แนวโน้มผลงานของวีรชัย

Journal

บทความของวีรชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์

Publish Year International Journal 26
2021 exKoonchira Buaban, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exThongchai Taechowisan, exWaya S. Phutdhawong, "Synthesis and Investigation of Tetrahydro-?-carboline Derivatives as Inhibitors of Plant Pathogenic Fungi", Molecules, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม 2021, หน้า 1-13
2021 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exChuenchid A., exTaechowisan T., exSirirak J., exผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์, "Synthesis and biological activity evaluation of coumarin-3-carboxamide derivatives", Molecules, ปีที่ 26, ฉบับที่ 6, มีนาคม 2021, หน้า 1-12
2021 exLamdabsri V., exBuaban K., exTaechowisan T., exผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Chemical composition of seized cannabis and its extraction for medical purposes", Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 37-47
2021 exThongchai Taechowisan, exTipparat Samsawat, exChanjira Jaramornburapong, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์, "Evaluating the Effect of Amine-geldanamycin Hybrids on Antiviral Activity against Influenza Virus", Journal of Applied Pharmaceutical Science, ปีที่ 11, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2021, หน้า 117-126
2021 exThongchai Taechowisan, exTipparat Samsawat, exChanjira Jaramornburapong, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์, "Antiviral Activity of Dopamine Geldanamycin Hybrids Against Influenza Virus and Association with Molecular Docking Analysis", International Journal of Pharmacology , ปีที่ 17, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม 2021, หน้า 1-14
2019 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exSopita Rattanopas, exJitnapa Sirirak, exThongchai Taechowisan, exWaya S. Phutdhawong, "Synthesis and Anticancer Activity Evaluation of Azepinobisindoles; the Isomeric Iheyamine A Derivatives", Oriental Journal of Chemistry, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, เมษายน 2019, หน้า 723-731
2019 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exSiwaporn Inpang, exThongchai Taechowisan, exWaya S. Phutdhawong, "Synthesis and Biological Activity Studies of Methyl-5-(Hydroxymethyl)-2-Furan Carboxylate and Derivatives", Oriental Journal of Chemistry, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2019, หน้า 1080-1085
2019 inดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุภวรรณ พันสิ้ว, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Simple improvement in latent fingerprint detection with Ninhydrin/waterglue on thermal paper", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 1380, ฉบับที่ 012122, ธันวาคม 2019, หน้า 1-4
2018 exMathurot Chaiharn, exWaya S. Phutdhawong, exDoungporn Amornlerdpison, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Antibacterial, Antioxidant Properties and Bioactive Compounds of Thai Cultivated Mushroom Extracts against Food-borne Bacterial Strains", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 45, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2018, หน้า 1713-1727
2017 exR Satee, exP Dararutana, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "The determination of the energy values and the composition analysis of M-16 rifle black powders", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 901, ฉบับที่ 1, กันยายน 2017, หน้า 1-4
2017 exPhungyimnoi, N., inดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Vacuum Vaporization Technique for Latent Fingerprints Development on Thermal Papers using Lawsone Natural Products", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 901, ฉบับที่ 1, ตุลาคม 2017, หน้า 1-5
2017 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYONLADA JAROENSUK, exANTHONY C. WILLIS, exWaya S. Phutdhawong, "Studies of Stereo-Selective Cyclo-Additions and Transformations of Substituted 2-Cyclopenten-1-one with Chiral Anthracene Templates.", Oriental Journal of Chemistry, ปีที่ 33, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2017, หน้า 2681-2691
2016 exWaya S. Phutdhawong, exWanwikar Ruensamran, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Synthesis and preliminary evaluation of dimeric-28-homobrassinosteroids for plant growth regulators", Steroids, ปีที่ 116, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2016, หน้า 38-44
