Person Image

  Education

  • วท.บ.(พืชสวน), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไทย, 2542
  • วท.ม.(พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
  • วท.ด. (พืชสวน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550

  แนวโน้มผลงานของเบญญา

  Journal

  บทความของเบญญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชาพืชสวน

  Publish Year International Journal 9
  2021 exTruong, V.-L., inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPham, T.-T., exJeong, W.-S., "Antioxidant and Anti-Inflammatory Activities of Zingiber montanum Oil in HepG2 Cells and Lipopolysaccharide-Stimulated RAW 264.7 Macrophages", Journal of Medicinal Food, ปีที่ 24, ฉบับที่ 6, มิถุนายน 2021, หน้า 595-605
  2019 exWangchuk, K., inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChintakovid, W., exPumprasert, J., "Monitoring of active constituents of turmeric (Curcuma longa L.) rhizome stored under supplemented white LED-light with different light intensities", Acta Horticulturae, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1245, กรกฎาคม 2019, หน้า 131-138
  2019 exนฤตยา นันยา, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJeong Hwa Hong, "Changes in Antioxidant Activity and Active Compounds of Bacopa monnieri (L.) Wettst. Over Successive Growth Stages", The Agricultural Science Society of Thailand, ปีที่ 52, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2019, หน้า 131-141
  2018 inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPajaree Ingkasupart, exSang Hyun Lee, exJeong Hwa Hong, "Evaluation of antioxidant activities, total phenolic content (TPC), and total catechincontent (TCC) of 10 sugar apple (Annona squamosa L.) cultivar peels grown in Thailand", Food Science and Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, เมษายน 2018, หน้า 1-7
  2015 exPajaree Ingkasupart, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Woo Tae SONG, exJeong Hwa Hong, "Antioxidant activities and lutein content of 11 marigold cultivars (Tagetes spp.) grown in Thailand", Food Science and Technology, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2015, หน้า 380-385
  2013 exBeyene Demtsu, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Induced Mutation by Colchicine Treatment of Somatic Embryos in ‘Namwa’ Banana (Musa sp. ABB)", International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2013, หน้า 311-320
  2011 exMi Kyung Gwak , exHee Sun Choi, exJeong Hwa Hong, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Extraction Procedures for Free Radical Scavenging Activity from Noni Fruit (Morinda citrifolia)", Korean J. Medicinal Crop Sci., ปีที่ 19, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 38-46
  2011 inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิราภรณ์ จิรานภาพันธุ์, exS h i n j i K i k u c h i, exHiroyuki Tanaka, exHisashiTsujimoto, "A simple method of chromosome doubling using colchicine in Torenia (Linderniaceae), and the beheavior of meiotic chromosomes in amphidiploids", Chromosome Science, ปีที่ -, ฉบับที่ 14, กุมภาพันธ์ - สิงหาคม 2011, หน้า 29-32
  2010 inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, exChoi, Heesun, exHong, Jeong Hwa, "Variation in DPPH scavenging activity and major volatile oil components ofcassumunar ginger, Zingiber montanum (Koenig), in response to waterdeficit and light intensity", Scientia Horticulturae, ปีที่ 126, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2010, หน้า 462-466
  Publish Year National Journal 13
  2018 exนางสาวแคทรียา เฟื่องการกล, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเดชา ดวงนามล, inดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.มณฑล จำเริญพฤกษ์, รองศาสตราจารย์, "การขยายพันธุ์พลับพลึงธาร (Crinum thaianum J. Schulze) และการใช้คาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อการผลิตต้นกล้าคุณภาพ", วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ , ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 28-37
  2018 exกษิดิ์เดช อ่อนศรี, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐพงค์ จันจุฬา, exพิทักษ์ พานทอง, "การเพิ่มปริมาณสารออกฤทธิ์ในเหง้าขมิ้นอ้อยภายหลังการเก็บเกี่ยวที่อยู่ภายใต้หลอด LED สีต่างๆ", Thai Journal of Science and Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 32-47
  2017 exธิดารัตน์ เมธาวรากุล, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ณัฏฐ พิชกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายประภาส ช่างเหล็ก, "อิทธิพลของการตัดแต่งกิ่งและการให้ปุ๋ยต่อผลผลิตและคุณภาพเมล็ดกาแฟอาราบิก้าที่ปลูกในสถานีวิจัยเพชรบูรณ์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2017, หน้า 284-296
  2015 inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกษิดิ์เดช อ่อนศรี, inดร.ชินวัฒน์ ยัพวัฒนพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของผลทุเรียนการค้า", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า , ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2015, หน้า 363-369
  2015 inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exโศภิฐา ไพฑูรยากุล, "การประเมินคุณภาพมะขามเปรี้ยว 14 พันธุ์", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 261-264
  2015 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชุติมา บุญเสมา, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเดชา ดวงนามล, "ผลของขนาดเมล็ดต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าพลับพลึงธาร (Crinum thaianum Schluze)", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 641-644
  2014 exธิดารัตน์ เมธาวรากุล, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของฟลาโวนอยด์จากสารสกัดเปลือกมังคุดและขมิ้นชันต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของมะเขือเทศสีดา", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 213-216
  2014 inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา, exสุทธาสินี ปิ่นทอง, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, exJeong Hwa Hong, "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในส่วนต่างๆ ของน้อยหน่าจา นวน 6 พันธุ์", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 217-220
  2014 exพิชชารีย์ ตันวราวุฒิกูล, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJeong Hwa Hong, "ฤทธิ์ต้านเชือ้ราจากน้ำมันหอมระเหยของพืชสมุนไพรบางชนิดต่อ Fusarium solani", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 225-228
  2014 exภัทรพร ศรีวราพันธุ์, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บัญชา ชิณศรี, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสาร Paclobutrazol ต่อฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระ ปริมาณลูทนี และ การเจริญเตบิโตของดาวเรือง", วิทยศาสตร์เกษตร, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 449-452
  2013 exดวงจิต โตไทยะ, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, "การชักนำให้หงส์เหินกลายพันธุ์ด้วยรังสีแกมมาในสภาพปลอดเชื้อ", Agriculture Science Journal (วิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 44, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2013, หน้า 259-268
  2012 exณัฐพงศ์ จันจุฬา, inนายธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พีรนุช จอมพุก, รองศาสตราจารย์, exอัญชลี จาละ, "อิทธิพลของโคลชิซินชนิดเม็ดต่อการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางสัณฐานวิทยาของหงส์เหิน", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 43, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - เมษายน 2012, หน้า 121-131
  2011 exบุนนาก หมื่นอาจอาสา, exรศ.ดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิอบแห้งต่อคุณภาพของเหง้าไพล (Zingiber montanum (Koenig)Link ex. Dietr.)", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 59-72

