แนวโน้มผลงานของวิรงค์

Journal

บทความของวิรงค์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสิ่งแวดล้อม และในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

บทความแต่ละ Quartile ของวิรงค์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสิ่งแวดล้อม และในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

บทความแต่ละ TCI Group ของวิรงค์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะสิ่งแวดล้อม และในภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม

Publish Year International Journal 11
2023 exLomwong, N., inดร.วิรงค์ จันทร, รองศาสตราจารย์, exNathalang, A., exSaenprasert, R., exYaemphum, S., exMatmoon, U., exThaojatturat, J., exSomnuk, R., "Liana abundance and diversity increase along a successional gradient, even with homogeneous closed canopy", Forest Ecology and Management, ปีที่ 534, เมษายน 2023
2022 exSun, Z., exPrachanun, N., exSonsuthi, A., inดร.วิรงค์ จันทร, รองศาสตราจารย์, exBrockelman, W.Y., exNathalang, A., exLin, L., exBongers, F., "Whole-Plant Seedling Functional Traits Suggest Lianas Also Support "Fast-Slow" Plant Economics Spectrum", Forests, ปีที่ 13, ฉบับที่ 7, มิถุนายน 2022
2022 exThripob, P., exFortunel, C., exRรฉjou-Mรฉchain, M., exNathalang, A., inดร.วิรงค์ จันทร, รองศาสตราจารย์, "Size-dependent intraspecific variation in wood traits has little impact on aboveground carbon estimates in a tropical forest landscape", Functional Ecology, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2022
2022 exPornwiwan Pothasin, exEmmanuel Paradis, exWarren Y. Brockelman, exAnuttara Nathalang, exThantiyapawn Khemrugka, exNoppawan Lomwong, exPatcharaphan Thripob, ex Rampai Saenprasert, inดร.วิรงค์ จันทร, รองศาสตราจารย์, "Seed Size Variation of Trees and Lianas in a Tropical Forest of Southeast Asia: Allometry, Phylogeny, and Seed Trait - Plant Functional Trait Relationships", Frontiers in Plant Science, ปีที่ 13, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2022, หน้า 852167
2019 inดร.วิรงค์ จันทร, รองศาสตราจารย์, exHartig, F., exBrockelman, W.Y., exSrisang, W., exNathalang, A., exSanton, J., "Defaunation of large-bodied frugivores reduces carbon storage in a tropical forest of Southeast Asia", Scientific Reports, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2019
2021 exSurayothee, W, exBuajan, S, exFu, PL, exPumijumnong, N, exFan, ZX, exPanthi, S, exFinnegan, PM, exZhang, YJ, exChen, YJ, exTor-ngern, P, inดร.วิรงค์ จันทร, รองศาสตราจารย์, exNathalang, A, exBrockelman, WY, "Growth-Climate Relationships and Long-Term Growth Trends of the Tropical Forest Tree Choerospondias axillaris (Anacardiaceae) in East-Central Thailand", FORESTS, ปีที่ 12, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2021
2018 inดร.วิรงค์ จันทร, รองศาสตราจารย์, exWiegand, T, exGetzin, S, exBrockelman, WY, exNathalang, A, "Spatial patterns of local species richness reveal importance of frugivores for tropical forest diversity", JOURNAL OF ECOLOGY, ปีที่ 106, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2018, หน้า 925-935
2017 inดร.วิรงค์ จันทร, รองศาสตราจารย์, exHartig, F, exBrockelman, WY, "Structure and community composition in a tropical forest suggest a change of ecological processes during stand development", FOREST ECOLOGY AND MANAGEMENT, ปีที่ 404, พฤศจิกายน 2017, หน้า 100-107
2016 inดร.วิรงค์ จันทร, รองศาสตราจารย์, exRatanapongsai, Y, exBrockelman, WY, exAllen, MA, exFavier, C, exDubois, MA, "Viewing tropical forest succession as a three-dimensional dynamical system", THEORETICAL ECOLOGY, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2016, หน้า 163-172
2013 inดร.วิรงค์ จันทร, รองศาสตราจารย์, exCaughlin, T., exDechkla, S., exBrockelman, W.Y., "The relative importance of fungal infection, conspecific density and environmental heterogeneity for seedling survival in a dominant tropical tree", Biotropica, ปีที่ 45, ฉบับที่ 5, กันยายน 2013, หน้า 587-593
2013 exJedediah F. Brodie, exWarren Y. Brockelmen, inดร.วิรงค์ จันทร, รองศาสตราจารย์, exAnuttara Nathalang, "Complexities of linking defaunation to tree community dynamics: case studies from national parks in Thailand", Complexities of linking defaunation to tree community dynamics: case studies from national parks in Thailand, ปีที่ 59, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2013, หน้า 77-90
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=510139]