แนวโน้มผลงานของปรีชานนท์

Journal

บทความของปรีชานนท์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Publish Year International Journal 46
2022 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Application of Constrained Nonlinear Minimization to Estimate Parameters of Transmission Line in Power System", International Journal of Engineering and Applied Physics, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2022, หน้า 422-426
2021 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Simulink Block Diagram of Sixth-order Model for Power System Dynamic Study", European Journal of Electrical Engineering and Computer Science, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2021, หน้า 1-4
2020 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Evaluation Transient Stability of Large Scale Power System with Multi-Terminal HVDC", European Journal ofElectricalEngineeringand ComputerScience, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2020, หน้า 1-5
2017 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Computer Aided Transformer Test and Analysis", International Journal of Engineering Science And Research, ปีที่ 2, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2017, หน้า 13-16
2016 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "A Personnel Software Package for Power Flow Analysis", International Journal of Engineering Science Technology And Research (IJESTR), ปีที่ 1, ฉบับที่ 5, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2016, หน้า 50-55
2016 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Application of STATCOM for Enhancing Steady and Dynamic Performance of Distribution System with DFIG Wind Power Generation", International Journal of Advanced Engineering, Management and Science, ปีที่ 2, ฉบับที่ 4, เมษายน 2016, หน้า 215-217
2015 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Mathematical Model of the PMSG based on Wind EnergyConversion System", International Research Journal of Innovative Engineering, ปีที่ 1, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2015, หน้า 14-21
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "The effect of the Static Var Compensator and R/X ratio of short transmission line on transient stability of single machine infinite bus system", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, มีนาคม 2012, หน้า 468-471
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "The effect of thyristor controlled series capacitor on transient stability of single machine infinite bus system with the exact short transmission line model", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2012, หน้า 425-428
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Investigating the critical clearing time of power system with the exact medium transmission line model", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2012, หน้า 354-357
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "The effect of R/X ratio of the short transmission line on transient stability", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2012, หน้า 365-367
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Transient stability of the power system with the exact long transmission line model", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2012, หน้า 368-371
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Application of Lyapunov theory and fuzzy logic to control shunt FACTS devices for enhancing transient stability in multimachine system", Journal of Electrical Engineering and Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 5, กันยายน 2012, หน้า 672-680
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Investigation of the critical clearing time of power system with synchronous machine model including saliency", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2012, หน้า 227-230
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "The mathematical model and simulation of thyristor controlled series capacitor in medium transmission line", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 4, เมษายน 2012, หน้า 429-495
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Power-Voltage Characteristics of Power System with the Medium Transmission Line", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2012, หน้า 1534-1537
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "The mathematical model of power system with Static Var Compensator in long transmission line", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2012, หน้า 846-850
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "STATCOM control strategy based on Lyapunov energy function and fuzzy logic control for improving transient stability of multimachine power system", WSEAS Transactions on Circuits and Systems , ปีที่ 11, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2012, หน้า 159-168
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Power-voltage characteristics of power system with the short transmission line", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 6, พฤษภาคม 2012, หน้า 906-908
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Voltage stability of medium transmission line equipped with a Thyristor Controlled Series Capacitor", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 10, กันยายน 2012, หน้า 1602-1605
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Voltage stability of long transmission line equipped with a Thyristor Controlled Series Capacitor", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 9, กันยายน 2012, หน้า 1491-1495
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Power-Voltage characteristics of power system with the long transmission line", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 10, กันยายน 2012, หน้า 1534-1537
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Power-Voltage characteristics of power system with the long transmission line", American Journal of Applied Sciences , ปีที่ 9, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2012, หน้า 1534-1537
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Voltage stability of medium transmission line equipped with a Thyristor Controlled Series Capacitor", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2012, หน้า 1602-1605
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Voltage stability of short transmission line equipped with a Thyristor Controlled Series Capacitor", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 9, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2012, หน้า 1929-1933
2011 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Application lyapunov theory to determine control strategy of static var compensator for damping power system oscillation", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, เมษายน 2011, หน้า 103-106
2011 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Nonlinear control design of series FACTS devices for damping power system oscillation", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, เมษายน 2011, หน้า 124-128
2011 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Reduction of over line current in power system from short circuit effect using static synchronous series compensator", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, เมษายน 2011, หน้า 129-133
2011 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Improving power system transient stability with static synchronous series compensator", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, เมษายน 2011, หน้า 77-81
2011 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Inter-area power systems stability improvement by Static Synchronous Series Compensator", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2011, หน้า 736-739
2011 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Coordination of series and shunt flexible AC transmission system devices based voltage source converter for improving power system stability", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2011, หน้า 495-498
2011 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Nonlinear Control Design of Shunt Flexible AC TransmissionSystem Devices for Damping Power System Oscillation", Journal of Computer Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2011, หน้า 854-858
2011 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of Critical Clearing Time of Power System EquippedWith a Series FACT Devices", Journal of Computer Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2011, หน้า 937-940
2011 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Optimal Control Design of Static Synchronous SeriesCompensator for Damping Power System Oscillation", Journal of Computer Science, ปีที่ 7, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2011, หน้า 844-848
2011 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Optimal Control Design of Static Var Compensator forDamping Power System Oscillation", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2011, หน้า 468-471
2011 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Static Synchronous Series Compensator Controller based onFuzzy Logic Control for Power System Stabilization", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2011, หน้า 1014-1018
2011 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Static Var Compensator based on Fuzzy LogicControl for Damping Power System Oscillation", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2011, หน้า 1027-1031
2011 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "STATCOM Stabilizer based on Fuzzy LogicControl for Damping Power Oscillation", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2011, หน้า 1041-1044
2011 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of Critical Clearing Time of Power System Equipped with a Static Synchronous Compensator", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 141-146
2011 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Coordination of Series and Shunt Flexible Alternating Current Transmission Line System Devices Based Thyristor Controller for Improving Power System Stability", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, เมษายน 2011, หน้า 355-358
2010 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Improvement of transient stability of power system by thyristor controlled phase shifter transformer", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 11, เมษายน 2010, หน้า 1495-1499
2010 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Fast Decoupled Power Flow for Power System with High Voltage Direct Current Transmission Line System", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 9, ตุลาคม 2010, หน้า 1254-1256
2010 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Application of Interline Power Flow Controller to Increase Transient Stability of Power System", Journal of Computer Science, ปีที่ 6, ฉบับที่ 12, พฤศจิกายน 2010, หน้า 1490-1493
2010 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Power System Stability Enhancement Using Unified Power Flow Controller", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 11, ธันวาคม 2010, หน้า 1504-1508
2010 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Mitigation Voltage Sag in Power System by Static Synchronous Compensator", American Journal of Applied Sciences, ปีที่ 7, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2010, หน้า 1558-1561
2009 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Application of UPFC to Increase Transient Stability of Inter-Area Power System", Journal of computers, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, เมษายน 2009, หน้า 283-287
Publish Year National Journal 4
2009 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "control strategy of static var compensators for improving stability of system oscillating near stability limit", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 254-270
2009 inนายศรีศักดิ์ จ่างจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, inนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Power Flow Control by Use of Interline Power Flow Controllers", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 378-381
2008 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "TRANSIENT ENERGY DISSIPATION OF POWER SYSTEM WITH A STATIC SYNCHRONOUS COMPENSATOR", Journal of Research in Engineering and Technology , ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2008, หน้า 93-104
2008 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Locally Measurable Signal in General Multimachine System of STATCOM Controller For Enhancing Transient Stability", Jounal of Reseach in Engineering and Technology , ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2008, หน้า 157-167

