แนวโน้มผลงานของวิษุวัฒก์

Journal

บทความของวิษุวัฒก์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

บทความแต่ละ Quartile ของวิษุวัฒก์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

บทความแต่ละ TCI Group ของวิษุวัฒก์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

Publish Year International Journal 4
2011 inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Estimation of the IHACRES Model Parameters for Flood Estimation of Ungauged Catchments in the Upper Ping River Basin", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2011, หน้า 917-931
2011 inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effects of land over on runoff coefficient", Journal of Hydrology, ปีที่ 410, ฉบับที่ 3-4, พฤศจิกายน 2011, หน้า 226-238
2010 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, "Flood Investigation in the Upper Ping River Basin Using Mathematical Models", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 152-166
2009 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, "Areal rainfall estimation using spatial interpolation techniques", ScienceAsia, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กันยายน 2009, หน้า 268-275
Publish Year National Journal 17
2023 exพุทธพล ยิ่งยง, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.ดวงนภา วานิชสรรพ์, "การวิเคราะห์การเกิดอุทกภัยเนื่องจากการพิบัติของเขื่อนแก่งกระจาน", Life Sciences and Environment Journal, ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2023, หน้า 135-148
2022 exรักบดินทร์ ยี่หลั่นสุวรรณ, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายสุประภาพ พัฒน์สิงหเสนีย์, "การจำลองผลกระทบของฝายหินทิ้งต่อสัณฐานวิทยาของแม่น้ำลำภาชี", วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน 2022, หน้า ---
2022 exพัฒน์พงศ์ ทิพย์ชิต, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินความถูกต้องของการจัดทำแผนที่ด้วยอากาศยานไร้คนขับด้วยการกำหนดรูปแบบจุดควบคุมภาคพื้นดินที่โครงการแก้มลิงทุ่งปากขอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี", วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2022, หน้า 524-541
2022 exดร.ดวงนภา วานิชสรรพ์, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาศักยภาพพื้นที่รองรับน้ำหลากเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งในลุ่มน้ำชีตอนบน", Life Sciences and Environment Journal, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 157-169
2022 exVoraton Vongsamut, exKomsan Chaiyo, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Assessment of Royal Rainmaking Performance with Ground-based Rainfall in Phetchaburi River Basin", Engineering Access, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2022, หน้า 61-66
2022 exกิติพงศ์ ทองเชื้อ, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสำรวจรังวัดรูปตัดขวางลำน้ำโดยอากาศยานไร้คนขับในแม่น้ำลำภาชี จังหวัดกาญจนบุรี", วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, ปีที่ 14, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 465-484
2020 exทิพยกาญจน์ บุญชุ่ม, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินปริมาณน้ำฝนรายเดือนจากดาวเทียม PERSIANN-CCS โดยใช้สถานีวัดน้ำฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบน", วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 41-50
2020 exมนทิรา ชนินทร์โชดึก, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความถูกต้องของการรังวัดด้วยภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับสำหรับการสร้างแบบจำลองพื้นผิว บนระดับความสูงการบินที่แตกต่างกัน", วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2020, หน้า 1-14
2018 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดวงนภา วานิชสรรพ์, "การศึกษาการเคลื่อนตัวของตะกอนดินในแม่น้ำลำภาชี", วิศวกรรมสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University Engineering Journal), ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2018, หน้า 63-74
2018 exฐาปนีย์ มีชํานาญ, exธเนศร์ สมบูรณ์, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินเทคนิคการประมาณค่าฝนร่วมกับข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศเชิงตัวเลขในลุ่มน้ำตาปี", วารสารวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU Engineering Journal), ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018, หน้า 141-152
2017 exดวงนภา วานิชสรรพ์, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์ความจุลำน้ำของแม่น้ำลำภาชีด้วยแบบจำลองอุทกพลศาสตร์ MIKE11", วิศวสารลาดกระบัง, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2017, หน้า 41-48
2016 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุทธิพงษ์ ฉลวย, "การประมาณค่าตัวแปรของแบบจำลองน้ำฝน-น้ำท่า InfoWorks PDM ในลุ่มน้ำแม่วังทอง", วิศวกรรมสารลาดกระบัง, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 54-59
2016 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษากลศาสตร์แม่น้ำในแม่น้ำป่าสักตอนล่างด้วยแบบจำลองคณิตศาสตร์", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 7-16
2015 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายอรรถพร พวงผิว, "การศึกษาการเคลื่อนที่ของตะกอนดินในแม่น้ำป่าสักโดยใช้แบบจำลอง MIKE21", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015
2014 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐวุฒิ อินทบุตร, "การศึกษาการแพร่กระจายตามแนวยาวลำน้ำและการรุกล้ำความเค็มในแม่น้ำท่าจีนเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล", วิทยาสารกำแพงแสน. ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ปี พ.ศ.2557 (Journal of Science and Technology Kasetsart University), ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2014, หน้า 71-86
2014 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exณัฐวุฒิ อินทบุตร, "การศึกษาการรุกล้ำความเค็มและมาตรการควบคุมความเค็มในแม่น้ำท่าจีน", วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา (Research and Development Journal), ปีที่ 25, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 51-63
2008 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, "การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน้ำปิงตอนบน", วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2008

