แนวโน้มผลงานของวสกร

Journal

บทความของวสกร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาสัตววิทยา

Publish Year International Journal 55
2020 exPengsook, A, exPuangsomchit, A, exYooboon, T, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Insecticidal activity of isolated phenylpropanoids from Alpinia galanga rhizomes against Spodoptera litura", NATURAL PRODUCT RESEARCH, ปีที่ -, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2020
2019 exTorranis Ruttanaphan, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChutikan Aungsirisawat, exPolnarong Boonyarit, exGaelle Le Goff, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Plant Essential Oils and Their Major Constituents on Cypermethrin Tolerance Associated Detoxification Enzyme Activities in Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae", Journal of Economic Entomology, ปีที่ -, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2019
2019 exWaraporn Poonsri, exAnchulee Pengsook, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThitaree Yooboon, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of Alpinia galanga (Zingiberaceae) extracts and isolated trans-cinnamic acid on some mosquitoes larvae.", Chemical and Biological Technologies in Agriculture, ปีที่ 6, ฉบับที่ 17, ธันวาคม 2019
2019 exYooboon, T, exPengsook, A, exRatwatthananon, A, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "A plant-based extract mixture for controlling Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)", CHEMICAL AND BIOLOGICAL TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE, ปีที่ 6, มีนาคม 2019
2019 exNobsathian, S., exRuttanaphan, T., inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Insecticidal Effects of Triterpene Glycosides Extracted From Holothuria atra (Echinodermata: Holothuroidea) Against Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)", Journal of economic entomology, ปีที่ 112, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2019, หน้า 1683-1687
2019 exYooboon, T., exKuramitsu, K., inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, exKainoh, Y., exFurukawa, S., "Cytotoxic effects of ฮฒ-asarone on Sf9 insect cells", Archives of Insect Biochemistry and Physiology, ปีที่ 102, ฉบับที่ 1, กันยายน 2019
2019 exSorachat Tharamak, exThitaree Yooboon, exAnchulee Pengsook, exAtcharee Ratwatthananon, exNutchaya Kumrungsee, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis of thymyl esters and their insecticidal activity against Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)", Pest Management Science, ปีที่ 2019, ฉบับที่ -, กันยายน 2019, หน้า ---
2018 exPuntipa Junhirun, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThitaree Yooboon, exTorranis Ruttanaphan, exOpender Koul, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "The study of isolated alkane compounds and crude extracts from Sphagneticola trilobata (Asteraceae) as a candidate botanical insecticide for Lepidopteran larvae", Journal of Economic entomology.4;111(6):2699-2705, ปีที่ 111, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2018, หน้า 2699-2705
2018 exNobsathian, S., inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, exKumrungsee, N., exWongsa, N., exRuttanakum, D., "Larvicidal effect of compounds isolated from Maerua siamensis (Capparidaceae) against Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) larvae", Chemical and Biological Technologies in Agriculture, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2018
2018 exPhatcharaphon Wiwattanawanichakun, exAtcharee Ratwatthananon, exWaraporn Poonsri, exThitaree Yooboon, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นริศรา ปิยะแสงทอง, อาจารย์, exSaksit Nobsathian , inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "The Possibility of Using Isolated Alkaloid Compoundsand Crude Extracts of Piper retrofractum (Piperaceae)as Larvicidal Control Agents for Culex quinquefasciatus(Diptera: Culicidae) Larvae", Journal of Medical Entomology, ปีที่ x, ฉบับที่ xx, พฤษภาคม 2018, หน้า 1-6