2016 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exChanjura Jaramornburapong, exThongchai Taechowisan, exWaya S. Phutdhawong, "Synthesis and Evaluation of 3-((2-(1H-Indol-3-Yl)Ethyl)Amino)-3-Hydroxyoxindoles and Derivatives for Antibacterial Activity", Journal of Pharmaceutical, Chemical and Biological Sciences, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2016 - กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 455-464
2015 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exPERMSAK CHAIRAT, exKritchasorn Kantarod, exWAYA PHUTDHAWONG, "GC-MS and 1H NMR Analysis of Fatty Acids in Monthong Thai Durian (Durio Zibethinus, Murr)", Chem Sci Trans., ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2015, หน้า 663-667
2015 exNATTAPON TANGTAWEE, exTHEERAYUT MANEERUANGRIT, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ICP and Bullet Damage Analysis on Sheet-Metal and Wooden Boards", Chem Sci Trans., ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, มิถุนายน 2015, หน้า 668-671
2015 exCHAWANLAK WORAWONG, exWAYA PHUTDHAWONG, exSUCHADA JIRASIRISUK, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "The Study of Fluorescent Chemicals for Fingerprint Development", Chemical Science Transactions, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, เมษายน 2015, หน้า 1043-1046
2014 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exWinyakul, C, exPhutdhawong, WS, "Synthesis of 3-indolylacetamide derivatives and evaluation of their plant growth regulator activity", MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2014, หน้า 181-189
2013 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exEksinitkun, G., exPyne, S.G., exWillis, A.C., exPhutdhawong, W.S., "Stereoselective synthesis of alpha-methylenecyclopentenones via a Diels-Alder/retro-Diels-Alder protocol", Tetrahedron, ปีที่ 69, ฉบับที่ 44, พฤศจิกายน 2013, หน้า 9270-9276
2013 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exWAYA PHUTDHAWONG, "Synthesis of Spirocyclopente-Dione Anthracene Adduct, Precursor of the Cyclopentenone ProstagladinsVia Ring-Closing Metathesis Reaction", Chemical Science Transactions, ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, เมษายน - พฤษภาคม 2013, หน้า 1496-1502
2012 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exEksinitkun, G, exRuensumran, W, exTaechowisan, T, exPhutdhawong, WS, "Synthesis and anticancer activity of 5,6,8,13-tetrahydro-7H-naphtho[2,3-a][3]-benzazepine-8,13-diones", ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH, ปีที่ 35, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2012, หน้า 769-777
2012 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "A Survey on the Fatty Acid Composition of Commercial Palm Oil in Thailand", Chemical Science Transactions, ปีที่ 1, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2012, หน้า 612-617
2012 exTungtong, S, exOkonogi, S, exChowwanapoonpohn, S, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exYotsawimonwat, S, "Solubility, viscosity and rheological properties of water-soluble chitosan derivatives", MAEJO INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2012, หน้า 315-322
2009 exWaya S. Phutdhawong, exWanwikar Ruensamran, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exThongchai Taechowisan, "Synthesis of 1,6,7,8-tetrahydro-naphtho[2,3-d]-azepino[4,5-b]indole-9,14-diones and their inhibitory effects on pro-inflammatory cytokines", Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters , ปีที่ 19, ฉบับที่ 19, ตุลาคม 2009, หน้า 5753-5756
2009 exJirawan Banditpuritat, exWAYA PHUTDHAWONG, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Microwave-induced acetylation of 2-methyl-5-hydroxy-1,4-naphthoquinone (plumbagin)", Maejo International Journal of Science and Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 366-370
2008 exAgustin, M.B., exSengpracha, W.P., inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Electrocoagulation of palm oil mill effluent", International Journal of Environmental Research and Public Health, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน 2008, หน้า 177-180

Conference

การนำเสนอบทความของวีรชัย เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิทยาศาสตร์

Publish Year International Conference 23
2018 exKoonchira Buaban, exThongchai Taechowisan, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์, "Synthesis and cytotoxicity evaluation of tetrahydro-?-carboline derivatives", Pure and Applied Chemistry International Conference 2018 (PACCON 2018), 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2018, สงขลา ประเทศไทย
