Person Image

  Education

  • B.E.(วิศวกรรมโลหะการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย
  • M.S.(Industrial Engineering), Texas Tech University, U.S.A.
  • Ph.D.(Industrial Engineering), Texas Tech University, U.S.A.

  แนวโน้มผลงานของวิสุทธิ์

  Journal

  บทความของวิสุทธิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

  Publish Year International Journal 3
  2018 exอณจ ชัยมณี, inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A memetic algorithm to minimize the total sum of earliness tardiness and sequence dependent setup costs for flow shop scheduling problems with job distinct due windows", Songklanakarin Journal of Science and Technology, ปีที่ 40, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2018, หน้า 1203-1218
  2011 inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPlongon, K., "Memetic algorithm for non-identical parallel machines scheduling problem with earliness and tardiness penalties", International Journal of Manufacturing Technology and Management, ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2011, หน้า 26-38
  2010 inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exSurya D. Liman Elliot J. Montes, "Lot-sizing and scheduling problem with earliness tardiness and setup penalties", COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, ปีที่ 58, ฉบับที่ 3, เมษายน 2010, หน้า 363-372
  Publish Year National Journal 6
  2018 exผศ.อัญชลี สุพิทักษ์, inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Determination of inventory replenishment policy with the open vehicle routing concept in a multi-depot and multi-retailer distribution system", Engineering and Applied Science Research, ปีที่ 45, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2018, หน้า 23-31
  2017 exธนกฤต ปิยะชยวัศ, inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ขั้นตอนวิธีเชิงวิวัฒนาการสำหรับแก้ปัญหาการจัดสรรกล่องสินค้าบนพาเลทหลายขนาด กรณีศึกษา: โรงงานผลิตโคมไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง", วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 49-60
  2017 inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวสุธีรา ปุลิเวคินทร์, "การวางแผนบริหารจัดการสินค้าคงคลังโดยใช้หลักการจำลองสถานการณ์ กรณีเติมเต็มสินค้าร่วมกันภายใต้สถานการณ์สินค้ามีกำหนดวันหมดอายุ และการหมุนเวียนสินค้าแบบเข้าหลังออกก่อน", วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 22-32
  2015 exนาย อณจ ชัยมณี, inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดตารางการผลิตสำหรับระบบการผลิตแบบไหลเลื่อนยืดหยุ่นโดยมีเวลาปรับตั้งเครื่องจักรซึ่งขึ้นกับลำดับงานภายใต้นโยบายการผลิตแบบทันเวลาพอดี", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 219-231
  2011 inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคำนวณปริมาณสินค้าเผื่อสำหรับอุปสงค์ที่มีการแจกแจง", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2011, หน้า 24-30
  2009 inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเพ็ญศิริ สมพงษ์, "การใช้วิธีเชิงพันธุกรรมชนิดเมมเมติกสำหรับการจัดตารางการผลิตของเครื่องจักรขนานที่ไม่สำพันธ์กันโดยมีค่าใช้จ่ายจากงานที่ผลิตเสร็จก่อน ค่าใช้จ่ายจากงานที่ล่าช้าและเวลาปรับตั้งเครื่องจักรขึ้นอยู่กับลำดับงาน", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มศว. , ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2009, หน้า 1-11

  Conference

  การนำเสนอบทความของวิสุทธิ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน และในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