2018 exJunhirun, P., inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYooboon, T., exRuttanaphan, T., exKoul, O., inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "The Study of Isolated Alkane Compounds and Crude Extracts From Sphagneticola trilobata (Asterales: Asteraceae) as a Candidate Botanical Insecticide for Lepidopteran Larvae", Journal of economic entomology, ปีที่ 111, ฉบับที่ 6, มกราคม 2018, หน้า 2699-2705
2018 exRuttanaphan, T., inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Cypermethrin resistance in Spodoptera litura (Fabricius) (Lepidoptera: Noctuidae) from three locations in Thailand and detoxification enzyme activities", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2018, หน้า 484-488
2018 inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, exMujchariyakul, W., exLaksanavilat, N., exJunhirun, P., "Acute toxicity of essential oil compounds (thymol and 1,8-cineole) to insectivorous guppy, Poecilia reticulata Peters, 1859", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2, เมษายน 2018, หน้า 190-194
2018 exKumrungsee, N., exWongsa, N., exRuttanakum, D., exRatwatthananon, A., exPengsook, A., exManaprasertasak, A., inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, exKoul, O., "Bioefficacy of piper ribesioides (Piperaceae: Piperales) extracts and isolated piperine against Aedes aegypti (Diptera:Culicidae) larvae and their impact on detoxification enzymes", Biopesticides International, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - ธันวาคม 2018, หน้า 25-32
2017 inดร.วชิรญาณ์ ธงอาสา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พนัส ธรรมกีรติวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, inนายเกษม คงนิรันดรสุข, อาจารย์, exKanokwan Tilokskulchai, "Tiliacora triandra (Colebr.) Diels leaf extract enhances spatial learning and learning flexibility, and prevents dentate gyrus neuronal damage induced by cerebral ischemia/reperfusion injury in mice", Avicenna Journal of Phytomedicine, ปีที่ -, ฉบับที่ -, มีนาคม 2017, หน้า ---
2017 exY.Phankaen, exA. Manaprasertsak, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOpender Koul, exYooichi Kainoh, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Toxicity and repellent action of Cofea arabica against Tribolium castaneum (Herbst) adults under laboratory condition", Journal of Stored Products research, ปีที่ 71, ฉบับที่ -, มีนาคม 2017, หน้า 112-118
2017 inดร.วชิรญาณ์ ธงอาสา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พนัส ธรรมกีรติวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, inนายเกษม คงนิรันดรสุข, อาจารย์, exTilokskulchai, K, "&ITTiliacora triandra&IT (Colebr.) Diels leaf extract enhances spatial learning and learning flexibility, and prevents dentate gyrus neuronal damage induced by cerebral ischemia/reperfusion injury in mice", AVICENNA JOURNAL OF PHYTOMEDICINE, ปีที่ 7, ฉบับที่ 5, สิงหาคม 2017, หน้า 389-400
2016 exC. Saiyaitong, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exN.Kumrungsri, "Pesticidal and detoxification enzyme study of monoterpene compounds on spodoptera exigua (hubner) (Lepidoptera: noctuidae)", Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, ปีที่ 81, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2016, หน้า 399-405
2016 exY.Phankaen, exA. Manaprasertsak, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Repellemcy efficacy of coffea arabica L.CV. catimor parchment extract against Triboloium castaneum (Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae) under laboraoty conditions", Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, ปีที่ 83, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2016, หน้า 407-412
2015 exวราภรณ์ พูลศรี, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChitchirachan, P., inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, exKoul, O., "Insecticidal alkanes from Bauhinia scandens var. horsfieldii against Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae)", Industrial Crops and Products, ปีที่ 65, ฉบับที่ -, มีนาคม 2015, หน้า 170-174
