Person Image

  Education

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2551

  แนวโน้มผลงานของสมเกียรติ

  Journal

  บทความของสมเกียรติ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน และในกองบริหารวิชาการและนิสิต

  บทความแต่ละ Quartile ของสมเกียรติ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน และในกองบริหารวิชาการและนิสิต

  บทความแต่ละ TCI Group ของสมเกียรติ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน และในกองบริหารวิชาการและนิสิต

  Publish Year National Journal 5
  2023 exรุ้งนภา สุนทรศารทูล, inนางสาวพรรณพนัช จันหา, inนายสมเกียรติ ไทยปรีชา, "ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการงานทะเบียน กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารวิชาการ ปขมท., ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2023, หน้า 205-213
  2021 inนางสาวอโรชา ทองลาว, inนายพัลลภ สุวรรณฤกษ์, inนายสมเกียรติ ไทยปรีชา, inดร.ศศิน เทียนดี, อาจารย์, "การศึกษาความพึงพอใจของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสนต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ประจําภาคต้น ปีการศึกษา 2563", วารสารศิลปศาสตร์และอุตสาหกรรมบริการ, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 617-632
  2021 inนางสาวพรรณพนัช จันหา, inนายสมเกียรติ ไทยปรีชา, exพรรณวิภา โชคพิกุลทอง, exรุ้งนภา สุนทรศารทูล, exรัฐธีร์ ไชยสิริวิชญ์, exปิยนุช จันหา, "ความคิดเห็นของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ที่มีต่อการสอบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019", วารสารวิชาการ ปขมท., ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2021, หน้า 189-200
  2020 inนางสาวพรรณพนัช จันหา, inนายสมเกียรติ ไทยปรีชา, inดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล, อาจารย์, inดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคาดหวังและความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่มีต่อหลักสูตรการเรียนการสอน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", วารสารนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 85-105
  2020 inนางสาวพรรณพนัช จันหา, inนายสมเกียรติ ไทยปรีชา, inดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล, อาจารย์, inดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี", วารสารวิชาการ ปขมท., ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2020, หน้า 125-140

  Conference

  การนำเสนอบทความของสมเกียรติ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักงานวิทยาเขต กำแพงแสน และในกองบริหารวิชาการและนิสิต

  Publish Year National Conference 2
  2022 inนางสาวพรรณพนัช จันหา, inนายสมเกียรติ ไทยปรีชา, exพรรณวิภา โชคพิกุลทอง, exนิรุทธ์ รวยรื่น, "การพัฒนาระบบยื่นผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี", การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 “ทองกวาววิชาการ’65 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” , 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2022, เชียงใหม่ ประเทศไทย
  2007 inนายสมเกียรติ ไทยปรีชา, "การพัฒนาคลังข้อมูลผ่านเว็บเทคโนโลยี: กรณีศึกษาข้อมูลของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 4, 7 ธันวาคม 2007, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=510124]