แนวโน้มผลงานของพิสุทธิ์

Journal

บทความของพิสุทธิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

บทความแต่ละ Quartile ของพิสุทธิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

บทความแต่ละ TCI Group ของพิสุทธิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Publish Year International Journal 1
2017 exบุญชู สุนทรวุฒิไกร, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, "Operation Management of Micro Grid with Fuzzy Logic Controlled Storage System Using Two-stage Optimization", GMSARN International Journal 11 (2017), ปีที่ 11, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - สิงหาคม 2017, หน้า 76-81
Publish Year National Journal 3
2016 exอัครา กิตติปฎิมาคุณ , inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, "วิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ของแบบจำาลองความน่าจะเป็นของความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้ากำลังจากข้อมูลเหตุการณ์ไฟฟ้าขัดข้องโดยใช้หลักการฟัซซี", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 29, ฉบับที่ 98, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 23-30
2015 exการัณย์ ตันทวีวงศ์ , inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, "วิธีการจัดกลุ่มใหม่ (วิธีความน่าจะเป็นฟัซซี่ซีมีนสองขั้นตอน) สำหรับจัดกลุ่มโพรไฟล์ภาระ", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 28, ฉบับที่ 91, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 23-30
2011 exเพ็ญจันทร์ สิงห์โอ, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, "วิธีการตั้งค่าเป้าหมายความเชื่อถือได้ของระบบจำหน่ายไฟฟ้ากำลังโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เส้นห่อหุ้ม", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 24, ฉบับที่ 78, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 57-68

Conference

การนำเสนอบทความของพิสุทธิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ และในภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Publish Year International Conference 12
2023 exPeerapat Chawthai, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, exSiriporn Katithummarugs, "Association Rule Mining for Power Outages Caused by Animals and Vegetation in Electrical Distribution Systems", 13th International Conference on Advances in Information Technology (IAIT 2023), 6 - 9 ธันวาคม 2023, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exAdisak Vongsing, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, "Peer-to-Peer Electricity Energy trading using Monte Carlo Simulation", 2021 International Conference on Power, Energy and Innovations (ICPEI 2021), 20 - 22 ตุลาคม 2021, นครราชสีมา ประเทศไทย
2019 exPanisin Fuangfung, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, "Fault Electricity Metering Detection using A Rule-based Model Tuned by Particle Swarm Optimization", 2019 IEEE PES Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference (APPEEC), 1 - 4 ธันวาคม 2019, Macao สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exบุญชู สุนทรวุฒิไกร, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, "Operation Management of Micro Grid with Fuzzy Logic Controlled Storage System Using Two-stage Optimization", The 11th GMSARN International Conference on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, Kunming, Yunnan, China, 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, Kunming, Yunnan สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exอรรณพ ห่อกุล, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, exOnurai Noohawm, "Data Cleaning Approach for Asset Management of Power Transformer", The 11th GMSARN International Conference on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, Kunming, Yunnan, China, 2016, 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, Kunming, Yunnan สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exกฤษยากร จันทนเสวี, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, "Cat’s Behavior Classification from Signal Recorded by Gyroscope Sensor", The 11th GMSARN International Conference on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, Kunming, Yunnan, China, 2016, 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, Kunming, Yunnan สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exภควัฏ ปั้นทอง, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, "Indoor Layout Generation Algorithm Using Wi-Fi and Movement Sensor Signals for Positioning System", The 11th GMSARN International Conference on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, Kunming, Yunnan, China, 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, Kunming, Yunnan สาธารณรัฐประชาชนจีน
2016 exวีระศักดิ์ บัวกรด, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, "Electricity Meter Data Visualization for Electricity-Theft Detection", The 11th GMSARN International Conference on Innovative Energy, Environment, and Development in GMS, Kunming, Yunnan, China, 16 - 18 พฤศจิกายน 2016, Kunming, Yunnan สาธารณรัฐประชาชนจีน
2011 exChantakien, T., inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, exKumazawa, I., exPiyawattanametha, W., "MEMS-based handheld single-axis confocal microscope design and experiment", ECTI-CON 2011 - 8th Electrical Engineering/ Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI) Association of Thailand - Conference 2011, 17 พฤษภาคม 2011, ขอนแก่น ประเทศไทย
2010 exKlunvaree, J., inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, "A data-envelopment-analysis inspired method for reliability target setting", ECTI-CON 2010 , 7th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, 19 พฤษภาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exThongpao, K., inดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, exSriprapha, K., exHattha, E., "Outdoor performance of polycrystalline and amorphous silicon solar cells based on the influence of irradiance and module temperature in Thailand", ECTI-CON 2010 , 7th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, 19 พฤษภาคม 2010, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 exTeera-Achariyakul, N., exChulakhum, K., inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, "Optimal allocation of maintenance budgets for reliability target setting", 2010 Asia-Pacific Power and Energy Engineering Conference, APPEEC 2010 - Proceedings, 28 มีนาคม 2010, Chengdu สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 2
2017 exบุญชู สุนทรวุฒิไกร, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, exพลาวัสถ์ ทองคำวงศ์, "การดำเนินการแหล่งพลังงานในไมโครกริดโดยใช้ตรรกะฟัซซี่ควบคุมการทำงาน", งานประชุมวิชาการและนวัตกรรม กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ปี 2560, 13 - 14 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.ดุลย์พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีดาพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.พิสุทธิ์ รพีศักดิ์, อาจารย์, exนายเขตร์ จุฬาคำ, exนางสาวนพดา ธีรอัจฉริยกุล, exนางสาวอรอุไร หนูหอม, "การพัฒนากรอบงานสำหรับโปรแกรมประยุกต์เพื่องานบำรุงรักษาระบบจำหน่ายด้วยวิธีความเชื่อถือได้เป็นแกน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6, 26 - 28 มีนาคม 2014, กระบี่ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=510132]