2015 exParaporn Yotavong, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOpender Koul, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Effects of the botanical insecticide thymol on biology of a braconid, Cotesia plutellae(Kurdjumov), parasitizing the diamondback moth, Plutella xylostella L.", International Journal of Pest Management, ปีที่ 61, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม 2015, หน้า 171-178
2015 exPornnapa Pipattanaporn, exSorachat Tharamak, exParinthorn Temyarasilp, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Toxicity of the Seeds of Phaseolus lathyroides (Leguminosae) Against Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)", Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, ปีที่ 2015, ฉบับที่ 80, ธันวาคม 2015, หน้า 193-198
2015 exC. SOMJIT, exN. KUMRUNGSEE, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "INSECTICIDAL ACTIVITIES OF THYMOL ON EGG PRODUC-TION AND DEVELOPMENT IN THE DIAMONDBACK MOTH, PLUTELLA XYLOSTELLA (LEPIDOPTERA)", Communications in agricultural and applied biological sciences, ปีที่ 80, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015, หน้า 187-192
2015 exA. PUMCHAN1 , exA. PUANGSOMCHIT, exP. TEMYARASILP, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Bioinsecticidal activity of Alpinia galanga (L.) on larval development of Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)", COMMUNICATIONS IN AGRICULTURAL AND APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, ปีที่ 80, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015, หน้า 179-186
2015 exT. YOOBOON, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "EFFECTS OF AZADIRACHTIN ON CUTICULAR PROTEINS OF SPO-DOPTERA LITURA (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) VIS-A-VIS THE MODES OF APPLICATION", COMMUNICATIONS IN AGRICULTURAL AND APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, ปีที่ 80, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2015, หน้า 169-177
2014 exAnupap Puangsomchit , inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Toxicity of Alpinia galanga (Zingiberaceae) Rhizome Extracts Against Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)", COMMUNICATIONS IN AGRICULTURAL AND APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, ปีที่ 79, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, หน้า 145-150
2014 exTathaporn Maison, exTorranis Ruttanaphan, exPornnapa Pipattanaporn, inดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Antifeedant Activity of Crude Extracts from Stems and Leaves of Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi and the Seeds of Phaseolus lathyroides Against Helicoverpa armigera H?bner (Lepi-doptera: Noctuidae)", COMMUNICATIONS IN AGRICULTURAL AND APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, ปีที่ 79, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, หน้า 233-238
2014 exY. Phankaen, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exA.K.Mourad, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Bioefficiency of piper ribesiodes (piperaceae) extract against Nilaparvata lugens Stal. (Homoptera: Delphacidae)", COMMUNICATIONS IN AGRICULTURAL AND APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES , ปีที่ 79, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2014, หน้า 229-232
2014 exNutchaya Kumrungsee, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOpender Koul, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Toxicity of essential oil compounds against diamondback moth, Plutella xylostella, and their impact on detoxification enzyme activities", Journal of Pest Science, ปีที่ 2014, ฉบับที่ 87, กรกฎาคม 2014, หน้า 721-729
2013 exPunyawattoe, P., exHan, Z., exSriratanasak, W., exArunmit, S., exChaiwong, J., inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Ethiprole resistance in Nilaparvata lugens (Hemiptera: Delphacidae): Possible mechanisms and cross-resistance", Applied Entomology and Zoology, ปีที่ 48, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2013, หน้า 205-211
2013 exSujittra Pluempanupat, exNutchaya Kumrungsee, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKotchamon Ngamkitpinyo, exWarinthorn Chavasiri, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, exOpender Koul, "Laboratory evaluation of Dalbergia oliveri (Fabaceae: Fabales) extracts and isolated isoflavonoids on Aedes aegypti (Diptera: Culicidae) mosquitoes", Industrial Crops and Products, ปีที่ 44, ฉบับที่ -, มกราคม 2013, หน้า 653-658
