Person Image

  Education

  • อ.บ.(ภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2522
  • อ.ม. (ภาษาไทย), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2525
  • M.A. (Comparative Literature), University of Washington , สหรัฐอเมริกา, 2531
  • อ.ด. (วรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550

  แนวโน้มผลงานของสรณัฐ

  Journal

  บทความของสรณัฐ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ และในภาควิชาวรรณคดี

  Publish Year International Journal 2
  2016 inดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นัทธนัย ประสานนาม, รองศาสตราจารย์, inดร.กุลภา กุลดิลก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Thailand Through Travel Writings in English: An Evaluation and Representation", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์, ปีที่ 36, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 1-6
  2005 inดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์, "Life in Agony: The Cities as Portrayed in Modernist Thai Short Stories (1964-1973)", MANUSYA, ฉบับที่ 10, มกราคม - ธันวาคม 2005, หน้า 88-106
  Publish Year National Journal 6
  2012 inดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์, "วาทกรรมว่าด้วยชนบทในวรรณกรรมของไม้เมืองเดิม", วารสารมนุษยศาสตร์ , ปีที่ 19, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 105-129
  2006 inดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์, "ประวัติศาสตร์นิพนธ์กับโฉมหน้าบันเทิงคดีร้อยแก้วยุคแรกในสมัยรัตนโกสินทร์", วารสารภาษาและหนังสือ, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2006, หน้า 31-56
  2003 inดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์, "นวนิยายเข้ารอบคัดเลือกซีไรต์กับลักษณะคตินิยมหลังสมัยใหม่ (Post-modernism)", วารสารอักษรศาสตร์, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2003, หน้า 128-137
  2002 inดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์, "สำนวนภาษาในเรื่องสั้นของปราบดา หยุ่น", วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal), ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2002, หน้า 51-57
  1999 inดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์, "แนวทางวรรณกรรมวิจารณ์ตะวันตกเพื่อแง่มุมการวิจารณ์ที่หลากหลาย", วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal), ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 1999, หน้า 77-88
  1994 inดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์, "เมื่อภาพเขียน เรื่องสั้น และภาพยนตร์รวมเป็นหนึ่งเดียว", วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal), ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, มกราคม - กรกฎาคม 1994, หน้า 52-60

  Conference

  การนำเสนอบทความของสรณัฐ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ และในภาควิชาวรรณคดี

  Publish Year National Conference 15
  2016 inดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์, "การเมืองของเรื่องเล่า: ว่าด้วยกลวิธีการนำเสนอเรื่อง", ฉลองรัชเฉลิมนคร กรองอักษรเทิดราชา: สหวิทยาการวิศาลศิลป์, 9 กันยายน 2016, อื่นๆ ประเทศไทย
  2015 inดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์, "นวนิยายเราลิขิตและแผ่นดินของเรา: วาทกรรมเกี่ยวกับสตรีไทยในช่วงทศวรรษ 2480-2490", การประชุมวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 inดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์, "เรื่องเล่าจากห้วยกบ: อัตลักษณ์ พหุลักษณ์ พลวัต", ชุมชน ความทรงจำและพิธีกรรมกับการจัดการชุมชน, 27 พฤศจิกายน 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
  2014 inดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์, "เพศวิถีและอารมณ์ปรารถนา: ครูเหลี่ยมกับนวนิยายอีโรติกของไทย", การประชุมวิชาการ "เพื่อก้าวข้ามสะพานที่พาดข้าม จะเก็บเกี่ยวข้าวงามในทุ่งใหม่", 12 กันยายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2013 inดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์, "ความไม่พยาบาทของ "นายสำราญ กับอุดมการณ์ชนชั้นกลาง", พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจำและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล, 16 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 inดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์, "เพศวิถีและอารมณ์ปรารถนาในนวนิยายเรื่อง เราลิขิต ของ ร.จันทะพิมพะ", การประชุมวิชาการระดับชาติ "มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่: พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม", 18 - 19 สิงหาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2010 inดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์, "ทากและปลิงอันอาจสูบเลือดให้ม้วยมรณ์: ผู้หญิงในเรื่องสั้นไทยแนวผจญไพร", แด่ศักดิ์ศรีเสมอกันทุกชั้นชน: วรรณกรรมกับสิทธิมนุษยชนศึกษา, 20 สิงหาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2009 inดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์, "บทละครเวทีสมัยใหม่ของไทยในทศวรรษ 2510: นาฏกรรมแห่งความขุ่นข้อง", การประชุมวิชาการ ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์: วรรณกรรมกับนาฏกรรมศึกษา, 17 กรกฎาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2009 inดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์, "เรื่องสั้นไทยแนวคตินิยมสมัยใหม่ พ.ศ.2507-2516", การประชุมวิชาการระดับชาติวรรณคดีและวรรณคดีเปรียบเทียบ, 28 กรกฎาคม 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2008 inนางสาวเสาวณิต วิงวอน, รองศาสตราจารย์, inนางวรรณา นาวิกมูล, อาจารย์, inนางกุลวดี มกราภิรมย์, ศาสตราจารย์, inดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์, "คุณค่าของทำเนียบนักเขียนและรายชื่อวรรณคดีสยามของพระสารสาสน์พลขันธ์ต่อการศึกษาวรรณคดีไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2008 inดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์, "จากกวีศาสตร์ของวรรณกรรมสู่กวีศาสตร์ของวัฒนธรรม", การประชุมวิชาการวรรณคดีศึกษาระดับชาติครั้งที่ 1 เรื่อง "8 ทศวรรษวรรณกรรมวิจารณ์ไทย", 1 สิงหาคม 2008, ตรัง ประเทศไทย
  2006 inดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์, "Space and Self - Representation in Modernist Thai Short Stories", 1st World Congress on the Power of Langu age: Theory, Practice, and Development, 22 - 25 พฤษภาคม 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2006 inดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์, "Thai Modernist Short Stories, 1964-1973: The Relationship with Art", International Conference on Thai Language and Literature: Wisdom and Dynamism in the Global Context, 10 - 12 พฤศจิกายน 2006, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2004 inดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์, "เรื่องสั้นคตินิยมสมัยใหม่ของไทย พ.ศ. 2507-2516: ความสัมพันธ์กับศิลปะ", การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 1, 26 กรกฎาคม - 27 สิงหาคม 2004, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2003 inดร.สรณัฐ ไตลังคะ, รองศาสตราจารย์, "ถิ่นฐานกับอัตลักษณ์ของชาวอะบอริจิน: พิจารณาจากเรื่องสั้นออสเตรเลีย", วรรณกรรมโพสต์โคโลเนียลนานาชาติ, 25 - 26 มิถุนายน 2003, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=510087]