Conference

การนำเสนอบทความของวิษุวัฒก์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน และในภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน

Publish Year International Conference 4
2019 exนายกิตติพงศ์ ทองเชื้อ, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "DTM GENERATION WITH UAV BASED PHOTOGRAMMETRIC POINT CLOUD IN LAMPHACHI RIVER", THA 2019 International Conference 23-25 January 2019, at Swiss?tel Bangkok Ratchada (http://www.tha2019.org), 23 - 25 มกราคม 2019, จตุจักร/ Chatuchak กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2017 exPeerapong Rattanaburi, exLerdphan Sukyirun, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Comparison of the Spatial Rainfall in Khun Dan Prakan Chon Reservoir by Spatial Interpolation Techniques", THA 2017 International Conference on “ Water Management and Climate Change Towards Asia's Water-Energy-Food Nexus ” 25 - 27 January 2017, Bangkok, Thailand. , 26 - 28 มกราคม 2017, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2016 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exPeerapong Rattanaburi, "A Comparative Study on Areal Rainfall Estimation by Spatial Interpolation Techniques in northern and western river basin in Thailand.", Proceeding of 2016 ASCE World Environmental & Water Resources Congress (EWRI 2016), 22-26 May 2016, West Palm Beach Convention Center, West Palm Beach, Florida, USA., 24 พฤษภาคม 2016, west palm beach, florida อื่นๆ สหรัฐอเมริกา
2012 exณัฐวุฒิ อินทบุตร, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Study on Drainage Efficiency of Shortcut Canal Project in the Lower Tha chin River", PAWEES 2012 International Conference, 28 พฤศจิกายน 2012, นนทบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 20
2021 exณัฐปภัสร์ ภูนุช, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาและวิเคราะห์ความแม่นยำเชิงพื้นที่ของข้อมูลฝนพยากรณ์เปรียบเทียบกับข้อมูลฝนตรวจวัดภาคพื้นดินในพื้นที่ลุ่มน้ำเพชรบุรีตอนบน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 25 - 26 พฤศจิกายน 2021, Chatuchak กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2020 exธณัชชัย วิยานนท์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การคาดการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในลุ่มน้ำสาขาย่อยห้วยผาก จังหวัดเพชรบุรี ด้วยแบบจำลอง CA-Markov", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 21, 31 กรกฎาคม 2020, เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
2019 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรักบดินทร์ ยี่หลั่นสุวรรณ, "การจำลองการไหลแบบสองมิติของแม่น้ำลำภาชีด้วยแบบจำลอง iRIC Nays2DH", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, 10 - 12 กรกฎาคม 2019, เมือง อุดรธานี ประเทศไทย
2019 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนิพัทธ์ ทองประไพ, "การพยากรณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำป่าสักตอนบน โดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ MIKE11-Data Assimilation", 12th THAICID NATIONAL SYSPOSIUM, 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2019, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2019 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมนทิรา ชนินทร์โชดึก, "การศึกษาเปรียบเทียบการทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศโดยอากาศยานไร้คนขับบนระดับความสูงการบินที่แตกต่างกัน", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 14-15 มีนาคม 2562, 14 - 15 มีนาคม 2019, เมือง ชลบุรี ประเทศไทย