2013 exC. KRAIKRATHOK, exS. NGAMSAENG, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exO. KOUL, "Bio efficacy of some Piperaceae plant extracts against Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae)", Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, ปีที่ 78, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2013, หน้า 305-310
2013 exT. Bovornnanthadej, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, exD. TAYLOR, exY. KAINOH, exO. KOUL, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "EFFECT OF THYMOL ON REPRODUCTIVE BIOLOGY OF HELICOVERPA ARMIGERA HUBNER (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)", Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, ปีที่ 78, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2013, หน้า 311-316
2013 exM. KAEWWONGSE, exK. SANESUWAN, exP. PUPA, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "ESSENTIAL OIL COMPOUNDS AS STRESS REDUCING AGENTS IN RATS", Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, ปีที่ 78, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2013, หน้า 167-172
2012 inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Acute toxicity of Roundup and carbosulfan to the Thai fairy shrimp, Branchinella thailandensis", Communications in agricultural and applied biological sciences, ปีที่ 77, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2012, หน้า 431-437
2012 exW.PANVONGSA, exT. Preedawan, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Antifeedant effect of Jatropha gossypifolia senescent leaf extract on Spodoptera exigua", COMMUNICATIONS IN AGRICULTURAL AND APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, ปีที่ 77, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2012, หน้า 715-719
2012 exP. Junhirun, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Toxicological study of Wedelia trilobite (Asteraceae) extracts as alternative control strategies for Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae)", COMMUNICATIONS IN AGRICULTURAL AND APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, ปีที่ 77, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2012, หน้า 721-725
2012 exSujitta Phuchum, exSiwaporn phooteng, inดร.ชีวารัตน์ พรินทรากูล, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Comparison of toxicity from some Thai botanical pesticides on Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae)", COMMUNICATIONS IN AGRICULTURAL AND APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, ปีที่ 77, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2012, หน้า 749-749
2012 exO.A. Zaghloul, exA.K.K. Mourad, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, exsaly A, eiza, "Different Patterns of Acid and alkaline phosphatase activities during embryogenesis and in emerge adults of Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae)", COMMUNICATIONS IN AGRICULTURAL AND APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, ปีที่ 77, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2012, หน้า 611-619
2012 inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, exEric Wajnberg, exPascaline Audant, ex Rene ? Feyereisen, "Antifeedant activity of Jatropha gossypifolia and Melia azedarach senescent leaf extracts on Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) and their potential use as synergists", Pest Management Science, ปีที่ 2012, ฉบับที่ 68, สิงหาคม 2012, หน้า 1255-1264
2011 inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, exKhumrungsee, N, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKainoh, Y, exSaguanpong, U, "Toxicity of ethyl acetate extract and ricinine from Jatropha gossypifolia senescent leaves against Spodoptera exigua Hubner (Lepidoptera: Noctuidae)", JOURNAL OF PESTICIDE SCIENCE, ปีที่ 36, ฉบับที่ 2, เมษายน 2011, หน้า 260-263
