แนวโน้มผลงานของรุ่งรัตน์

Journal

บทความของรุ่งรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Publish Year International Journal 10
2020 exศิรประภา ดีประดิษฐ์ , inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "Tactical Procurement Planning under Uncertainty in Aromatic Coconut Manufacturing", International Journal of Technology, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2020, หน้า 698-709
2017 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exPapatsaraporn Rienthong, "Inventory Management for the Reduction of Material Shortage Problem for Pasteurized Sugarcane Juice: The Case of a Beverage Company", International Journal of Life Sciences Biotechnology and Pharma Research, ปีที่ ุ6, ฉบับที่ 1, มิถุนายน 2017, หน้า 1-6
2016 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "Simulation for Production Line Balancing of a Large-Sized Frozen Chicken Manufacturer", Actual Problems of Economics, ปีที่ 3, ฉบับที่ 177, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 397-406
2014 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exWongsakorn Chansangar, "Modifying production line for productivity improvement: A case study of vision lens factory", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2014
2013 exM.H. Aziz, exErik L.J. Bohez, inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exManukid Parnichkun, "Petri Net model of repetitive push manufacturing with Polca to minimise value-added WIP", International Journal of Production Research, ปีที่ 51, ฉบับที่ 15, มกราคม 2013, หน้า 1-10
2013 exAsawin Wongwiwat, exErik L.J. Bohez, inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "Production scheduling for injection molding manufacture using Petri Net model", Assembly Automation, Vol. 33, No. 3, pp. 282 – 293. (Publisher: Emerald, UK; ISSN: 0144-5154; Thomson Reuters (ISI); SCOPUS) , ปีที่ 33, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 282-293
2012 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "A simulation of AGV dispatching rules for supplying parts to assembly lines", International Journal of Modelling in Operations Management (IJMOM) , ปีที่ 2, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2012, หน้า 1-25
2012 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "Integration of JIT Flexible Manufacturing, Assembly and Disassembly Using a Simulation Approach", Assembly Automation, ปีที่ 32, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2012, หน้า 1-18
2011 exShaukat Ali Shah , exErik L J Bohez , inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "New Modeling and Performance Evaluation of Tool Sharing Control in FMS using Colored Petri Nets", Assembly Automation, ปีที่ 31, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2011, หน้า 137-152
2007 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exBohez E.L.J., exJanssens G.K., "Modeling and Optimization of Integrated of JIT Flexible Manufacturing, Assembly and Disassembly by Petri Nets", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2007, หน้า 221-255
Publish Year National Journal 2
2021 exน.ส. ปุณยนุช โกสุเต้า, inดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "การวางแผนตัดแผ่นไม้สำหรับเฟอร์นิเจอร์แบบน็อคดาวน์ด้วยวิธีฮิวริสติก", วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 120-131
2020 exศิรประภา ดีประดิษฐ์ , inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาเทคนิคการพยากรณ์ราคามะพร้าวน้ำหอมด้วยวิธีการพยากรณ์แบบเฉพาะ และวิธีการพยากรณ์ลำดับชั้น", วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2020

