แนวโน้มผลงานของจักกริช

Journal

บทความของจักกริช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Publish Year International Journal 3
2019 exThattapon Surasak, exNungnit Wattanavichean, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exScott C.-H. Huang, "Thai Agriculture Products Traceability System using Blockchain and Internet of Things", International Journal of Advanced Computer Science and Applications, ปีที่ 10, ฉบับที่ 9, ตุลาคม 2019, หน้า 578-583
2017 exTing-Yu Kuo, exChun-Liang Lin, exNatdanai Charoenkit, exYang-Yi Chen, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Toward theoretical synthesis of biocomputer", IET Systems Biology, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 36-43
2014 exFrederic Boudon, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPascal Ferraro, exJulien Diener, exPhilippe Nacry, exEero Nikinmaa, exChristophe Godin, "Quantitative assessment of automatic reconstructions of branching systems obtained from laser scanning", Annals of Botany, ปีที่ -, ฉบับที่ -, เมษายน 2014
Publish Year National Journal 1
2019 inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาแบบจำลองวงจรตรรกะสังเคราะห์บนยีนด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2019, หน้า 46-57

Conference

การนำเสนอบทความของจักกริช เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Publish Year International Conference 2
2019 exThattapon Surasak, exChayanon Sangangam, exRachabodin Kamol, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exScott C.-H. Huang, "Thai Agriculture Products Traceability System using Blockchain and Internet of Things: A System Design", 2019 Taiwan Telecommunications Annual Meeting, 24 - 26 มกราคม 2019, ไต้หวัน
2013 exFrederic Boudon, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPascal Ferraro, exJulien Diener, exEero Nikinmaa, exChristophe Godin, "Quantitative assessment of automatic reconstructions of branching systems", 7th International Conference on Functional-Structural Plant Models, 9 - 14 มิถุนายน 2013, Saariselk? สาธารณรัฐฟินแลนด์
Publish Year National Conference 4
2019 exประดับพันธ์ เจริญการ, inดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย, อาจารย์, inดร.ปุณยวีร์ เดชครอง, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ระบบชลประทานสมัยใหม่ร่วมกับอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งเพื่อการผลิตข้าว", การประชุมวิชาการด้านการชลประทานและการระบายน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 31 กรกฎาคม 2019, กรุงเทพ อื่นๆ ประเทศไทย
2019 exอริสรา เกษมจิตร์, exศุภกร หลายชูไทย, exมินตรา จิตตคุตตานนท์, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วรัญญา อรรถเสนา, อาจารย์, inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โดรนสังเกตการณ์ควบคุมผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 3 - 4 ธันวาคม 2019, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2019 exอติชาติ วิจฝัน, inดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย, อาจารย์, inดร.จุติเทพ วงษ์เพ็ชร์, อาจารย์, inดร.ปุณยวีร์ เดชครอง, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายชัยศรี สุขสาโรจน์, รองศาสตราจารย์, "การประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของข้าวปทุมธานี 1 ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน , 3 - 4 ธันวาคม 2019, Kamphaeng Saen นครปฐม ประเทศไทย
2018 exจีระพันธ์ มะโนรมณ์, exธิดารัตน์ ทิณวงษ์โพธิ์, exปวีณา พงค์ธเนศวร, inดร.จักกริช พฤษการ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, อาจารย์, inดร.วรัญญา อรรถเสนา, อาจารย์, inดร.ฐิติพงษ์ สถิรเมธีกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โดรนสังเกตการณ์แปลงนาควบคุมผ่านสมาร์ตโฟน", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2018, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=500190]

แสดงความคิดเห็น

(0)