Person Image

  Education

  • ปร.ด., มหาวิทยลัยเชียงใหม่, ไทย, 2559
  • วท.ม., มหาวิทยลัยเชียงใหม่, ไทย, 2549
  • วท.บ., มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย, 2547

  แนวโน้มผลงานของอัมภิกา

  Journal

  บทความของอัมภิกา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา และในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

  Publish Year National Journal 3
  2019 inดร.อัมภิกา บุญมี, อาจารย์, "วิธีการใหม่ในการคำนวณหาตัวผกผันของเมทริกซ์ไม่เอกฐานขนาด 3x3", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 198-203
  2018 exนางสาวสุวิมล คำแสน, inดร.อธิวัฒน์ บุญมี, อาจารย์, inดร.อัมภิกา บุญมี, อาจารย์, "การวางแผนเส้นทางการเยี่ยมชมจุดท่องเที่ยวภายใต้เงื่อนไขด้านกรอบเวลา โดยประยุกต์ใช้วิธีเชิงพันธุกรรม: กรณีศึกษาเมืองจำลอง จังหวัดชลบุรี", วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน (Thai Journal of Operations Research, TJOR), ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 1-12
  2017 inดร.อธิวัฒน์ บุญมี, อาจารย์, inดร.วรญา เนื่องมัจฉา, อาจารย์, inดร.อัมภิกา บุญมี, อาจารย์, "การปรับปรุงเส้นทางการขนส่งน้ำแข็งเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งโดยวิธีการค้นหาค่าที่ดีที่สุดด้วยฝูงอนุภาค", วารสารข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการไทย (Thai Industrial Engineering Network Journal), ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 17-24

  Conference

  การนำเสนอบทความของอัมภิกา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา และในภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและพลศึกษา

  Publish Year National Conference 3
  2018 exปรารถนา สุรัตนะ, exขนิษฐา ทวนทอง, inดร.อัมภิกา บุญมี, อาจารย์, "การใช้การขยายและวิธีลดรูปของดอดจ์สันในการคำนวณหาตัวผกผันของบางเมทริกซ์ไม่เอกฐานขนาด 4x4", การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 23 ประจำปี พ.ศ.2561, 3 - 5 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exนางสาวสุวิมล คำแสน, inดร.อธิวัฒน์ บุญมี, อาจารย์, inดร.อัมภิกา บุญมี, อาจารย์, "การประยุกต์ใช้วิธีเชิงพันธุกรรมเพื่อช่วยในการวางแผนเส้นทางการเยี่ยมชมจุดท่องเที่ยวภายใต้เงื่อนไขด้านกรอบเวลา กรณีศึกษา เมืองจำลอง จังหวัดชลบุรี", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17, 19 - 23 ตุลาคม 2017, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
  2016 exอ.ดร.อธิวัฒน์ บุญมี, inดร.วรญา เนื่องมัจฉา, อาจารย์, inดร.อัมภิกา บุญมี, อาจารย์, "การปรับปรุงเส้นทางการขนส่งน้ำแข็งเพื่อลดต้นทุนในการขนส่งโดยวิธีการค้นหาค่าที่ดีที่สุดด้วยฝูงอนุภาค", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2559, 7 - 8 กรกฎาคม 2016, ขอนแก่น ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=500249]

  แสดงความคิดเห็น

  (0)