  Publish Year International Conference 7
  2016 exนาย อณจ ชัยมณี, inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Memetic Algorithm for Flow Shop Scheduling Problems with Due Window under the Just-In-Time Philosophy", 2016 International Conference on Innovation, Management and Industrial Engineering, 5 - 7 สิงหาคม 2016, Kurume ญี่ปุ่น
  2014 inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exศศิประภา ลิมปการณ์, "Multi-Item Economic Production Quantity Model with the Consideration of Raw Material Inventory Management Costs", The 15th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference (APIEMS 2014), 12 - 15 ตุลาคม 2014, เจจู สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
  2014 exMs. Kamolwan Deeswasmongkol, inดร.ปุณณมี สัจจกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "OPERATION RISK MANAGEMENT OF PLANNING AND PIPINGDESIGN IN A LARGE PETROCHEMICAL PLANT PROJECT", Proceedings of 2014 International Conference on Technology Innovation and Industrial Management , 28 มีนาคม - 30 ตุลาคม 2014, Seoul สาธารณรัฐเกาหลี
  2013 inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนาย อภิสิทธิ์ วิวัฒน์โยธินชัย, "Genetic Algorithm for the Determination of Partial Jointed Replenishment Policy in One-Warehouse and Multi-retailer System", International Symposium on Business and Social Sciences (ISBSS 2013), 15 - 17 มีนาคม 2013, โตเกียว ญี่ปุ่น
  2010 exSuwannarongsri, S., inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Application of adaptive tabu search to U-shaped assembly line balancing under heuristic organization", Proceedings of the 10th IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications, AIA 2010, 15 กุมภาพันธ์ 2010
  2009 inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Memetic Alogrithm for Flow Shop Scheduling Problems under the Just-In-Time Philosophy ", The 10th Asia Pacific industrial Engineerng & Management Systems 2009, 13 - 17 ธันวาคม 2009, ญี่ปุ่น
  2007 inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Lot-sizing and Scheduling Problem with Earliness Tardiness and Setup Penalties", 37th International Conference on Computers and Industrial Engineering ณ เมือง Alexandria, 20 - 23 ตุลาคม 2007, สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
  Publish Year National Conference 16
  2019 exนายพงศกร ชลวิสัยขจร, inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดตารางดำเนินกิจกรรมโครงการก่อสร้างโดยพิจารณานโยบายการเติมเต็มวัสดุคงคลัง", The 5th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference 2019, 31 พฤษภาคม 2019, เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2019 exนางสาวธัญวรัตน์ วัฒนพงศ์ศิริ, inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดตารางการทํางานภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรมีความยืดหยุ่น", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําปีพ.ศ. 2562 (IE NETWORK 2019), 21 - 24 กรกฎาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2018 exนางสาวดุษฎี จันทรจิโรจน์กุล, inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "นโยบายการเติมเต็มสินค้าตามรอบเวลาสำหรับสินค้าที่มีกำหนดวันหมดอายุและพฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นแบบเข้าหลังออกก่อน", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2561 (IE NETWORK 2018), 23 - 26 กรกฎาคม 2018, เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
  2018 exนางสาวฐิติรัตน์ วิวิธเกยูรวงศ์, inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิธีเชิงพันธุกรรมสำหรับการแก้ปัญหาจัดเส้นทางเดินรถในระบบที่มีสองคลังสินค้า หลายร้านค้าปลีก โดยรองรับเส้นทางแบบเปิด", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2561 (IE NETWORK 2018), 23 - 26 กรกฎาคม 2018, เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
  2017 exธนกฤต ปิยะชยวัศ, inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แอพพลิเคชั่นสำหรับแก้ปัยหาการจัดสรรกล่องสินค้าบนพาเลทหลายขนาด กรณีศึกษา:โรงงานผลิตโคมไฟและอุปกรณ์ส่องว่าง", การประชุมวิชาการด้านการวิจัยดำเนินงานแห่งชาติ ประจำปี 2560, 2 - 3 มีนาคม 2017, ปากช่อง นครราชสีมา ประเทศไทย
