Person Image

  Education

  • วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2529
  • วิศซกรรมศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2525

  แนวโน้มผลงานของพิพัฒน์

  Journal

  บทความของพิพัฒน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมโยธา

  บทความแต่ละ Quartile ของพิพัฒน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมโยธา

  บทความแต่ละ TCI Group ของพิพัฒน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมโยธา

  Publish Year National Journal 3
  2018 inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, exธรรณชนก เจริญทรัพย์, exวัชรินทร์ วิทยกุล, "การใช้เศษคอนกรีตมวลเบาทำอิฐสำหรับงานผนัง", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 31, ฉบับที่ 104, เมษายน - มิถุนายน 2018, หน้า 111-120
  2009 exกฤษณะ จันทรโชติ, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, "คุณสมบัติความต้านทานการเปลี่ยนรูปอย่างถาวรและคุณสมบัติ ทางวิศวกรรมอื่นๆของวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีตที่เตรียมขึ้นจากหินแกรนิต", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 22, ฉบับที่ 67, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2009, หน้า 69-80
  2009 exนภัสรพี อนันตชัยพงศ์, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การเปรียบเทียบค่าโมดูลัสคืนตัวของวัสดุผสมแอสฟัลต์ชนิดโพลิเมอร์โมดิฟายด์แอสฟัลต์กับชนิดแอสฟัลต์ซีเมนต์เกรด AC 60/70 และAC40/50โดยวิธีทดสอบซูเปอร์เพฟ", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 23, ฉบับที่ 70, พฤศจิกายน 2009 - มกราคม 2010, หน้า 110-121

  Conference

  การนำเสนอบทความของพิพัฒน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมโยธา

  Publish Year International Conference 1
  2017 exPechrida Pechkong, inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, exHiroaki Shirakawa, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, exKittipos Prapassorn, exฺNatchaya Surasingkaisorn, "Monitoring Land Use Changes Using Remote Sensing Data and GIS Techniques : A Case Study of Phuket Island after Tsunami,Thailand", 8tn International Conference on Disaster Management ,Building Design,Materials and Civil Engineering ( DBMCE-17 ),Bangkok (Thailand) Dec.25-26,2017, 25 - 26 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 15
  2022 exสันติสุข เศษแสงศรี, inดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์, inดร.ฆนิศา รุ่งแจ้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ Fuzzy AHP เพื่อวิเคราะห์ความยั่งยืนในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำในทรรศนะของชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง", การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 "80 ปี มก. เพื่อนวัตกรรม เทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตและสังคมที่ยั่งยืน", 26 พฤศจิกายน 2022, สกลนคร ประเทศไทย
  2020 exปรมะ สิงฆ์ชัย, inดร.ชวเลข วณิชเวทิน, รองศาสตราจารย์, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, "ความพึงพอใจของเกษตรกรผู้ใช้น้ำในเขตชลประทาน กรณีศึกษา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์ จังหวัดชัยนาท", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, 15 - 17 กรกฎาคม 2020, ชลบุรี ประเทศไทย
  2018 exธนากร นาเสือวัน, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การผลิตสารดับเพลิงเพื่อใช้ดับเพลิงประเภทน้ำมันโดยใช้โปรตีนสกัดจากเนื้อเมล็ดฝ้าย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 9 20มิถุนายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี, 20 มิถุนายน 2018, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
  2018 exช่อทิพย์ ผลเทิ้ม, exชวเลข วณิชเวทิน, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินและวิเคราะห์ผลกระทบกรณีเกิดการระเบิดในคลังเก็บวัตถุระเบิด", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 9 20มิถุนายน พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี, 20 มิถุนายน 2018, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
  2018 exอทิตยา คงสมสุทธิ์, exชวเลข วณิชเวทิน, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อระดับความรุนแรงของอุบัติเหตุจราจรในเขตประกอบการอุตสาหกรรม", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 9 20 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัด ชลบุรี, 20 มิถุนายน 2018, ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
  2017 exวรเศรษฐ์ ชลศิริพงษ์, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทรุดของขาค้ำยันรถปั้นจั่นปั้นจั่นล้อยาง ชนิดบูมไฮดรอลิก", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 15 กรกฎาคม 2017, วิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exสุเมธี ตังศัริสกุล, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การหาเวลาอพยพ ด้วยโปรแกรม Pathfinder กรณีศึกษา อาคารกลุ่มนวัตรกรรม 2 กระทรวงวิทยาศาตร์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 15 กรกฎาคม 2017, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย อื่นๆ ประเทศไทย
  2017 exนที คล้ายสอน, inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การพยากรณ์ที่จอดรถในอาคารเขตเมืองโดยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ กรณีศึกษาพื้นที่สีลม", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 วันท่ี 18 - 20 กรกฏาคม 2560 จ.นครราชสีมา, 18 - 20 กรกฎาคม 2017, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
  2017 exธันยพร ฉายศรี, exชวเลข, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของการขนส่งน้ามันดิบ", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง ที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน, 7 - 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2016 exเอมอริน อารีย์, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในงานติดตั้งปั้นจั่นประเภทเหนือศีรษะ", การประชุมวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 23 กรกฎาคม 2016, อ.ศรีราชา ชลบุรี ประเทศไทย
  2016 exนภัสกร แย้มสวัสดิ์, inดร.วีระเกษตร สวนผกา, รองศาสตราจารย์, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การทำนายคลื่นที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่ง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ระหว่างวันที่ 8 -9 ธันวาคม พ.ศ. 2560, 8 - 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2015 exอณุภา อเสขังภิมุข, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกผู้รับเหมาระบบดับเพลิงอาคารเก็บสินค้าของโรงงาน", การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัย แห่งชาติ ครั้งที่ 6, 4 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 exนายวรวุฒิ ศิริเคารพ, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมของรถปั้นจั่นชนิดล้อยางบูมไฮดรอลิกของบริษัทรถปั่นจั่นให้เช่า", การประชุมวิชาการวิศวกรรมความปลอดภัยแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 4 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 exวรวุฒิ ศิริเคารพ, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาโปรแกรมแผนงานยกของรถปั้นจั่นล้อยางชนิดบูมไฮดรอลิกเพื่อความปลอดภัยสาหรับธุรกิจรถปั้นจั่นให้เช่า กรณีศึกษาการติดตั้งโครงถักเหล็ก", การประชุววิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  2015 exภิญโญ สุโรจนานนท์, inนายพิพัฒน์ สอนวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความเสี่ยงกระบวนการผลิตแผ่นพื้นคอนกรีตสาเร็จรูปโดยการวิเคราะห์ความล้มเหลวแบบแผนภูมิต้นไม้", การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ครั้งที่ 12, 8 - 9 ธันวาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=510255]