptome analysis reveals candidate genes involved in luciferin metabolism in Luciola aquatilis (Coleoptera: Lampyridae)", PeerJ, ปีที่ 4, ฉบับที่ -, ตุลาคม 2016, หน้า 1-27
2015 inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีรศักดิ์ เอโกบล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัญชนา ท่านเจริญ, รองศาสตราจารย์, "New Record of Pteroptyx tener Olivier (Coleoptera: Lampyridae: Luciolinae) in Thailand", COLEOPTERISTS BULLETIN, ปีที่ 69, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2015, หน้า 332-336
2015 inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molecular phylogenetics of species of bulbophyllum sect. Trias (Orchidaceae; Epidendroideae; Malaxidae) based on nrITS and plastid rbcL and matK", Phytotaxa, ปีที่ 226, ฉบับที่ 1, กันยายน 2015, หน้า 1-17
2013 inดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร, รองศาสตราจารย์, exJuthaphan, P., exSirikamonsil, M., inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSimpson, T.J., inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, "Biosynthetic origins of menisporopsin A", Journal of Natural Products, ปีที่ 76, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2013, หน้า 1235-1237
2012 exVERAKIAT SUPMEE, inดร.เลิศลักษณ์ เงินศิริ, รองศาสตราจารย์, inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประดิษฐ์ แสงทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Population Genetics of the Violet Vinegar Crab (Episesarma versicolor) Along the Andaman Sea Coast of Thailand", Zoological Studies, ปีที่ 51, ฉบับที่ 7, พฤษภาคม 2012, หน้า 1040-1050

Conference

การนำเสนอบทความของอัจราพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ และในภาควิชาพันธุศาสตร์

Publish Year International Conference 5
2022 inดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร, รองศาสตราจารย์, exธนกร ดีลี, exAshley J. Winter, inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exColin M. Lazarus, exMatthew P. Crump, exPaul R. Race, "Biosynthesis of menisporopsin A, a fungal macrocyclic polylactone", Directing Biosynthesis VI, 28 มิถุนายน 2022, Edinburgh สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2017 exชาญณรงค์ ศาสตร์สง่า, inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Distribution of Pteroptyx Olivier (Coleoptera; Lampyridae) in Thailand", International Firefly Symposium 2017, 24 - 28 เมษายน 2017, Taipei ไต้หวัน
2017 exชาญณรงค์ ศาสตร์สง่า, inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "FIREFLY DIVERSITY IN THAILAND: A SURVEY FROM 2012-2016", International Firefly Symposium 2017, 24 - 28 เมษายน 2017, Taipei ไต้หวัน
2015 inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molecular phylogeny of Trias (Bulbophyllinae, Orchidaceae) based on ITS, rbcL and matK", Annual meeting of the Society for Molecular Biology and Evolution (SMBE 2015), 12 - 16 กรกฎาคม 2015, สาธารณรัฐออสเตรีย
2014 exมธุริน สิริกมลศิลป์, exปุณิกา จูฑะพันธุ์, inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.งามผ่อง คงคาทิพย์, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ปกรณ์ วรรธนะอมร, รองศาสตราจารย์, "Identification of Polyketide Synthases from Menisporopsis theobromae BCC4162 during the Production of Menisporopsin A", The 4th International Biochemistry and Molecular Biology Conference, 2 - 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2015 exนายชาญณรงค์ ศาสตร์สง่า, inดร.อัครพงษ์ สวัสดิพงษ์, อาจารย์, inดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของหิ่งห้อยในประเทศไทยด้วยยีน COI ในไมโทคอนเดรีย", การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 10 - 12 มิถุนายน 2015, ตรัง ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=520070]