Person Image

  Education

  • ศศ.ด. (มวยไทยศึกษา), มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, ไทย
  • ศศ.ม.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • ศศ.บ.(พลสึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มผลงานของต่อศักดิ์

  Journal

  บทความของต่อศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

  บทความแต่ละ Quartile ของต่อศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

  บทความแต่ละ TCI Group ของต่อศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

  Publish Year International Journal 1
  2023 exBhumipol, P., inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "Match analysis of professional Muay Thai fighter between winner and loser", Journal of Human Sport and Exercise, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม 2023, หน้า 657-669
  Publish Year National Journal 15
  2024 inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inว่าที่ร้อยตรีศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาความคาดหวังและความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา", วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2024, หน้า 40-54
  2023 exสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์, inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, "มวยไทย: อำนาจอ่อนที่ทรงอิทธิพล", วารสารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2023, หน้า 1-14
  2023 exจิณห์จุฑา พานทอง, inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้การละเล่นพื้นบ้านที่ส่งผลต่อทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กปฐมวัย", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 49, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2023, หน้า 1-9
  2023 exจิราพัฒน์ เย็นใจ, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนวย ตันพานิชย์, อาจารย์, inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร. สุุกัญญา เจริญวัฒนะ, "การวิเคราะห์รููปแบบการยิงประตููของทีมที่่ประสบความสำเร็จในการแข่่งขันฟุตซอล ระดับลีกอาชีพของประเทศไทย", วารสารสุขศึกษา พลศึกษาและสันทนาการ, ปีที่ 49, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2023, หน้า 321-332
  2023 exศราวุธ ก้อนทอง, inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, "ผลของกิจกรรมมวยไทยที่มีต่อสมรรถภาพทางกายและการเคลื่อนไหวพื้นฐานของเด็กปฐมวัย", วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 27-43
  2023 exภาณุภัทร์ พิลา, inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพตามแนวคิดศาสตร์พระราชาที่มีต่อสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ สําหรับครูสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ ยโสธร ในเขตอําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2023, หน้า 278-293
  2022 exเสาวลักษณ์ ประมาณ, inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สมรรถนะครูพลศึกษา", วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 153-164
  2021 exนายนาคิน คำศรี, ex รศ.นภพร ทัศนัยนา, exนายประวิทย์ ทองไชย , inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, "มาตรฐานและรูปแบบการบริหารจัดการสถาบันสอนมวยไทย", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 47, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 361-375
  2021 inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inว่าที่ร้อยตรีศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อำนวย ตันพานิชย์, อาจารย์, inนางสาวเพ็ญนิภา พูลสวัสดิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภาณุ กุศลวงศ์, inนางสาวเตชิตา ไชยอ่อน, "แนวทางการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 47, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 14-26
  2020 exเบญญาภรณ์ วงศ์ทองบาง, inดร.ธีรนันท์ ตันพานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทิพกมล สงวนศักดิ์สกุล, inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, inว่าที่ร้อยตรีศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "นวัตกรรมบอลยางยืดเพื่อพัฒนาทักษะการเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลมือบนในกีฬาวอลเลย์บอลสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3", วารสารสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ, ปีที่ 46, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 276-286
  2020 inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, inนางสาวเตชิตา ไชยอ่อน, inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางจันทิมา ทองสุภาพ, inนางสาวศิริสุดา ศิริโชติมงคล, inดร.วสันต์ เดือนแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความคาดหวังของนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 28-38
  2020 inดร.สุมิตร สุวรรณ, ศาสตราจารย์, inนายวินัย พูลศรี, รองศาสตราจารย์, inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, inดร.กุลธิดา นุกูลธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิทัศน์ ฝักเจริญผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.สุธารัตน์ ชาวนาฟาง, "การพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรมจริยธรรม คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารการเมืองการปกครอง, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 206-227
  2020 exอังคณา แตงไทย, inดร.นิรอมลี มะกาเจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, inดร.ราตรี เรืองไทย, รองศาสตราจารย์, "ผลของการออกกำลังกายท่าชุดมวยไทยด้วยการชกลม กระสอบทรายและเป้าล่อที่มีผลต่อการตอบสนองของระบบหัวใจและหายใจในเพศหญิง", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, หน้า 47-62
  2016 inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, exเตชิตา ไชยอ่อน, "องค์ประกอบของการตัดสินใจเลือกเรียนคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 107-116
  2016 inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, "การสร้างรูปแบบการออกกำลังกายด้วยศิลปะมวยไทยโบราณสำหรับเยาวชน", วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2016, หน้า 77-86