2018 exSopita Rattanopas, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์, "Synthesis and biological evaluation of isomeric iheyamine A derivatives", Pure and Applied Chemistry International Conference 2018, 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2018, สงขลา ประเทศไทย
2018 exSiwaporn Inpang, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exThongchai Taechowisan, exผศ.ดร.วยา พุทธวงศ์, "Synthesis and Biological Activities of Methyl-5-(hydroxymethyl)-2-furan Derivatives", Pure and Applied Chemistry International Conference 2018, 7 - 9 กุมภาพันธ์ 2018, สงขลา ประเทศไทย
2017 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, ex N. Jearanaikoon, exA. Chukhuntod, exJ. Pradabsri, exP. Dararutanac, "Microanalysis study on impregnated activated carbon used as chemical warfare agent absorber in military gas mask", The First Materials Research Society of Thailand International Conference , 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 inดร.กฤษณ์ วันอินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exP. Dararutana, "Characterization on Activated Carbon Used as Adsorbent in Military Protective Equipments Based on X-ray Spectroscopy", International Conference on Science and Technology of Emerging Materials (STEMa2016), 27 - 29 กรกฎาคม 2016, ชลบุรี ประเทศไทย
2016 exC.Worawong , exS.Jirasirisak, exW.Phutdhawong, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "The Study of Fluorescent Chemicals for Fingerprint Development", The 2016 Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON-2016), 7 - 9 ธันวาคม 2016, Laung Prabang สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2015 exMutita Namsa-nga , inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Determining and GC-MS Comparative of the Sequence of Intersecting Ballpoint and Gel Pens with Laser Printed Strokes", Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON2015), 21 - 23 มกราคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exArkaraphon Aiewruttanawadee, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Quantitative and Qualitative Comparison of Blood Species using Luminol", Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON2015, 21 - 23 มกราคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exSUCHADA JIRASIRISUK, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "The Development of Fluorescent Chemical for Fingerprint Development", Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON2015), 21 - 23 มกราคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exNATTAPON TANGTAWEE, exTHEERAYUT MANEERUANGRIT, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Bullet Wound Analysis on Iron Sheet and Wood", Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON2015, 21 - 22 มกราคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exChanjira Jaramornburapong, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exWaya S. Phutdhawong, "Synthesis of the Bisindole Alkaloid Iheyamine Derivatives", Pure and Applied Chemistry International Conference 2015 (PACCON2015), 21 - 23 มกราคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exNawinpop Panawipart, exTHEERAYUT MANEERUANGRIT, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "The Development of Chemical Explosive Detection Kit", Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 (PACCON2014) , 8 - 10 มกราคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exTrin Pichikunchon, exTHEERAYUT MANEERUANGRIT, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "The Temperature Effects of Fingerprint Biomolecules on Bullet after Shooting", Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 (PACCON2014) , 8 - 10 มกราคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exSuttinun Vicharn, exSurasit Thanakunsap, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exWAYA PHUTDHAWONG, "Synthesis and Evaluation of Anti-inflammatory Activity of 2- Heterocyclic Substituted-5-Methylenecyclopentanone Anthracene Adducts", Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 (PACCON2014) , 8 - 10 มกราคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2014 exAngkit Kaidad, exGedsirin Eksinitkun, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exWAYA PHUTDHAWONG, "Synthesis of 4-Hydroxy-4-substituted-2-cyclopenten-1-ones using a Chiral Anthracene Template", Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 (PACCON2014) , 8 - 10 มกราคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exChanakan Winyakul, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exWaya S. Phutdhawong, "Synthesis and plant growth regulatory activity of indole-fused seven-membered ring derivatives and indolecarboxylic acid derivatives", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2013), 23 - 25 มกราคม 2013, ชลบุรี ประเทศไทย