2011 exN. SUKHIRUN, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, exO. KOUL, "Bioefficacy of Alpinia galanga (Zingiberaceae) Rhizome Extracts, (E)-p-Acetoxycinnamyl Alcohol, and (E)-p-Coumaryl Alcohol Ethyl Ether Against Bactrocera dorsalis (Diptera: Tephritidae) and the Impact on Detoxification Enzyme Activities", J. Econ. Entomol. , ปีที่ 104, ฉบับที่ 5, ตุลาคม 2011, หน้า 1534-1540
2011 exT. Bovornnanthadej, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Toxicity and effect on detoxification enzyme activities from Jatropha gossypifolia (Euphobiaceae) ethanol crude extract on spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)", Comm. Appl. Biol. Sci., ปีที่ 76, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2011, หน้า 227-234
2011 exR.tepatip, exT.Bovornnanthadej, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "The comparison of toxicity between Alpinia galangal and Eurycoma longifolia extracts on the mortality of Spodoptera litura (Lepidopter:Noctuidae)", Comm.Appl.Biol.Sci,, ปีที่ 76, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2011, หน้า 235-240
2011 exW.Poonsri, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Insecticidal activity of Bauhnia scandens crude extract on mortality and detoxification enzymes activity of Plutella xylostella (Lepidoptera: Yponomeutidae)", Comm.Appl.Biol.Sci,, ปีที่ 76, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2011, หน้า 241-246
2010 exS. Arsirapoj, exC. Sudthonghong, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Acute toxicity of Amaranthus viridis extract on guppies, Poecilia reticulata", COMMUNICATIONS IN AGRICULTURAL AND APPLIED BIOLOGICAL SCIENCES, ปีที่ 75, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2010, หน้า 199-202
2010 exNisakorn sukhirun, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Impact of Alpinia galanga rhizome extract on Bactrocera dorsalis population", Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, ปีที่ 75, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2010, หน้า 399-404
2010 exNutchaya Kumrungsee, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exProf. Dr. Yooichi Kainoh, exSaguanpong U, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Toxicity of ethyl-acetate extract from Jatropha gossypifolia senescent leaves against Spodoptera exigua H?bner (Lepidoptera: Noctuidae) and Meteorus pulchricornis (Hymenoptera: Braconidae)", Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, ปีที่ 75, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2010, หน้า 405-410
2010 exW. Ruamthum, inดร.สุรพล วิเศษสรรค์, รองศาสตราจารย์, exJ.milne, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Toxcity of Botanical insecticides on golden aplle snail (pomacea canaliculata)", Comm.Appl.Biol.Sci., ปีที่ 75, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2010, หน้า 191-197
2009 inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Botanical Insecticides in Thailand: Hopes and Hindrances", Biopesticide International, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2009, หน้า 75-99
2009 inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Toxicity of Neem-based Insecticides on Non-target AquaticInvertebrates: A Mini Review", Biopesticide International, ปีที่ 52, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2009, หน้า 100-105
2008 exSiriarcharungroj S, exChuaysuwan V,, exSudthonghong C,, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Investigation of acute toxicity of Jatropha gossypifolia L. (Euphorbiaceae) and Cleome viscosa L. (Capparidacae) extract on guppies, Poecilia reticulate.", Communications in agricultural and applied biological sciences, ปีที่ 73, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2008
2008 exPhowichit S, exBuatippawan S, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Insecticidal activity of Jatropha gossypifolia L. (Euphorbiaceae) and Cleome viscosa L. (Capparidacae) on Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae). Toxicity and carboxylesterase and glutathione-S-transferase activities studies.", Communications in agricultural and applied biological sciences, ปีที่ 73, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2008, หน้า 611-619