2013 exพีระพงศ์ รัตนบุรี, inดร.พงศธร โสภาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประมาณค่าเชิงพื้นที่ของข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายวันโดยวิธี Kriging สำหรับลุ่มน้ำปิงตอนบน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่ , 9 พฤษภาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exอรุณทิพย์ แม้นประเสริฐ, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การทำนายระยะเวลาการเคลื่อนตัวของปริมาณการไหลสูงสุดในลุ่มน้ำตราด โดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองความสัมพันธ์ระหว่างน้ำฝน-น้ำท่า", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่, 8 พฤษภาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exสุทธิพงษ์ ฉลวย, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการเคลื่อนตัวของน้ำหลากในลุ่มน้ำแม่วังทอง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่, 8 พฤษภาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exพงษ์รัตน์ อ่อนละมุน, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพยากรณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำสงครามโดยแบบจำลอง MIKE11-Data Assimilation", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมดิเอ็มเพลส เชียงใหม่, 8 พฤษภาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2013 exพัฒนชัย นิ่มทัศนศิริ, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาคุณภาพน้ำในแม่น้ำท่าจีนด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติครั้งที่ 5 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2556, 5 - 6 กันยายน 2013, เมืองเชียงราย เชียงราย ประเทศไทย
2012 exนฤมล นาวายนต์, inนายสันติ ทองพำนัก, รองศาสตราจารย์, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองการพิบัติของเขื่อนศรีนครินทร์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 17 , 10 พฤษภาคม 2012, อุดรธานี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exณัฐวุฒิ อินทบุตร, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการปรับเทียบแบบจำลองอุทกพลศาสตร์ของแม่น้ำท่าจีนภายใต้อิทธิพลของระดับน้ำทะเล", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 17 , 10 พฤษภาคม 2012, อุดรธานี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, exกรรณชิง ขาวสะอาด, exทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย, exเกษม ไกรสีกาจ, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายสันติ ทองพำนัก, รองศาสตราจารย์, "การพัฒนาการปฏิบัติการของคลองส่งน้ำยุคใหม่โดยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโครงการพัฒนาเกษตรชลประทานพิษณุโลก", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 9 - 11 พฤษภาคม 2012, อุดรธานี ประเทศไทย
2010 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวดวงนภา วานิชสรรพ์, "การประยุกต์ใช้แบบจำลองชลศาสตร์และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อสร้างแผนที่น้ำท่วมในลุ่มน้ำวัง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15 , 14 พฤษภาคม 2010, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกิติพงศ์ ทองเชื้อ, "การประยุกต์ใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์ MIKE11-Data Assimilation เพื่อการพยากรณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำชีตอนบน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 16 , 18 พฤษภาคม 2010 - 20 พฤษภาคม 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำลองแบบการไหลแบบ 2 มิติด้วยแบบจำลอง MIKE21 HDFM บริเวณพื้นที่ชายฝั่งท่าเรือเมืองดาร์วิน ประเทศออสเตรเลีย ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 13 - 15 พฤษภาคม 2009
2009 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเลยด้วยแบบจำลองระบบลุ่มน้ำ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้ำแห่งชาติครั้งที่ 3, 6 - 7 สิงหาคม 2009, นครนายก ประเทศไทย
2008 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้แบบจำลองอุทกพลศาสตร์ RMA-10 ในการจำลองการไหลแบบ 2 มิติของแม่น้ำ Katherine ประเทศออสเตรเลีย", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5, 9 ธันวาคม 2008, Nakornpathom นครปฐม ประเทศไทย
2007 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประมาณค่าเชิงพื้นที่ของข้อมูลปริมาณน้ำฝนรายวัน โดยวิธี Thin Plate Smoothing Spline สำหรับลุ่มน้ำปิงตอนบน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, 7 ธันวาคม 2007, อื่นๆ ประเทศไทย
2010 inดร.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวง่ายงาม ประจวบวัน, อาจารย์, exชิษนุวัฒน์ มณีศรีขำ, exศิริวัฒน์ คันทารส, exพรชัย ภู่พร้อมพันธุ์, exกิตตินันท์ กุศลธรรมรัตน์, exพีระพงศ์ รัตนบุรี, "การพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์บนเว็บสำหรับการวางแผนจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วม", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 15, 12 - 14 พฤษภาคม 2010, เมือง อุบลราชธานี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=500063]