  2017 exนายมนตรี ทับสุริ, inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิธีเชิงพันธุกรรมสำหรับการจัดตารางการทำงานโครงการ โดยมีข้อจำกัดด้านทรัพยากรเครื่องจักร", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7, 20 - 21 กรกฎาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exนางสาวสุธีรา ปุลิเวคินทร์, inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้หลักการจำลองสถานการณ์เพื่อวางแผนบริหารจัดการสินค้าคงคลังกรณีเติมเต็มสินค้าร่วมกันภายใต้สถานการณ์สินค้ามีการเสื่อมสภาพและการหมุนเวียนสินค้าแบบเข้าหลังออกก่อน", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 17, 19 - 23 ตุลาคม 2017, หาดใหญ่ สงขลา ประเทศไทย
  2016 exนางสาว เปรมใจ สุขลิ้ม, inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวางแผนบริหารจัดการและกระจายสินค้าคงคลังในกระบวนการขายส่งผลิตภัณฑ์นม", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการด้านการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ครั้งที่ 16, 25 สิงหาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 exนางสาว สุปราณี คาไสล, inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เสรี เศวตเศรนี, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนามาตรฐานการใช้รถฟอร์คลิฟท์ชนิดเข้าถึงสำหรับคลังสินค้าที่ติดตั้งชั้นวางแบบทางเลือก", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 8 - 9 ธันวาคม 2016, กำแพงแสน กาญจนบุรี ประเทศไทย
  2016 exนาย ชยุตพล ฮั่นตระกูล, inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การบริหารจัดการสินค้าคงคลังร้านค้าปลีกที่มีรอบการรับสินค้าไม่สม่ำเสมอ", The 16th Thai Value Chain Management and Logistics Conference (Thai VCML 2016), 25 สิงหาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2014 inดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดตารางงานสำหรับการทำงานไหลลื่นแบบยืดหยุ่นโดยมีเวลาตั้งค่าขึ้นกับลำดับงาน", การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกาา ครั้งที่ 15, 28 มีนาคม 2014, ขอนแก่น ประเทศไทย
  2014 exกมลวรรณ ดีสวัสดิม์งคล, inดร.ปุณณมี สัจจกมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ก้องกิติ พูสวัสดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.พรเทพ อนุสสรนิติสาร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความเป็นไปได้โครงการใช้กา๊ ซชีวภาพจากกระบวนการบา บัดน้าเสียของโรงงานเอทานอลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้ากรณีศึกษา : โรงงานเอทานอล", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจา ปี พ.ศ. 2557, 30 - 31 ตุลาคม 2014, สมุทรปราการ ประเทศไทย
  2013 exนายอนจ ชัยมณี, inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดตารางการผลิตสำหรับระบบการผลิตแบบไหลเลื่อนยืดหยุ่นโดยมีเครื่องจักรขนานที่ไม่มีความสัมพันธ์กันในแต่ละการดำเนินงานภายใต้นโยบายการผลิตแบบทันเวลาพอดี", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2556 (IE Network Conference 2013), 16 - 18 ตุลาคม 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
  2013 exนางสาวนูร์ไรมี โตะฮิเล, inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "วิธีการเชิงพันธุกรรมสำหรับการสั่งซื้อสินค้าที่มีอุปสงค์ไม่ต่อเนื่อง กรณีสินค้าหลายชนิดและผู้ค้าส่งหลายราย", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2556 (IE Network Conference 2013), 16 - 18 ตุลาคม 2013, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
  2012 exศศิประภา ลิมปการณ์, inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "นโยบายการสั่งผลิตสินค้าหลายชนิดอย่างประหยัด กรณีพิจารณาค่าใช้จ่ายในการควบคุมสินค้าคงคลังประเภทวัตถุดิบและชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2555, 17 ตุลาคม 2012, ชะอำ เพชรบุรี ประเทศไทย
  2011 exอภิสิทธิ์ วิวัฒน์โยธินชัย, inดร.วิสุทธิ์ สุพิทักษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การใช้วิธีการเชิงพันธุกรรมในการแก้ปัญหาการเติมเต็มสินค้าคงคลังในกรณีที่มีคลังสินค้าหลัก 1 คลัง และมีผู้ค้าปลีกหลายราย", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 9, 2 - 3 พฤษภาคม 2011, - ภูเก็ต ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=500108]

  แสดงความคิดเห็น

  (0)