Conference

การนำเสนอบทความของรุ่งรัตน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

Publish Year International Conference 13
2019 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "Importance-performance analysis for improving patient services in a cardiology department in a Thai government hospital", International Conference on 4th Industrial Revolution and Its Impacts, 27-30 March 2019, Walailak University, Thailand , 27 - 30 มีนาคม 2019, นครศรีธรรมราช ประเทศไทย
2019 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exSattha Riyapan , exMallika Wongsavasdi, "The Proper Location of AED in Bangkok Noi District Area", Annual Conference on Engineering and Applied Science(ACEAT 2019)ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2562 ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น , 17 - 19 ธันวาคม 2019, เกียวโต ญี่ปุ่น
2017 exSiraprapha DEEPRADIT, inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "The Harvest Planning of Aromatic Coconut by Using Monte Carlo Simulation", The 4th International Conference on Industrial Engineering and Applications (ICIEA 2017) , 21 - 23 เมษายน 2017, nagoya ญี่ปุ่น
2017 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exPapatsaraporn Rienthong, "Inventory Management for the Reduction of Material Shortage Problem for Pasteurized Sugarcane Juice: The Case of a Beverage Company", The 4th International Conference on Industrial Engineering and Applications (ICIEA 2017), 21 - 23 เมษายน 2017, nagoya ญี่ปุ่น
2016 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "Delivery Time Reduction of ATM Cash Delivery using Mixed Integer Programing and Simulation", The International Conference on Innovation, Management, and Logistics 2016, 2 - 4 มีนาคม 2016, นครราชสีมา ประเทศไทย
2015 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, inดร.พรธิภา องค์คุณารักษ์, รองศาสตราจารย์, "Simulation for Production Line Balancing of a Large-Sized Frozen Chicken Manufacturer", 2nd International Conference on “Trends in Multidisciplinary Business and Economic Research” (TMBER-2015) TMBER ? 2015 Global Illuminators, Bangkok, Thailand. , 25 - 26 มีนาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "Simulation Model for Improving Patient Services in A Cardiology Department", International Symposium on Business and Social 2013(ISBSS2013), 15 - 17 มีนาคม 2013, Tokyo ญี่ปุ่น
2013 exNaphat Saensuk, inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "Optimal Of Buffer Size Allocation On Disk Drive Suspension By Using Simulation", International Journal of Advances in Management, Technology & Engineering Sciences, 5 - 6 มีนาคม 2013, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2012 exGerrit K. Janssens, inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exPatrick Beullens, "A Lot-Size Simulation Model with Batch Demand with Special Attention towards the Holding Costs", The 9th International Multidisciplinary Modeling and Simulation Multiconference, September 19-21, 2012, Hotel Courtyard by Marriott Wien Messe - Wien, Vienna, Austria, 19 - 21 กันยายน 2012, Vienna, Austria กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exGerrit K. Janssens, "Robustness of the Performance an Unreliable Production Inventory System Against Various Demand Patterns", The 8th Annual International Industrial Simulation Conference (ISC'2010), 7 - 9 มิถุนายน 2010, Budapest สาธารณรัฐฮังการี
2010 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exOraya Wongsuksri, "SIMULATION MODELING TO DETERMINE THE OPTIMAL SEQUENCING OF AGVS FOR AN AUTOMOTIVE ASSEMBLY LINE", Proceedings of 2010 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management 2010, 16 กรกฎาคม - 18 มิถุนายน 2010, ชลบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "Development of Decision Support Software for Production Scheduling og Glass Industry และ A Simulation of Hybrid Heuristic and Subcontract Strategies in a Job Shop", The 10th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems 2009, 13 - 17 ธันวาคม 2009, ญี่ปุ่น
2007 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "A Simulation Model for Queuing at Pay Points in Supermarket by Visual Basic Code in Arena. , October 20-23, Alexandria, Egypt, pp. 2393-2404.", The 37th International Conference on Computers and Industrial Engineering, 20 - 23 ตุลาคม 2007, Alexandria สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
Publish Year National Conference 34
2021 exธนพล แก้วกัลยา, inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์, "การวางแผนซ่อมบำรุงระดับซีเพื่อกำหนดปริมาณการสำรองอะไหล่ที่เหมาะสมของอากาศยานแอร์บัส เอ 320 กรณีศึกษา บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด", การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2564, 13 - 14 พฤษภาคม 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exน.ส.วนัสมล มีเจริญ, inดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์, inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "การลดของเสียในกระบวนการเป่าฟิล์มพลาสติกประเภทแบริเออร์ฟิล์ม โดยใช้วิธีการออกแบบการทดลอง", การประชุมวิชการ บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11, 24 - 25 มิถุนายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2021 exนายวีรคเณศวร์ คล้ายสุทธิ์, inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, inดร.