  Conference

  การนำเสนอบทความของต่อศักดิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ และในภาควิชาพลศึกษาและกีฬา

  Publish Year International Conference 4
  2017 inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, "การประเมินสมรรถภาพทางกายก่อนและหลังการออกกำลังกายด้วยมวยไทยของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", The 4th International Conference on Physical Education, Sports and Health (ISMINA) and Workshop, 12 - 13 เมษายน 2017, เซมารัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  2017 exปรวัฒน์ แขกสินทร, inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, "ผลของการออกกำลังกายด้วยการร่ายรำไหว้ครูมวยไทยต่อสมรถภาพทางกายและการเผาผลาญพลังงานในผู้สูงอายุ", The 4th International Conference on Physical Education, Sports and Health (ISMINA) and Workshop, 12 - 13 เมษายน 2017, เซมารัง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
  2017 inนางสาวฐิติกมลสิริ ลาโพธิ์, อาจารย์, inนายบรรจบ ภิรมย์คำ, รองศาสตราจารย์, inนายศิริชัย ศรีพรหม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inว่าที่ร้อยตรีศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มยุรี ถนอมสุข, รองศาสตราจารย์, inนายธารินทร์ ก้านเหลือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายบัณฑิต เทียบทอง, อาจารย์, inดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, รองศาสตราจารย์, inดร.ประพันธ์ เกียรติเผ่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนิสิตชั้นปีที่ ๑ ภาควิชาพลศึกษาและกีฬา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", The 6th International Conference on Language, Education, Humanities and Innovation 2017, 22 - 23 เมษายน 2017, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
  2015 inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, inนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของค่ายมวยไทยสำหรับชาวต่างชาติ", 5th institute of Physical Education International Conference 2015, 13 - 15 สิงหาคม 2015, ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 6
  2019 inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, inนายคมกริช เชาว์พานิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายนิมิตร มีรักษา, inนางสาวเตชิตา ไชยอ่อน, "การศึกษาสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของเยาวชนอายุ 10-12 ปี ที่เข้าร่วมโครงการการออกกำลังกายด้วยมวยไทย ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2018 exนางสาวพวงเพ็ชร รัตนางาม, inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, exนายอนุชา รัศมี, "การพัฒนาทักษะการตีลูกหน้ามือในกีฬาเทเบิลเทนนิสโดยใช้ท่อส่งลูกปิงปอง สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 6 "การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน , 1 มีนาคม 2018, จอมบึง ราชบุรี ประเทศไทย
  2018 exนายราชัณย์ เฉลียวศิลป์, exผศ.ชาญชัย ยมดิษฐ์, inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, "ผลของโปรแกรมการฝึกความเข้มแข็งทางจิตใจสำหรับนักมวยไทยอาชีพ", การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 6 "การเกษตรก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน", 1 มีนาคม 2018, ราชบุรี ประเทศไทย
  2016 exนายนพดล ผิวอ่อน, inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, exนายชวลิต ไชยลา, "การพัฒนาทักษะการเตะลูกตะกร้อด้วยข้างเท้าด้านในโดยลูกบอลเตะเล่น สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางลี่วิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4, 1 มีนาคม 2016, จอมบึง ราชบุรี ประเทศไทย
  2016 exนายอนิรุตน์ ภมรพล, inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, exนางสาววาสนา บุญเสวก, "การพัฒนาทักษะการเล่นลูกสองมือล่างในกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้ผ้ายืดรัดแขน สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสวนแตงวิทยา จังหวัดสุพรรณบุรี", การประชุมวิชาการ ระดับชาติ ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 4, 1 มีนาคม 2016, จอมบึง ราชบุรี ประเทศไทย
  2012 inนางสาวกนิษฐา เชาว์วัฒนกุล, อาจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.วีรฉัตร สุปัญโญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายอธิเกียรติ ทองเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.สมบุญ ศิลป์รุ่งธรรม, รองศาสตราจารย์, inนายต่อศักดิ์ แก้วจรัสวิไล, รองศาสตราจารย์, inดร.ทัศนีย์ จันติยะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาศักยภาพและความพร้อมในการจัดการหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 9, 7 ธันวาคม 2012, นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=510266]