2008 exRachokarn S,, exPiyasaengthong N, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Impact of botanical extracts derived from leaf extracts Melia azedarach L. (Meliaceae) and Amaranthus viridis L. (Amaranthaceae) on populations of Spodoptera exigua (H?bner) (Lepidoptera: Noctuidae) and detoxification enzyme activities.", Communications in agricultural and applied biological sciences, ปีที่ 73, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2008, หน้า 451-457
2007 inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรพล วิเศษสรรค์, รองศาสตราจารย์, exJohn milne, exมัณฑนา มิล์น, exชัยวุฒิ สุดทองคง, inดร.สมชัย พรบันลือลาภ, รองศาสตราจารย์, "Effects of Alpha-mangostin from mangosteen pericarp extract and imidacloprid on Nilaparvata lugens (stal.) and non-target organisms: toxicity and detoxification mechanism", Comm.Appl.Biol.Sci,Ghent University, ปีที่ 2007, ฉบับที่ 72/3, พฤษภาคม 2007, หน้า 431-441
Publish Year National Journal 3
2018 exนางสาวสุวิมล บุญมี, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของสารสกัดจากขิง (Zingiber officinale) กระเทียม (Allium sativum) และข่า (Alpinia galanga) ต่อการต้านการติดเชื้อเตตร้าไฮมีนาในปลาหางนกยูง (Poecilia reticulate)", แก่นเกษตร, ปีที่ 46, ฉบับที่ พิเศษ 1, มกราคม 2018, หน้า 261-266
2009 exNutchaya Khumrungsee, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Efficiency of Jatropha gossypifolia L. (Euphorbiaceae) Against Spodoptera exigua H?bner (Lepidoptera:Noctuidae): Toxicity and its Detoxifying Enzyme Activities", วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (KKU Science Journal), ปีที่ 37, ฉบับที่ suppl, มีนาคม 2009, หน้า 50-55
2009 exNisakorn sukhirun, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Insecticidal Studies from Alpinia galanga and Cleome viscosa Extract as Alternative Control Tool to Bactrocera dorsalis (Hendel)", วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (KKU Science Journal), ปีที่ 37, ฉบับที่ suppl, มีนาคม 2009, หน้า 71-76

Conference

การนำเสนอบทความของวสกร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิทยาศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาสัตววิทยา

Publish Year International Conference 31
2019 exAnchulee Pengsook, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Synthesis and Insecticidal Activity of Phenylpropanoids Against Spodoptera litura", 12th Global Experts Meeting on Chemistry, Drug Design & Pharma Science, 14 - 15 ตุลาคม 2019, โซล สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2017 exAtcharee Ratwatthananon, exThitaree Yooboon, exNutchaya Kumrungsee, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Insecticidal activity of the fruits of Piper retrofractum against Spodoptera exigua", Pure and Applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017), 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exTathaporn Maison, exTorranis Ruttanaphan, exPornnapa Pipattanaporn, inดร.พิทักษ์ เชื้อวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ANTIFEEDANT ACTIVITY OF CRUDE EXTRACTS FROM TADEHAGI TRIQUETRUM (L.) OHASHI AND THE SEEDS OF PHASEOLUS LATHYROIDES AGAINST HELICOVERPA ARMIGERA", 66th International Symposium on Crop Protection, 20 พฤษภาคม 2014, เกนท์ ราชอาณาจักรเบลเยียม
2014 exAnupap Puangsomchit , inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "TOXICITY OF ALPINIA GALANGA (ZINGIBERACEAE)RHIZOME EXTRACTS AGAINST SPODOPTERA LITURA (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)", 66th International Symposium on Crop Protection, 20 พฤษภาคม 2014, เกนท์ ราชอาณาจักรเบลเยียม
2014 exAnupap Puangsomchit , inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Toxicity of Alpinia galanga (Zingiberaceae) Rhizome Extracts Against Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)", Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 (PACCON 2014), 8 - 10 มกราคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exCHANAPAT KRAIKRATHOK, exSUPINDA NGAMSAENG, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exOpender Koul, "BIOEFFICACY OF SOME PIPERACEAE PLANT EXTRACTS AGAINST PLUTELLA XYLOSTELLA (LEPIDPTERA: PLUTELLIDAE)", 65th International symposium of Crop Protection (ISCP), 21 พฤษภาคม 2013, ราชอาณาจักรเบลเยียม