จันทร์ศิริ สิงห์เถื่อน, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงผังกระบวนการบรรจุผลิตภัณฑ์สบู่ล้างมือด้วยเทคนิคการจำลองสถานการณ์", การประชุมวิชาการ บัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 11, 24 - 25 มิถุนายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exพชรพล ฆ้องใหญ่ , inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "การจำลองสถานการณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการจ่ายน้ำมันทางรถบรรทุก", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรม ครั้งที่ 11 (CIOD 2020) The 11th National Conference of Industrial Operations Development 2020 1 พฤษภาคม 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ , 1 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 exธิติพัทธ์ หิรัญรัชต์โอฬาร, inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "การวางแผนการให้บริการแผนกตรวจสุขภาพด้วยการจำลองสถานการณ์", การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การประชุมวิชาการการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562,ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,7-8 กุมภาพันธ์ 2562 จ.เชียงใหม่ , 7 - 8 กุมภาพันธ์ 2019, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2019 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exภาวินี เลาหะสวัสดิ์ชัย, "การปรับปรุงกระบวนการติดตั้งอุปกรณ์ของเครื่องจักรในการเปลี่ยนรุ่นเพื่อลดเวลาในการผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2562 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 21-24 กรกฎาคม 2562 กรุงเทพมหานคร , 22 - 24 กรกฎาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exศิรประภา ดีประดิษฐ์ , inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exพรธิภา องค์คุณารักษ์, "การวางแผนการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมโดยพิจารณาช่วงอายุการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม", งานประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2561 “Digital Transformation and Thailand 4.0” วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 29 - 31 ตุลาคม 2018, กทม. กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2018 exจิตรลัดดา ศรีชา, inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกำหนดระดับสินค้าคงคลังที่เหมาะสม เพื่อวางแผนผลิตกรณีศึกษา: โรงงานผลิตไฟเบอร์ซีเมนต์", งานประชุมวิชาการสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศระดับชาติ ประจำปี 2561 “Digital Transformation and Thailand 4.0” วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ , 29 - 31 ตุลาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 exน.ส.วรรณพร รัมมนต์, inดร.ไอลดา ตรีรัตน์ตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "การจัดเส้นทางการขนส่งวัสดุที่เหมาะสมด้วยรถเอจีวี โดยการประยุกต์ใช้ปัญหาการเดินทางของพนักงานขายและกำหนดการเชิงเส้นจำนวนเต็ม", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
2016 exอัญลักษณ์ ไชยทา, inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงและบริหารสินค้าคงคลังโดยการพยากรณ์ และหานโยบายเติมเต็มสินค้าคงคลังที่เหมาะสมในบริษัทจำหน่ายหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร", The Technology Innovation Management and Engineering Science international conference (TIMES-iCON2016), 28 - 30 พฤศจิกายน 2016, - กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exเพ็ญพิชชา จินตมุทธา, "การจำลองสถานการณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิตท่อไอเสีย", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2557 (IE Network Conference 2014), 30 - 31 ตุลาคม 2014, สมุทรปราการ ประเทศไทย
2013 exสิริลักษณ์ ปิยะไตรภูมิ , inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "การจัดการวัตถุดิบคงคลังของ โรงงานปรับปรุงคุณภาพเมล็ดข้าวโพด", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 (RGC 2013) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งดำเนินงานโดยภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมกับเครือข่ายอุมดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 27 แห่ง, 22 กุมภาพันธ์ 2013, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exธนาวดี เพชรยศ, inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exพีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล , "การใช้การวิเคราะห์ระบบแถวคอยสำหรับงานจองใช้ห้องผ่าตัด", งานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการวิจัยดำเนินงาน ประจำปี 2556, 11 - 14 กันยายน 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2012 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exธีรพล เจริญจรัสกุล, "การจำลองสถานการณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดงานเข้าแผนกประกอบผลิตภัณฑ์", งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ด้านการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research Network of Thailand 2012), 6 - 7 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exนวมน ศิริวาริน, "การจำลองสถานการณ์เพื่อหาระดับวัสดุคงคลังที่เหมาะสม", งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ด้านการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research Network of Thailand 2012), 6 - 7 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exเปมิศา เดชาสถิตย์วงค์, "การปรับปรุงผังโรงงานสำหรับการผลิตหลอดอลูมิเนียม", งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 ด้านการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research Network of Thailand 2012), 6 - 7 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exเวธิต พจน์ทวีเกียรติ, inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการแผนกตรวจสุขภาพด้วยการจำลองสถานการณ์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2555 (IE Network Conference 2012), 17 - 19 ตุลาคม 2012, เพชรบุรี ประเทศไทย