2012 exChanakan Winyakul, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exWaya S. Phutdhawong, "SYNTHESIS AND ANTIBACTERIAL EVALUATION OF 6,7-DIHYDRO-12H-BENZO[2,3]OXEPINO[4,5-B]INDOLE DERIVATIVES", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2012), 11 - 13 มกราคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of functionalized cyclopentenones via Diels-Alder reaction of anthracene.", 240th ACS National Meeting, Boston, MA, United States, August 22-26, 2010, 22 - 26 สิงหาคม 2010, Boston แมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
2010 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of a novel type of .alpha.-benzylcyclopentanone.", Kamphaengsaen International Natural Products Symposium: The Relationship between Living Organisms and Environment, 23 - 24 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Improvement of synthetic method of Brassinosteroids.", Kamphaengsaen International Natural Products Symposium: The Relationship between Living Organisms and Environment, 23 - 24 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Stereoselective preparation of 4,5-[9',10']{9',10'-dihydro-9'-(2"-methoxyethyl)anthraceno}-3-hydroxycyclopentenone.", Kamphaengsaen International Natural Products Symposium: The Relationship between Living Organisms and Environment, 23 - 24 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Synthesis of methyl ketone methyl ester anthracene adduct: a precursor of coruscanone A.", Kamphaengsaen International Natural Products Symposium: The Relationship between Living Organisms and Environment, 23 - 24 ตุลาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Application of Electrocoagulation for the Isolation of Natural Products", The 4th JKT International Student Seminar, University of Seoul, 5 - 9 กรกฎาคม 2009, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
Publish Year National Conference 21
2018 exธัญญพงศ์ อินทรสอน, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exลาวัณย์ จันทร์โฮม, exสุนุชชา สุนทรารชุน, exครศร ศรีกุลนาถ, "การใช้ดีเอ็นเอบาร์โค้ดของยีนในนิวเคลียสสำหรับการระบุชนิดของงู 6 วงศ์", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 8, 31 พฤษภาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2018 exสุภวรรณ พันสิ้ว, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับปรุงอย่างง่ายในการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนกระดาษเทอร์มอล", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการครั้งที่ 8, 31 พฤษภาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2016 exปริญาภา เทียมระกิจ, inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยใช้ภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของกระดูกขากรรไกร", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4, 1 มีนาคม 2016, ราชบุรี ประเทศไทย
2016 exปิยนุช จับใจ, inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์กะโหลกศีรษะ โดยใช้ลายพิมพ์รอยตัดระนาบแฟรงค์เฟิร์ต", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4, 1 มีนาคม 2016, ราชบุรี ประเทศไทย
2016 exวิไลลักษณ์ อำพันศรี, inดร.พิเชษฐ อนุรักษ์อุดม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลโดยใช้ลายพิมพ์โพรงหน้าผากจากภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4, 1 มีนาคม 2016, ราชบุรี ประเทศไทย
2016 exจิราภรณ์ ไกลบาป, inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาวิธีการคาดเดาใบหน้าสามมิติเพื่อการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในงานด้านนิติวิทยาศาสตร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4, 1 มีนาคม 2016, ราชบุรี ประเทศไทย
2016 exภัคภร เตชเมธาพงศ์, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบเขม่าปืนจากกระสุนปืน2 ชนิด โดยเทคนิคอินดักทีฟลี คับเปิลพลาสมา แมสสเปกโตรเมตทรี", การประชุมวิชาการนิติวิทยาศาสตร์ระดับชาติครั้งที่ 1: คืนสันติภาพด้วยนิติวิทยาศาสตร์, 23 - 24 มิถุนายน 2016, สงขลา ประเทศไทย
2015 exสุจินดา จันคง, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาคุณลักษณะการเขียนของสำเนาภาพถ่ายลายมือชื่อและต้นฉบับลายมือชื่อ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3, 1 มีนาคม 2015, ราชบุรี ประเทศไทย
2015 exสุพัตรา พรมที, exเฉลียว เพชรทอง, exสมพงษ์ มาเบ้า, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้กระบวนการจับก้อนด้วยไฟฟ้าในการกำจัดสารที่ให้สีออกจากสารสกัดพญายอ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3, 1 มีนาคม 2015, ราชบุรี ประเทศไทย