2013 exT. Bovornnanthadej, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, exD. TAYLOR, exY.Kainoh, exOpener Koul, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "EFFECT OF THYMOL ON REPRODUCTION AND BIOLOGY OF HELICOVERPA ARMIGERA", ุ65th International Symposium of Crop Protection, 21 พฤษภาคม 2013, ราชอาณาจักรเบลเยียม
2013 exMAROOST KAEWWONGSE, exKANOKWAN SANESUWAN, exPATARA PUPA, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "THE INSECTICIDAL ESSENTIAL OIL COMPOUNDS AS STRESS REDUCING AGENTS IN RATS", 65th International Symposium of crop protection, 21 พฤษภาคม 2013, ราชอาณาจักรเบลเยียม
2012 exS. PHUCHUM, exS. PHOOTENG, inดร.ชีวารัตน์ พรินทรากูล, รองศาสตราจารย์, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "COMPARISON OF TOXICITY FROM SOME THAI BOTANICAL PESTICIDES ON SPODOPTERA EXIGUA (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)", 64th International Symposium on Crop Protection (64th ISCP), 22 พฤษภาคม 2012
2012 inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Acute toxicity of Roundup and carbosulfan to the Thai fairy shrimp, Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan and Murugan, 2002", 64th International Symposium on Crop Protection, 22 พฤษภาคม 2012, Ghent ราชอาณาจักรเบลเยียม
2012 exPornnapa Pipattanaporn, exAnupap Puangsomchit , inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Insecticidal Activity of Crude Extracts from the Seeds of Phaseolus lathyroides Linn. and the Roots of Millingtonia hortensis Linn.f.", 64th International Symposium on Crop Protection (64th ISCP), 24 - 26 กันยายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exNisakorn sukhirun, exPornnapa Pipattanaporn, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "BIOEFFICACY OF ALPINIA GALANGA (ZINGIBERACEAE) RHIZOME EXTRACTS,(E)-p-ACETOXYCINNAMYL ALCOHOL, AND (E)-p-COUMARYL ALCOHOL ETHYL ETHER AGAINST BACTROCERA DORSALIS (DIPTERA: TEPHRITIDAE)", The 6th Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2012), 11 - 13 มกราคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exWittaya Panvongsa, exTanawuth Preedawan1, inดร.บุญเสฐียร บุญสูง, รองศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Antifeedant effect of Jatropha gossypifolia senescent leaves extract on S.exigua", 64th International Symposium on Crop Protection (64th ISCP), 22 พฤษภาคม 2012, Ghent ราชอาณาจักรเบลเยียม
2012 exPuntipa Junhirun, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Preliminary study for alternative control strategies for control Plutella xylostella by Wedelia trilobata extract", 64th International Symposium on Crop Protection (64th ISCP), 22 พฤษภาคม 2012, Ghent ราชอาณาจักรเบลเยียม
2011 exN. Khumrungsee, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, exO.Koul, "BIOEFFICACY OF THYMOL AND 1,8-CINEOLE AGAINST DIAMONDBACK MOTH LARVAE, PLUTELLA XYLOSTELLA L. (LEPIDOPTERA: YPONOMEUTIDAE)- A POSSIBLE ENZYMATIC INTERACTION", 63rd ISCP, 24 พฤษภาคม 2011, Ghent ราชอาณาจักรเบลเยียม
2011 exThritsaporn BAWORNNANTHADEJ, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Toxicity and effect on detoxification enzyme activities from Jatropha gossypifolia (Euphorbiaceae)crude extract on Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)", 63rd ISCP, 24 พฤษภาคม 2011, Ghent อื่นๆ ราชอาณาจักรเบลเยียม
2011 exRungsimalin TEPATIP, exThritsaporn BAWORNNANTHADEJ, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "THE COMPARISON OF TOXICITY FROM ALPINIAGALANGAL AND EURYCOMA LONGIFOLIA EXTRACTSON MORTALITY OF SPODOPTERA LITURA(LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE)", 63rd ISCP, 24 พฤษภาคม 2011, Ghent ราชอาณาจักรเบลเยียม
2011 exWaraporn Poonsri, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "INSECTICIDAL ACTIVITY OF BAUHINA SCANDENSCRUDE EXTRACT ON MORTALITY AND DETOXIFICATIONENZYMES ACTIVITY OF PLUTELLA XYLOSTELLA(LEPIDOPTERA: YPONOMEUTIDAE)", 63rd ISCP, 24 พฤษภาคม 2011, Ghent ราชอาณาจักรเบลเยียม