2011 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exน.ส. นันทินี บุญมี, "แบบจำลองสินค้าคงคลังของพัดลมระบายอากาศสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง", การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (CIOD 2011), 11 - 12 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exรวิวรรณ ใจศิริ, "การปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการศูนย์ซ่อมบำรุงรถยนต์ด้วยการจำลองสถานการณ์", การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (CIOD 2011), 11 - 12 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exน.ส.พิศุทธิ์ ปัญโญวัฒน์กูล, "การจำลองสถานการณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการสถาบันโรคทรวงอก", การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 (CIOD 2011), 11 - 12 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exสรายุธ ทองฉ่ำ , "การหาจำนวนเครื่องจักรที่เหมาะสม เพื่อลดปัญหาคอขวด โดยใช้แบบจำลองสถานการณ์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2554 (IE Network Conference 2011), 20 - 21 ตุลาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exอัธทฤทธิ์ ตาวุ่น, "แบบจำลองนโยบายควบคุมสินค้าคงคลังประเภทชิ้นส่วนยานยนต์", การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ครั้งที่ 11, 27 - 29 พฤษภาคม 2010, อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exธนากร วนิชผล, "การจัดตารางการทำงานในโครงการภายใต้ทรัพยากรบุคคลที่จำกัด: กรณีศึกษาการออกแบบวิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม", การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ครั้งที่ 11, 27 - 29 พฤษภาคม 2010, อำเภอเมือง เชียงใหม่ ประเทศไทย
2010 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exสรไกร อังสุทัตสรณ์, "การจำลองสถานการณ์เพื่อการจัดการสินค้าคงคลังที่เหมาะสม ในอุตสาหกรรมการผลิตกระเบื้องปูพื้น", The 2nd National Conference on Thai Simulation and Modeling (TSIMMOD2010), 20 - 21 พฤษภาคม 2010, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2010 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exกิรพัฒน์ เล็กสุขสมบูรณ์, "การจำลองสถานการณ์เพื่อช่วยในการตัดสินใจการควบคุมจังหวะสัญญาณไฟจราจร", งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ด้านการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research Network of Thailand 2010) , 2 - 3 กันยายน 2010, สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exกุสุมา ธรรมภัทรกุล, "การพยากรณ์ความต้องการของลูกค้าและแบบจำลองสินค้าคงคลังของโรงงานผลิตปุ๋ย", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553, 13 - 15 ตุลาคม 2010, อุบลราชธานี ประเทศไทย
2009 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exศิรประภา ดีประดิษฐ์ , "การประยุกต์ใช้บัตรคัมบังกับระบบสายพานการผลิตด้วยการสร้างแบบจำลองสถานการณ์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2552 (IE Network Conference 2009) , 21 - 22 กันยายน 2009, อำเภอเมือง ขอนแก่น ประเทศไทย
2009 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exสุกัลย์ โพธิ์สาขา , "การศึกษาระบบแถวคอยการใช้บริการของลูกค้า ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้ตัวแบบระบบแถวคอย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ด้านการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research Network of Thailand 2009) , 3 - 4 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exอธิวัฒน์ มีสมหวัง , "การพัฒนาการจัดตารางการผลิตโดยวิธีฮิวริสติกแบบผสมในอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ไฟรถยนต์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ด้านการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research Network of Thailand 2009), 3 - 4 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exอรยา วงศ์สุขศรี , "การจำลองสถานการณ์เพื่อจัดเส้นทางการวิ่งของรถเอจีวีที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ด้านการวิจัยดำเนินงาน (Operations Research Network of Thailand 2009) , 3 - 4 กันยายน 2009, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exพิสิษฐ์ เมธาธรรม, "การสร้างแบบจำลองเพื่อใช้ในการตัดสินใจวิธีการจัดช่องให้บริการที่เหมาะสมของศูนย์ AIS", งานประชุมวิชาการ การสร้างแบบจำลองและการจำลองการณ์ ประจำปี พ.ศ. 2551 ภายใต้หัวข้อเรื่อง แบบจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่า , 1 - 2 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exนิภา จงจอหอ, "การออกแบบโปรแกรมการจัดตารางการผลิตแบบตามสั่งของโรงงานอุตสาหกรรมแก้ว", งานประชุมวิชาการ การสร้างแบบจำลองและการจำลองการณ์ ประจำปี พ.ศ. 2551 ภายใต้หัวข้อเรื่อง แบบจำลองสถานการณ์เพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่า, 1 - 2 เมษายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exศิรประภา ดีประดิษฐ์ , "การจำลองสถานการณ์เพื่อหาจำนวนบัตรคัมบังที่เหมาะสมสำหรับระบบการผลิตตามสั่งในอุตสาหกรรมข้าวโพดอ่อน", งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ด้านการวิจัยดำเนินงาน ซึ่งดำเนินงานโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 24 - 25 กรกฎาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2008 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exภาคภูมิ พันธ์พานิช, "การนำเทคนิคการจัดการพัสดุคงคลังมาประยุกต์ใช้ในการควบคุมระดับสินค้าสำเร็จรูปคงคลังประเภทเลนส์พลาสติกเปลี่ยนสี", งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ด้านการวิจัยดำเนินงาน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 24 - 25 กรกฎาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

Copyrights

การจดลิขสิทธิ์ 3 ปีล่าสุด

Publish Year International Copyrights 3
2013 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, exพรธิภา องค์คุณารักษ์, "“การวิจัยดำเนินงาน”, เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) 13: 978-616-08-1336-0 จัดพิมพ์โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) จำนวน 330 หน้า", นางรุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ และนางสาวพรธิภา องค์คุณารักษ์ , 2013
2010 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "“คู่มือสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรม Arena” ฉบับปรับปรุง, เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) 13: 978-974-212-612-4", นางรุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, 2010
2007 inดร.รุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, รองศาสตราจารย์, "หนังสือ"คู่มือการสร้างแบบจำลองด้วยโปรแกรม Arena"", นางรุ่งรัตน์ ภิสัชเพ็ญ, 2007
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=510040]