2015 exอัครพนธ์ เอี้ยวรัตนวดี, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบเชิงปริมาณและคุณภาพของโลหิตชนิดต่าง ๆ โดย Luminol", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3, 1 มีนาคม 2015, ราชบุรี ประเทศไทย
2015 exธีรยุทธ มณีเรืองฤทธิ์, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์อนุพันธ์ของสารประกอบอินโดลกับอะมิโนเบนโซเอต", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3, 1 มีนาคม 2015, ราชบุรี ประเทศไทย
2015 exมุทิตา นามสง่า, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาลำดับก่อนหลังของจุดตัดกันระหว่างหมึกพิมพ์เลเซอร์กับอุปกรณ์การเขียนโดยใช้เครื่อง Docucenter Expert (PIA 6000)", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3, 1 มีนาคม 2015, ราชบุรี ประเทศไทย
2015 exตฤณ พิชิตกุญชร, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ผลกระทบของอุณหภูมิต่อสารชีวโมเลกุลลายนิ้วมือบนปลอกกระสุนปืนหลังการยิง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3, 1 มีนาคม 2015, ราชบุรี ประเทศไทย
2015 exนันทิตา วงศ์หวุน, exเฉลียว เพชรทอง, exสมพงศ์ มาเบ้า, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดจากชวนชมและลีลาวดี พันธุ์ขาวพวง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3, 1 มีนาคม 2015, ราชบุรี ประเทศไทย
2015 exพรทิพย์ กันภัย, exเฉลียว เพชรทอง, exสมพงศ์ มาเบ้า, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ต้านเชื้อราของน้ำมันหอมระเหยจากกระชายพรานและกระชายแดงในเขตจังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3, 1 มีนาคม 2015, ราชบุรี ประเทศไทย
2015 exชลิดา อนุพันธ์, exเฉลียว เพชรทอง, exสมพงษ์ มาเบ้า, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพของน้ำมันหอมระเหยจากมะสัง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3, 1 มีนาคม 2015, ราชบุรี ประเทศไทย
2015 exชลิดา อนุพันธ์, exเฉลียว เพชรทอง, exสมพงษ์ มาเบ้า, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพของน้ำมันหอมระเหยจากสะค้านและสะค้านแดง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 3, 1 มีนาคม 2015, ราชบุรี ประเทศไทย
2015 exธนัชญา เภรีกุล, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบปริมาณเขม่าดินปืน(Pb, Ba, Sb) ของกระสุนปืน11 มม. บนเป้ายิงไม้และโลหะ โดยเทคนิคอินดักทีฟลีคับเปิล พลาสมา-แมสส์สเปกโตรเมทรี", การประชุมวิชาการวิจัยรำ ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” , 19 - 20 ธันวาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exสุรัตนา ห่วงทอง, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบชนิดสำลีพันก้าน และวิธีที่ใช้เก็บเขม่าดินปืนด้วยเทคนิคอินดักทีฟลี คับเปิล พลาสมา-แมสส์ สเปกโตรเมทรี", การประชุมวิชาการวิจัยรำ ไพพรรณี ครั้งที่ 9, “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” , 19 - 20 ธันวาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exพินิตา กรทอง , inดร.สุทธิเดช ปรีชารัมย์, อาจารย์, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "เปรียบเทียบการตรวจคราบโลหิตโดยวิธี Kastle-Meyer, Luminol และ Bluestar?บนพื้นผิวที่มีรูพรุนและไม่มีรูพรุน", การจัดประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 5 , 27 พฤศจิกายน 2015, นนทบุรี ประเทศไทย
2015 exกษิวิชญ์ ดำเกลี้ยง, inดร.เกษศิรินทร์ เอกสินิทธ์กุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรมลล์ ไวลิขิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบการวิเคราะห์เมทแอมแฟตามีนด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปบนสมาร์ทโฟนกับเครื่องสเปกโทมิเตอร์ในห้องปฏิบัติการ", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1, 27 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Patent

การจดอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Publish Year International Patent 4
2020 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ ลายลักษณ์, exผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร สิทธิสกุลเจริญ, exผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภัฎ รัตนจันทร์, exนายรณภพ จันทรนิยม, "หน้ากากป้องกันสารเคมี", Kasetsart University, 2020
2020 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, exผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ ลายลักษณ์, exผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร สิทธิสกุลเจริญ, exผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติภัฎ รัตนจันทร์, exนายรณภพ จันทรนิยม, "หน้ากากป้องกันสารเคมี", Kasetsart University, 2020
2019 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ชิ้นส่วนอาวุธปืน", Kasetsart University, 2019
2019 inดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์, "ชิ้นส่วนอาวุธปืน", Kasetsart University, 2019
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=520022]