แนวโน้มผลงานของสิรางค์

Journal

บทความของสิรางค์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Publish Year National Journal 13
2021 inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดการโครงการก่อสร้างโดยวิธีการหาเส้นทางวิกฤตแบบฟัซซี", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา , ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2021, หน้า 135-146
2021 inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจันจิรา คงชื่นใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเลือกตำแหน่งที่ตั้งคลังสินค้าโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์และกระบวนการวิเคราะห์ตามลำดับชั้นแบบฟัซซี่", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 44, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 609-622
2020 inดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเลือกตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์บริการยางโดยใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 31, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2020, หน้า 177-186
2012 inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Study of Cutting Dimension to Reduce the Wrinkle for Automotive Cushion Seating", วารสารวิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 25, ฉบับที่ 81, กรกฎาคม - กันยายน 2012
2011 inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Reverse Logistics Network Model for Steel Products Production", Proceedings of the ThaiVCML 2011 conference, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, มกราคม 2011, หน้า 627-635
2010 inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Comparative Analysis of Logistics Performance Measures of the Foundry industry", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 77-93
2010 inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ขนมไทยกลายเป็นสินค้าเศรษฐกิจ", วารสารอุตสาหกรรมสาร, ปีที่ 53, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2010, หน้า 9-11
2010 inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แกะรอย…เทคโนโลยียืดอายุขนม", วารสารอุตสาหกรรมสาร, ปีที่ 53, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2010, หน้า 24-26
2010 inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Design of Experiment for New Product Development from Polyisocyanurate Foam Residues", Journal of Research in Engineering & Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 95-109
2009 inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แหล่งเงินทุนสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs", วารสารอุตสาหกรรมสาร, ปีที่ 52, ฉบับที่ -, มีนาคม - เมษายน 2009, หน้า 36-38
2009 inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สภาวะอุตสาหกรรมยาและการแพทย์ในประเทศไทย", วารสารอุตสาหกรรมสาร, ปีที่ 52, ฉบับที่ -, กรกฎาคม - สิงหาคม 2009, หน้า 8-10
2009 inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเสริมสร้างจริยธรรมทางธุรกิจ", วารสารอุตสาหกรรมสาร, ปีที่ 50, ฉบับที่ พ.ย.-ธ.ค., พฤศจิกายน - ธันวาคม 2009, หน้า 5-7
2008 inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Investigation of the Interrelationship between Inspection Errors on Quality Costs", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 365-374