  Conference

  การนำเสนอบทความของเบญญา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชาพืชสวน

  Publish Year International Conference 1
  2009 inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ยิ่งยง ไพสุขศานติวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic Diversity of cassumunar ginger (Zingiber montanum Koenig) Link ex Dietr.)based on AFLP marker", Fifth International Symposium on the Family Zingiberaceae, 6 - 9 กรกฎาคม 2009, คุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
  Publish Year National Conference 13
  2021 exนัทธมน กิมศรี, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของ BA ที่มีผลต่อการเพิ่มจำนวนยอดของ Cordyline fruticosa พันธุ์‘Chocolate Queen’ในสภาพปลอดเชื้อ", Proceedings of The 59th KU Annual Conference, 10 - 12 มีนาคม 2021, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2021 exนางสาวฐิติมา ตรีโลเกศ, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ประโยชน์จากมูลหนอนไหมเพื่อการผลิตต้นกล้าพริกขี้หนู", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 59, 10 - 12 มีนาคม 2021, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2020 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรวินทร์นิภา แว่วสอน, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของน้ำหมักจากมูลหนอนไหมต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู (Capsicum annuum L.)", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58 สาขาพืช , 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2018 exนางสาววรรณวิภา อังกุลดี , inดร.ศิริพร เรียบร้อย คิม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, exดร.อติกร ปัญญา, "Physicochemical and Antioxidant Properties of Different Tamarind-water Ratios and ItsApplication in Mousse", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (The 56th Kasetasrt University Annual Conference), 30 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2018, Chatuchak กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 exณัฐกุล บุญวงศ์, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJeong Hwa Hong, "อิทธิพลของคุณภาพแสงต่อสารต้านอนุมูลอิสระและลูทีนในดอกดาวเรือง", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 , 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวชุติมา บุญเสมา, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเดชา ดวงนามล, "ผลของขนาดเมล็ดต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าพลับพลึงธาร (Crinum thaianum Schluze)", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 exโศภิฐา ไพฑูยากุล, inดร.เจนจิรา ชุมภูคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินคุณภาพมะขามเปรี้ยว 14 พันธุ์", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 9, 3 - 4 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 exพงศ์เทพ ตั้งวิศิษย์, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การถ่ายทอดลักษณะสีดอกของชวนชม", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53, 5 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2014 exธิดารัตน์ เมธาวรากุล, inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของฟลาโวนอยด์จากสารสกัดเปลือกมังคุดและขมิ้นชันต่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาของมะเขือเทศสีดา ", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 8, 21 - 22 กรกฎาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอนุสรา จบศรี, inนายรัฐพล ฉัตรบรรยงค์, อาจารย์, exยศพล พลาผล, inนายเรืองศักดิ์ กมขุนทด, "การประเมินฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในผลของพืชสกุลน้อยหน่า 16 พันธุ์", งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิชชุดา โสภณ, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJeong Hwa Hong, "ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในดอกดาวเรืองพันธุ์การค้า", งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 exอรรัมภา เสงี่ยมศักดิ์, inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปริยานุช จุลกะ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exJeong Hwa Hong, "อิทธิพลของปุ๋ยที่มีผลต่อฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในดาวเรืองพันธุ์บาบูด้า", งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 10, 18 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2010 inดร.เบญญา มะโนชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิจิตรา แก้วสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินศักยภาพน้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรเพื่อใช้ในการเคลือบเมล็ดพันธุ์พริกขี้หนู", การประชุมวิชาการพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 4 , 22 - 23 กรกฎาคม 2010, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=500257]