2011 inดร.สุรพล วิเศษสรรค์, รองศาสตราจารย์, exWatcharaporn Ruamthum, exJohn R. MILNE, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "EFFECT OF GLYPHOSATE-BASED HERBICIDE ONACETYLCHOLINESTERASE ACTIVITY IN TADPOLES,HOPLOBATRACHUS RUGULOSUS", 63rd ISCP, 24 พฤษภาคม 2011, Ghent ราชอาณาจักรเบลเยียม
2010 exNutchaya Kumrungsee, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exYooichi Kainoh, "Toxicity of Jatropha gossypifolia L. leaf extracts on Spodoptera exigua (Hubner) and Meteorus pulchricornis", 62nd International Symposium on Crop Protection, 18 พฤษภาคม 2010, Ghent ราชอาณาจักรเบลเยียม
2010 exSutipa Arsirapoj, exChaiwud Sudthonghong, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Acute toxicity of Amanranthus viridus extract on guppies, Poecilia reticulata", 62nd International Symposium on Crop protection, 18 พฤษภาคม 2010, Ghent ราชอาณาจักรเบลเยียม
2010 exNisakorn sukhirun, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, inดร.วันชัย ปลื้มภาณุภัทร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Impact of Alpinia galanga rhizome extract on Bactrocera dorsalis population ', 'and its detoxification enzymes activities", 62nd International Symposium on Crop Protection, 18 พฤษภาคม 2010, Ghent ราชอาณาจักรเบลเยียม
2010 inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, exPiyaporn Kerdtham, "EFFECT OF Jatropha gossypifolia SENESCENT LEAVES EXTRACT ON ACETYLCHOLINESTERASE ACTIVITY IN Spodoptera litura", 3rd Conference on biopesticide, 20 - 22 ตุลาคม 2010, Hisar สาธารณรัฐอินเดีย
2010 exWatcharaporn Ruamthum, exThussawan Srilasorn , exJariya Bowkam , exSirinnapa Poomjae, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "EFFICIENCY OF GARLIC WATER EXTRACT AND SALT SOLUTION ON BLOW FLY (Calliphora sp.) LARVAE DEVELOPMENT", 3rd conference on biopesticide, 20 - 22 ตุลาคม 2010, Hisar สาธารณรัฐอินเดีย
2010 exWatcharaporn Ruamthum, exJeerawan Keskaew , exWarunee Arriya, exKannika Soda , exSirinnapa Poomjae, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "EFFICIENCY OF DRIED AND FRESH Nicotiana tabacum LEAVES EXTRACT ON MORTALITY OF Culex sp. LARVAE", 3rd conference on biopesticide, 20 - 22 ตุลาคม 2010, Hisar สาธารณรัฐอินเดีย
2010 exSujitta Phuchum, exCheewarat Pritrakoon, exBoonsatien Boonsoong, exMonjan Mekton, inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "ENTOMOPATHOGENIC FUNGUS Myrothecium verrucaria: A POTENTIAL MICROBIAL BIOPESTICIDE FOR Spodoptera exigua", 3rd conference on biopesticide, 20 - 22 ตุลาคม 2010, Hisar สาธารณรัฐอินเดีย
2009 inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Research Trends in botanical insecticides as an alternaive insect control tool in thailand", neem extract and other botanical insecticides for sustainable pest control tool, 10 - 14 มีนาคม 2009, ญี่ปุ่น
2008 inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Impac of Botanical Extracts derived from Leaf Extracts Melia azedarach L.(Meliaceae) and Amaranthus viridis L. (AMARANTHACEAE) on population of Spodoptera exigua(Hubner)(Leppidoptera : Noctuidae) and Detoxification enzyme activities", 60th international Symposium on crop Protection (60th ISCP) , 20 พฤษภาคม 2008, ราชอาณาจักรเบลเยียม
2008 inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Efficiency of Jatropha gossypifolia L. (Euphorbiaceae) against Spodoptera litura(Lepidoptera:Noctuidae) : toxicity and enzme activities", 60th international Symposium on crop Protection (60th ISCP) , 20 พฤษภาคม 2008, ราชอาณาจักรเบลเยียม
2008 inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Effect of Cleome viscosa, L. (Capparidacae) Extract on toxicity and of carboxylesterase and Glutathione-s transferase in Sodoptera litura(Lepidoptera:Noctuidae)", 60th international Symposium on crop Protection (60th ISCP), 20 พฤษภาคม 2008 - 20 พฤษภาคม 2007, ราชอาณาจักรเบลเยียม
2008 inดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์, รองศาสตราจารย์, "Investigation of acute toxicity of Jatropha gossypifolia L. (Euphorbiaceae)and Cleome viscosa L. (capparidacae) extract on Guppies Poecilia reticulata", 60th international Symposium on crop Protection (60th ISCP), 20 พฤษภาคม 2008, ราชอาณาจักรเบลเยียม
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=500168]

แสดงความคิดเห็น

(0)