แนวโน้มผลงานของชนัสสา

Journal

บทความของชนัสสา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน และในภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

Publish Year International Journal 2
2012 exดวงกมล โภคไพบูลย์ศักดิ์, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Surface treatment on low density polyethylene with TiO 2 nano-particles for packaging printing", Advanced Materials Research, ปีที่ 506, ฉบับที่ xx, เมษายน - พฤษภาคม 2012
2012 exอุไรวรรณ น้อยนาค, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "EFFECT OF PHTHALIC ANHYDRIDE LOADING ON ALKYD RESINS FOR PAPERBOARD COATING", Advanced Materials Research, ปีที่ 506, ฉบับที่ xxx, เมษายน - พฤษภาคม 2012

Conference

การนำเสนอบทความของชนัสสา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะอุตสาหกรรมเกษตร บางเขน และในภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

Publish Year International Conference 15
2015 exนายสุรชัย ขันแก้ว, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Influence of Glycerol:Sorbitol Ratios on Color Transition of a Novel NanoTiO2-based, UVA-activated, Bio-colorimetric Oxygen Indicator", The 27th IAPRI Symposium on Packaging 2015, 8 - 11 มิถุนายน 2015, วาเลนเซีย ราชอาณาจักรสเปน
2015 exนายสุรชัย ขันแก้ว, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Effect of Dispersants on Particle Size and Size Dispersion of a Nanosemiconductor, and pH on Color Transition of a Novel TiO2-based,UVA-activated, Oxygen Bio-indicator", The 27th IAPRI Symposium on Packaging 2015, 8 - 11 มิถุนายน 2015, วาเลนเซีย ราชอาณาจักรสเปน
2014 exนายสุรชัย ขันแก้ว, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Effect of Nano-Semiconductors and Sacrificial Electron Donors on Color Transition of a Novel UV-Activated Bio-Oxygen Indicator", The 19th IAPRI World Conference on Packaging, 15 - 18 มิถุนายน 2014, Melbourne เครือรัฐออสเตรเลีย
2014 exนางสาวอัจฉรียา นพวิญญูวงศ์, exนางสาวชมพูนุท รักษ์ชน, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Development of Time-Temperature Indicator Based on Polydiacetylene/Silica Nanocomposite for Monitoring Fresh Skinless Chicken Breast Quality", The 19th IAPRI World Conference on Packaging, 15 - 18 มิถุนายน 2014, Melbourne เครือรัฐออสเตรเลีย
2014 exนางสาวอัจฉรียา นพวิญญูวงศ์, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Response Modelling of Time-Temperature Indicator Based on Polydiacetylene/Silica Nanocomposite", The 19th IAPRI World Conference on Packaging, 15 - 18 มิถุนายน 2014, Melbourne เครือรัฐออสเตรเลีย
2013 exนายสุรชัย ขันแก้ว, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Effect of UV-Light and Temperature on Color Transition of Anthocyanin and Possible-Application of Time-Temperature Indicator", The 13th ASEAN Food Conference 2013, 9 - 11 กันยายน 2013, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2013 exนางสาวอัจฉรียา นพวิญญูวงศ์, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล, รองศาสตราจารย์, "Preparation and Characterization of Polydiacetylene/Silica Nanocomposite Embedded in Poly(vinyl alcohol) Films for Time-Temperature Indicator", The 13th ASEAN Food Conference 2013, 9 - 11 กันยายน 2013, สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์
2013 exAtchareeya Nopwinyuwong, exThiti Kaisonea, exPran Hanthanon, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราภรณ์ บุญทรัพย์ทิพย์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายภานุวัฒน์ คัมภีราวัฒน์, อาจารย์, "Effects of nanoparticle concentration and plasticizer type on colorimetric behavior of polydiacetylene/silica nanocomposite as time-temperature indicator.", 11th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, Phuket, Thailand, 18 - 21 ธันวาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
2011 exอุไรวรรณ น้อยนาค, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of phthalic anhydride loading on alkyd resin for paperboard coating", Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Application CMICBA 2011, 9 - 11 สิงหาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exนางสาวดวงกมล โภคไพบูลย์สุข, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Surface Treatment on Low Density Polyethylene with TiO2 Nano-Particles for Packaging Printing", Chiang Mai International Conference on Biomaterials & Applications (CMICBA 2011), 9 - 10 สิงหาคม 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2011 exดวงกมล โภคไพบูลย์สุข, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "SURFACE TREATMENT WITH TiO2 NANO-PARTICLES FOR PRINTABILITY OF LOW DENSITY POLYETHYLENE", The 2nd International Symposium on Hybrid Materials and Processing, HyMaP 2011, 27 - 29 ตุลาคม 2011, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
2011 exอุไรวรรณ น้อยนาค, inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "PREPARATION OF WATER-SOLUBLE VARNISH WITH LONG OIL ALKYD RESIN FOR PAPERBOARD PRINTING", The 2nd International Symposium on Hybrid Materials and Processing, HyMaP 2011, 27 - 29 ตุลาคม 2011
2011 exNoinak, U., inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of phthalic anhydride loading on alkyd resins for paperboard coating", Chiang Mai International Conference on Biomaterials and Applications, CMICBA 2011, 9 สิงหาคม 2011
2007 inดร.เลอพงศ์ จารุพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Barrier Towards an Effectiveness of Information Communication on Packaging and Labels of Food and Beverages in Thailand", 5th International Packaging Congress , 22 - 24 พฤศจิกายน 2007, สาธารณรัฐตุรกี
2006 inนางสาวชนัสสา นันทิวัชรินทร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธัญญารัตน์ จิญกาญจน์, รองศาสตราจารย์, "Effectiveness of Packaging and Labeling Communication for Foods and Berverages", The 15th IAPRI World Conference on packaging, 2 - 5 ตุลาคม 2006, ญี่ปุ่น
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=500018]