Conference

การนำเสนอบทความของปรีชานนท์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Publish Year International Conference 10
2018 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Improving the Teaching of Vector Group of Three-Phase Transformer by Integrating Software and Hardware Tools into Classroom", 2018 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), 3 - 6 ตุลาคม 2018, San Jose, CA, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2018 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Integrating the Advantages of Hardware and Software Tools into An Induction Machine Education", 2018 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), 3 - 6 ตุลาคม 2018, San Jose, CA, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2018 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Demonstration of Three-Phase Armature Winding in Classroom Using a Proposed Portable Hardware Tool", 2018 IEEE Frontiers in Education Conference (FIE), 3 - 6 ตุลาคม 2018, San Jose, CA, แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
2014 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "The Effect of Doubly Fed Induction Generator (DFIG) Based on Wind Energy Conversion on Power System Stability", The 4th International Conference on Engineering and Applied Science (2014 ICEAS), 22 - 24 กรกฎาคม 2014, ซัปโปโร่ ญี่ปุ่น
2013 exS. Samanvorakij, inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Modeling and Simulation PMSG based on Wind Energy Conversion System in MATLAB/SIMULINK", Advances in Electronics and Electrical Engineering, 6 - 7 เมษายน 2013, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exS. Romphochai, inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Modeling and Simulation DFIG Based on Wind Energy Conversion System in MATLAB/SIMULINK", Advances in Electronics and Electrical Engineering, 6 - 7 เมษายน 2013, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2012 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Novel model of UPFC for evaluating transient stability of a multimachine system including the grid-connected photovoltaic system", IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe, 14 - 17 ตุลาคม 2012, เบอลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
2010 inนายศรีศักดิ์ จ่างจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Reduction of Transmission line Loss by Using Interline Power Flow Controllers", International Conference on Electrical Engineering, Electronics,Computer,Telecommunications and Information Technology, 19 - 20 พฤษภาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2008 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "Critical Clearing Time Assessment of Power System Equipped with a Static Synchronous Compensator ", Europian Modeling Symposium, 7 - 10 กันยายน 2008, liverpool สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
2008 inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "The Effect of STATCOM on Inter-Area Power System Stability Improvement ", Europian modeling symposium , 7 - 10 กันยายน 2008, Liverpool สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
Publish Year National Conference 1
2010 inนายศรีศักดิ์ จ่างจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายพันธุ์เทพ เลาหชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปรีชานนท์ คุ้มกระทึก, รองศาสตราจารย์, "การคำนวณการไหลของกำลังไฟฟ้าโดยกระบวนการดิฟเฟอเรนเทียลอีโวลูชัน", การสร้างแบบจำลองและการจำลองสถาณการณ์ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2553, 20 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2010, พัทยา
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=510216]