แนวโน้มผลงานของภานุวัฒน์

Journal

บทความของภานุวัฒน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และในภาควิชาเกษตรและทรัพยากร

บทความแต่ละ Quartile ของภานุวัฒน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และในภาควิชาเกษตรและทรัพยากร

บทความแต่ละ TCI Group ของภานุวัฒน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และในภาควิชาเกษตรและทรัพยากร

Publish Year International Journal 5
2022 inดร.สรรพสิทธิ แปลงแก้ว, อาจารย์, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exStalder, K.J., "Genetic parameter estimates for alternative growth traits and their relationship with the absolute and relative growth rates of Thai black-bone chickens", Asia-Pacific Journal of Science and Technology, ปีที่ 27, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2022
2021 inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of type of treated rice straw on ruminal fermentation characteristic and cellilolytic bacteria of swamp buffalo", Buffalo Bulletin, ปีที่ 40, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2021, หน้า 599-608
2021 inดร.สรรพสิทธิ แปลงแก้ว, อาจารย์, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKenneth Stalder, "Using non-linear models to describe growth curves for Thai black-bone chickens", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 55, ฉบับที่ 06, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2021, หน้า 1049-1056
2012 inดร.กรรณิการ์ วงษ์พานิชย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPhonrachom, N, inนางสาวผกาวดี พงษ์เกษ, exManabe, N, "Changes in expression and localization of cellular flice-like inhibitory protein, an anti-apoptotic factor, in corpora lutea during estrus cycle and pregnancy in Thai swamp buffalo (Bubalus bubalis)", REPRODUCTION IN DOMESTIC ANIMALS, ปีที่ 47, สิงหาคม 2012, หน้า 491-491
2009 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, exMompanuon, S, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYamauchi, K, "Effects of Dietary Mulberry Leaves (Morus alba L.) on Egg Yolk Color", JOURNAL OF POULTRY SCIENCE, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, เมษายน 2009, หน้า 112-115
Publish Year National Journal 9
2022 inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exบดินทร์ วงศ์พรหม, "ค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการเจริญเติบโตในไก่กระดูกดำเคยู-ภูพาน", แก่นเกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 1143-1152
2018 inนางปิยมาศ ผองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Heat shock protein 70 gene polymorphism in KU–Phuphan black–bone chicken", Genomics and Genetics 2017, 10(1&2): 1–6, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1&2, สิงหาคม 2018, หน้า 1-6
2018 inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายธีระยุทธ จันทะนาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "สภาพการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ลุ่มน้ำก่ำในจังหวัดสกลนครและนครพนม", วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 956-962
2018 inนางปิยมาศ ผองแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The polymorphism analysis of gene resistance to avian influenza virus (Mx gene) in KU-Phuphan black-bone chicken", Genomics and Genetics, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2018, หน้า 62-69
2013 inดร.รุ่งทิพย์ มาศเมธาทิพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาผลของไหมพันธุ์ไทยพื้นบ้านและหม่อนที่มีต่อการผลิตไหมภายในจังหวัดสกลนคร", วารสารวิทยาศาสตร์ มข., ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2013, หน้า 702-708
2012 inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิชาด เขจรศาสตร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้ผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันสำปะหลังเป็นแหล่งพลังงานและเยื่อใยในสูตรอาหารแกะขุน", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2012, หน้า 23-31
2012 inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายศุภรินธร์ มหาสวัสดิ์, อาจารย์, "ผลของการใช้เปลือกมันสำปะหลังหมักเป็นแหล่งพลังงานและเยื่อใยในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและคุณภาพซากของแกะขุนในเขตร้อน", วารสารวิจัย มข., ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2012, หน้า 257-266
2010 inนายวัชรวิทย์ มีหนองใหญ่, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของผลพลอยได้จากโรงงานแป้งมันในสูตรอาหารต่อสมรรถนะการให้ผลผลิตของแกะขุน", แก่นเกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2010, หน้า 385-394
2009 inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมนต์ชัย ดวงจินดา, exพิชญ์รัตน์ แสนไชยสุริยา, exอดิศวงศ์ อาริยมงคลเลิศ, "การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะขนาดครอกในสุกรโดยใช้โมเดลลูกผสม", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, เมษายน - พฤษภาคม 2009, หน้า 157-164

Conference

การนำเสนอบทความของภานุวัฒน์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร และในภาควิชาเกษตรและทรัพยากร

Publish Year International Conference 2
2013 exSurachai Khankaew, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Temperature on Color Transition of Anthocyanin and Possible- Application of Time-Temperature Indicator", ASEAN Food Conference, 9 - 11 กันยายน 2013, Max Atria สาธารณรัฐสิงคโปร์
2013 exAtchareeya Nopwinyuwong, exThiti Kaisonea, exPran Hanthanon, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of nanoparticle concentration and plasticizer type on colorimetric behavior of polydiacetylene/silica nanocomposite as time-temperature indicator.", 11th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Phuket, Thailand, 18 - 21 ธันวาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2009 inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAssociate Professor. Monchai Duangjinda, "Estimation of Genetic Parameter Using Both Purebred and Crossbred Data in Swine", Greater Mekong Sub-region Agricultural Conference: Trend of Greater Mekong Sub-region Agricultural Development, 9 กุมภาพันธ์ 2009 - 10 กุมภาพันธ์ 2008, นครพนม ประเทศไทย
2009 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, exWaraporn Nandang, exTatsanee Triyanam, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChunjit Chantajarutpoong, "การศึกษาผลของการใช้สารสกัดจากผักกระโดนน้ำ และผักแขยงในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย Escherichia coli", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47, 17 - 20 มีนาคม 2009
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=500241]