แนวโน้มผลงานของเดือนรัตน์

Journal

บทความของเดือนรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาจุลชีววิทยา

Publish Year International Journal 6
2019 exนางสาวมธุริน วิชาชูเชิด, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of Culture Conditions for Oil Production by the Double Mutant of Chlorella sorokiniana DMKU5202-D223", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2019, หน้า 1055-1068
2018 exSaengwong, A., exYongmanitchai, W., inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Screening and optimization of squalene production from microalgae Aurantiochytrium sp", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2018, หน้า 680-691
2016 exนริศรา มาลัยวงศ์, exอ.วิเชียร ยงมานิตชัย, inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of arachidonic acid production from Mortierella alpina PRAO7-10 by response surface methodology.", Agriculture and Natural Resources , ปีที่ 50, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2016, หน้า 162-172
2015 exวัชรา จันทาสี, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of Lipid Accumulation by Starchless Mutant Chlorella sorokiniana for Biodiesel Production", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 54-66
2015 exศิริพรรณ จันทร์น้ำท่วม, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of Growth and Hydrocarbon Production from a Green Microalga Botryococcus braunii by Plackett-Burman Designand Response Surface Methodology", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2015, หน้า 67-79
2012 exKawsakul, L., inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Optimization of growth and production of docosahexaenoic acid by schizochytrium limacinum BR2.1.2 using plackett-burman design and central composite design with response surface Methodology", Kasetsart Journal - Natural Science, ปีที่ 46, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2012, หน้า 573-581

Conference

การนำเสนอบทความของเดือนรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาจุลชีววิทยา

Publish Year International Conference 6
2015 exนางสาว ภิญญาภัทร นิภาวรรณ, inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Cultivation of Green Microalgal Chlorella sp. for Lipid Production using CO2 from Ethanol Fermentation by Yeast", The International Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium: IKUSTARS 2015, 28 - 29 พฤษภาคม 2015, บางเขน กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวัชรา จันทราสี, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, "Optimization of lipid Production from Starchless Mutant of a Green Microalga, Chlorella sorokiniana", The 1st Joint Seminar New Core to Core Program A. Advanced Research Networks on "Establishment of an international research core for new bio-research fields with microbes from tropical areas (World-class research hub of tropical microbial resources and their utilization)" , 10 - 11 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดวงหทัย อุดมวรรณกุล, "Isolation and Screening of Schizochytrium sp. from Mangrove Forests at Andaman Coastal Research Station for Development", The international Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium, 27 - 28 มีนาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exYothaka Puchcha, inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Optimization of microalgal biomass and lipid production under heterotrophic cultivation", The 25th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference: Agro-Industrial Biotechnology for Global Sustainable Prosperity (TSB2013), 16 - 18 ตุลาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exYothaka Puchcha, inนายณัฐภาส ผู้พัฒน์, inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "The heterotrophic cultivation of Chlorella sp. TISTR 8990 in a 5-L fed-batch bioreactor", The 23rd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology on "Systems Biotechnology: Quality and Success" (TSB2011), 1 - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exYothaka Puchcha, exNatthawut Yodsuwan, inนายณัฐภาส ผู้พัฒน์, inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, รองศาสตราจารย์, "Repeated fed-batch heterotrophic cultivation of chlorella sp. TISTR 8990 in a 5-L Bioreactor", The 2nd Asia-Oceania Algae Innovation Summit (AOAIS2012), 3 - 5 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2008 exทรงทรัพย์ อรุณกมล, inดร.นนทวิทย์ อารีย์ชน, รองศาสตราจารย์, inดร.วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้สาหร่ายขาว Schizochytrium limacinum ในการอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei, Boone) และผลที่มีต่อความทนทานต่อความเครียดและความต้านทานโรค", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=510123]