Person Image

  Education

  • วท.ม. (วนศาสตร์) ชีววิทยาป่าไม้, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  แนวโน้มผลงานของพฤทธิ์

  Journal

  บทความของพฤทธิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

  Publish Year International Journal 2
  2021 exนายกิตตินนท์ หมอก็เปน, inดร.วิรงรอง ดวงใจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.ภัทรพงษ์ เกริกสกุล, inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exผศ.ดร.พงษ์เทพ หาญพัฒนากิจ, "Community Forest Carbon Assessment in Eastern Thailand from Forest Conservation Management by Local People", Chemical Engineering Transactions, ปีที่ 83, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 361-366
  2008 inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Genetic relationship among subspecies of Musa acuminata Colla and A-genome consisting edible cultivated bananas assayed with ISSR markers", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 29, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน 2008, หน้า 1479-1489
  Publish Year National Journal 2
  2021 exณัฐพงค์ โกสิทธิ์ , inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ชนิดเซลล์คุมและความผันแปรของเซลล์เสริมของปากใบกล้วยป่าและกล้วยปลูกบางชนิดในประเทศไทยเพื่อบ่งชี้ความจำเพาะต่อกลุ่มจีโนม", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2021
  2020 exไพลิน สุระโคตร, inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การชักนำยอดและรากของต้นนนทรีในสภาพปลอดเชื้อ", วารสารวนศาสตร์, ปีที่ 39, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2020

  Conference

  การนำเสนอบทความของพฤทธิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวนศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาชีววิทยาป่าไม้

  Publish Year National Conference 7
  2019 inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวภาวินี หังษา, "การแบ่งเซลล์และช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับเก็บปลายรากเพื่อนับจำนวนโครโมโซมของไม้สกุล Dalbergia บางชนิด", การประชุมการป่าไม้ ประจำปีพ.ศ. 2562, 19 - 21 สิงหาคม 2019, ลำปาง ประเทศไทย
  2019 inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดวงใจ ศุขเฉลิม, รองศาสตราจารย์, exเจตนรินทร์ ตาปิง, "ผลของยาต้านจุลชีพต่อความปลอดเชื้อของหัวอุตพิดเพื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. 2562 , 19 - 21 สิงหาคม 2019, ลำปาง ประเทศไทย
  2017 exปารีณา ธนโรจนกุล, inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิรงรอง ดวงใจ, "สังคมพืชไม้ป่าระยะเริ่มต้นพัฒนาในพื้นที่ป่าชุมชนอนุรักษ์ 3 แห่ง จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศิริวรรณ มูลจันทร์, "การชักนำยอดจำนวนมากของไม้แดง (Xylia xylocarpa) จากลำต้นอ่อนและใบเลี้ยง", การประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ.2559, 1 - 4 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สมคิด สิริพัฒนดิลก, รองศาสตราจารย์, "การเพิ่มอัตราการรอดตายของชิ้นตัวอย่างรักใหญ่ (Gluta usitata) ในอาหารที่มีส่วนประกอบของสารลดปฏิกิริยาออกซิเดชัน", การประชุมการป่าไม้ประจำปี พ.ศ.2559, 1 - 4 พฤษภาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 exสุรพจน์ ปลีกล่ำ, exกัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์, exวิรงรอง ดวงใจ, inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาสังคมพืชและการใช้ประโยชน์ป่าชายเลน ตำบลท่าพริกและตำบลหนองคันทรง อำเภอเมือง จังหวัดตราด", นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ, 21 - 22 กรกฎาคม 2016, อำเภอเมือง พิษณุโลก ประเทศไทย
  2014 exวิรงรอง ดวงใจ, inนายพฤทธิ์ ราชรักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกัญจน์ ศิลป์ประสิทธิ์, "อัตราการรอดตายและการเจริญเติบโตของกล้าไม้ป่าที่ได้จากเมล็ดคละแม่ไม้ปลูกในแปลงทดลอง ณ แหล่งเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์วิถีธรรมชาติ ชุมชน มศว องครักษ์", การประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว” ครัง้ ที่ 8, 26 - 27 พฤศจิกายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=500162]