Person Image

  Education

  • วท.บ.(เคมีอุตสาหกรรม), เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง, ไทย, 2543
  • วท.ด.(เคมี), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2550

  แนวโน้มผลงานของอาทร

  Journal

  บทความของอาทร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน และในโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี

  Publish Year International Journal 5
  2021 inดร.น้ำฝน ทองทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาทร ลอยสรวงสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProfessor Ronald G.McLaren, "Lead desorption and its potential bioavailability in soil used for disposing lead-contaminated pomelo peel: effects of contact time and soil pH", Water Air and Soil Pollution, ปีที่ 232, ฉบับที่ 9, กันยายน 2021, หน้า 384 page 1-384 page10
  2019 inดร.อาทร ลอยสรวงสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKiyomi Hikta, exNorikazu Seto, exMasatake Niwa, exYoshiaki Takaya, exNorio Kaneda, "Structural analysis of the inhibitory effects of polyphenols, (+)-hopeaphenol and (-)-isohopeaphenol, on human SIRT1.", International Union of Biochemistry and Molecular Biology, ปีที่ 45, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2019, หน้า 253-258
  2018 exKiyomi Hikita, exNorikazu Seto, exYusuke Takahashi, exAyako Nishigaki, exYuya Suzuki, exTomiyasu Murata, inดร.อาทร ลอยสรวงสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNanik Siti Aminah, exYoshiaki Takaya, exMasatake Niwa, exNorio Kaneda, "ผลของเรสเวอราโทรลไดเมอร์และเตตระเมอร์ซึ่งสกัดแยกจากพืชสมุนไพรและพืชป่าเต็งรังต่อการทำงานของเอนไซม์ SIRT1 ของมนุษย์", Natural product communications, ปีที่ 13, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2018, หน้า 1531-1534
  2008 exอรพรรณ แสงสว่าง, exAndreas Schuering, exเทวัญ เริ่มสูงเนิน, inดร.อาทร ลอยสรวงสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุพจน์ หารหนองบัว, exPieter C.M.M. Magusin, exSiegfried Fritzsche, "Rotational motion of pentane in the flat ? cages of zeolite KFI", Journal of Physical Chemistry C , ปีที่ 112, ฉบับที่ 15, มกราคม 2008, หน้า 5922-5929
  2008 exIntharathep, Pathumwadee, exLaohpongspaisan, Chittima, exRungrotmongkol, Thanyada, inดร.อาทร ลอยสรวงสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMalaisree, Maturos, exDecha, Panita, exAruksakunwong, Ornjira, exChuenpennit, Krit, exKaiyawet, Nopphorn, exSompornpisut, Pornthep, exPianwanit, Somsak, exHannongbu, Supot, "How amantadine and rimantadine inhibit proton transport in the M2 protein channel", JOURNAL OF MOLECULAR GRAPHICS & MODELLING, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2008, หน้า 342-348
  Publish Year National Journal 2
  2018 exศุภิสรา จันทราอภิรักษ์, inดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, inดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อาทร ลอยสรวงสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปริมาณสารโดปามีนในกล้วยหอมทองที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 14 และ 25องศาเซลเซียส", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 88-93
  2015 exสิริรัตน์ เกตุก้าน, inดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, inดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อาทร ลอยสรวงสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเก็บรักษามะพร้าวน้ำหหอมทั้งทะลายที่อุณหภูมิและระยะเวลาต่างกันต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำมะพร้าว (Cocos nuifera L.) เพื่อการบริโภค", วิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน - ธันวาคม 2015, หน้า 260-263

  Conference

  การนำเสนอบทความของอาทร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน และในโครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี

  Publish Year International Conference 3
  2016 inดร.น้ำฝน ทองทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอัญญรัตน์ ไพศาลพิสุทธิสิน, exมุกดา มันมณี, inดร.อาทร ลอยสรวงสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Investigation of lead desorption from pomelo peel amended in the soil after water treatment", Joint Conference for the NZ Socienty of Soil Science and Soil Australia Soil Science Australia (NZASSS 2016), 12 - 16 ธันวาคม 2016, Queenstown นิวซีแลนด์
  2015 inดร.น้ำฝน ทองทวี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKanlaya Pootadto, ex Sasitorn Limprasat, inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อาทร ลอยสรวงสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparison of lead desorption from the two different biosorbents after water treatment", The Universal Academic Cluster International Autumn Conference (Nogoya, 2015), 22 - 24 พฤศจิกายน 2015, Nagoya, Japan ญี่ปุ่น
  2013 exRuadeerat Boonsanita, inดร.อาทร ลอยสรวงสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.ดร.กฤตชญา อิสกุล, inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Biosorption of lead(II)by Bacillus sp CR002 isolated from Thai fermented soybean", The Second EnvironmentAsia International Conference on Human Vulnerability and Global Environmental Change, 15 - 17 พฤษภาคม 2013, ชลบุรี ประเทศไทย
  Publish Year National Conference 3
  2015 exธนศิริ รื่นรวย, inดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, inดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อาทร ลอยสรวงสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิและระยะการเก็บรักษาต่อความพอใจในรสชาติและปริมาณแร่ธาตุของมะพร้าวน้ำหอม (Cocos nucifera Linn.) เพื่อการบริโภคระดับครัวเรือน", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 "ก้าวสู่การวิจัยระดับโลก", 28 - 29 เมษายน 2015, ดุสิต กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2015 exศิริรัตน์ เกตุก้าน, inดร.ธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์, inดร.จงรักษ์ แก้วประสิทธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.อาทร ลอยสรวงสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของการเก็บรักษามะพร้าวน้ำหอมที่อุณหภูมิและระยะเวลาต่างกันต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของน้ำมะพร้าว (Cocos nucifera L.) เพื่อการบริโภค", งานประชุมวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 18 - 19 มิถุนายน 2015, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
  2014 exนายเกรียงไกร คำนุชนารถ, inดร.อาทร ลอยสรวงสิน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอ.ดร.กฤตชญา อิสกุล, inดร.อรวรรณ ชุณหชาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตกตะกอนน้ำทิ้งสีย้อมด้วยแกมม่าพอลิกลูตามิกแอซิดที่ผลิตจากเชื้อ Bacillus subtilis NT147", การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 3 , 23 - 24 มกราคม 2014, พะเยา ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=500206]