Conference

การนำเสนอบทความของสิรางค์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ศรีราชา และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Publish Year International Conference 3
2020 inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Determination of the number of kanban for automotive axle production", The 7th International Conference on Industrial Engineering and Applications-Europe (ICIEA 2020-EU), 15 - 17 มกราคม 2020, ปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
2014 exKittipat Chatsuwanvaree, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Project Feasibility Study of New Production Line Set Up of Electronics Part for Automotive Industry", International conference on business on industrial research, 15 พฤษภาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exChatchai Tangtanang, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Project Feasibility Study Of Capacity Expansion For Automotive Stamping Parts Plant", International conference on business and industrial research, 15 พฤษภาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 28
2022 inนายจักรินทร์ กลั่นเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมคลังวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์: บริษัทกรณีศึกษา", การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 7, 6 - 8 กรกฎาคม 2022, เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา ประเทศไทย
2020 exฤชา เหมสุทธิ์, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตลวดเหล็กในยางรถยนต์", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 19 , 7 - 9 ตุลาคม 2020, อื่นๆ ประเทศไทย
2020 exจรัญ จันทาพูน, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์จากชานอ้อย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย
2020 exบัณฑิตา คมขำ, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการในการลงทุนธุรกิจเรือลากจูง", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 2 - 3 ธันวาคม 2020, นครปฐม ประเทศไทย
2019 inดร.ประภาพรรณ เกษราพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายจักรินทร์ กลั่นเงิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์แบบฟัซซี่สำหรับการเลือกที่ตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2562, 21 - 24 กรกฎาคม 2019, อื่นๆ ประเทศไทย
2019 inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจันจิรา คงชื่นใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับปรุงกำลังการผลิตของกระบวนการผลิตเครื่องยนต์โดยใช้การจำลองแบบปัญหา", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2562, 21 - 24 กรกฎาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวเพียงขวํญ หมอยาดี, "การปรับปรุงสายการผลิตเครื่องปรับอากาศโดยใช้วิธีการจำลองแบบปัญหา", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย
2019 inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายธิติวัฒน์ ดำดา, "การเลือกตำแหน่งที่ตั้งของศูนย์กระจายโลจิสติกส์ไปรษณีย์สำหรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นแบบฟัซซี่", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 16, 3 - 4 ธันวาคม 2019, นครปฐม ประเทศไทย
2018 inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวสวัตติ์ ปัญจรัตน์, "การออกแบบผลิตภาพสีเขียวสำหรับกระบวนพ่นสีรถยนต์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2560, 23 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2018, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2018 inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิทธิกร กาวีวน, "การปรับปรุงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมเพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้พลังงาน", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2560, 23 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2018, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2018 exวิศรุต สีมันตะ, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โลจิสติกส์การท่องเที่ยวภายใต้ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก กรณีศึกษา: เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี", กาประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 6 - 7 ธันวาคม 2018, อื่นๆ ประเทศไทย
2017 inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exภฤศธีวัฒน์ ภัควนิตย์, "การจำลองแบบปัญหาสำหรับการจัดการท่าเรือ", การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 8 ประจำปี 2560, 19 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 inดร.เชฎฐา ชำนาญหล่อ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัยวัฒน์ นุ่มทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จิราภรณ์ ประดับวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พัชรา ศรีพระบุ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสาวิตรี อบแพทย์, "การประเมินห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกสำหรับอากาศยานไร้คนขับในประเทศไทย", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจาปี พ.ศ. 2560, 12 - 15 กรกฎาคม 2017, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 exลุมพินี มีทรัพย์, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบริหารโครงการก่อสร้างโมดูลสำหรับแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ", การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 12 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exชัชภัช รัตน์นําใจชน, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเลือกผู้จัดจำหน่ายของโครงการก่อสร้างแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซโดยวิธีการตัดสินใจแบบหลายปัจจัย", การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (CIOD 2016), 12 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exกานต? เจริญศรี, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การออกแบบระบบมิลค์รันสำหรับโรงงานประกอบรถยนต์", การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 7 (CIOD 2016), 12 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exKornkanok Sonthisiri, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่การทำงานเชิงคุณภาพเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และปรับปรุงกระบวนผลิต กรณีศึกษา: ครีมนวดบำรุงเส้นผม", The 38th National Graduate Research Conference, 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exวรนารา ชนะบวรสกุล, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินวัฏจักรชีวิตของกระบวนการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2015 exธนากร เมียงอารมณ์, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวางแผนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โดยใช้โปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบเลขจำนวนเต็ม", การประชุมวิชาการครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exนันทวุฒิ ศรีป?ดถา, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบริหารโครงการลดน้ำสูญเสียของการประปาส่วนภูมิภาค", การประชุมวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์, 6 กุมภาพันธ์ 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exอภิชาติ ทะสา, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีนเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต กรณีศึกษา : โรงงานผลิตรถขุดดิน", การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558, 12 พฤษภาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exอชิรญา บุญพรหม, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดลำดับการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิคส์สำหรับโทรทัศน์", โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5, 16 - 17 กรกฎาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2014 exพินิจ เฟื่องกมลเวช, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตเครื่องจักรกลสาหรับอุตสาหกรรมเหล็ก", การประชุมวิชาการเพื่อนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจาปีการศึกษา 2556, 7 มิถุนายน 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2013 exชาตินักรบ ปัญญาสาร, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเลือกทำเลที่ตั้งของศูนย์บริการเปลี่ยนยางรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2556 , 17 ตุลาคม 2013 - 17 กรกฎาคม 2014, อื่นๆ ประเทศไทย
2012 exมนัสนันท์ พูลสอน, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรมฉีดพลาสติก", การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติครั้งที่ 3 , 26 เมษายน 2012 - 28 กรกฎาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Simulation of Sequential Multipurpose Batch Process", the 5th National Conference on Operations Research, 24 กรกฎาคม 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2008 inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองแบบปัญหาเพื่อปรับปรุงการผลิตสำหรับกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง", การประชุมวิชาการแบบจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่าประจำปี พ.ศ. 2551, 2 เมษายน 2008, อื่นๆ ประเทศไทย
2007 inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Misclassifications in quality control", The Khamphaengsaen Academic journal, 6 ธันวาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=510150]