Person Image

  Education

  • ว.บ.(โทรทัศน์-วิทยุ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย
  • นศ.ม. (นิเทศศาสตร์พัฒนาการ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย
  • นศ.ด. (นิเทศศาสตร์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ไทย

  แนวโน้มผลงานของศรัณย์ธร

  Journal

  บทความของศรัณย์ธร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

  Publish Year National Journal 15
  2020 exนส.สุพิชชา ทองบำเพ็ญ, inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อโฆษณาบนอินสตาแกรมสตอรี่กับความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ, ปีที่ 27, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 188-209
  2019 exนส.ศรัณญา พานิชสกุล, inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "กระบวนการทําการตลาดเชิงเนื้อหาของเฟซบุ?กทางการสโมสรลิเวอร?พูล สําหรับประเทศไทย กับการสร?างความผูกพัน และความภักดีต?อสโมสรลิเวอร?พูล", วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - กรกฎาคม 2019, หน้า 270-289
  2019 exนส.ดุสิดา พุทธิไสย, inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเข้าถึงสื่อสังคมออนไลน์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพของเจนเนอเรชั่นวาย", วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, มกราคม - กรกฎาคม 2019, หน้า 124-141
  2018 inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ปัจจัยพยากรณ์ความตั้งใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของพระสงฆ์ในเขตกรุงเทพมหานคร", วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2018, หน้า 177-190
  2017 exไอระวิน ว่องวัจนะ, inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบการสื่อสารและปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้านอกระบบในเกมออนไลน์", วารสารปัญญาภิวัฒน์, ปีที่ 9, ฉบับที่ 8, มกราคม - เมษายน 2017, หน้า 209-220
  2017 exฐิติพร พยุงวงษ์, inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับพฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้สูงอายุในจังหวัดอุบลราชธานี", วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ปีที่ 12, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 184-197
  2017 exวัชระ จิรฐิติกาลกิจ, inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์องค์ประกอบของความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมของหนังสือพิมพ์ภาษาไทยรายวันในทัศนะของนักวิชาชีพหนังสือพิมพ์", วารสารมนุษยศาสตร์, ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 188-213
  2016 inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exทัศน์กรณ์ อมรวรพักตร์, exธัญญลักษณ์ ธนูทอง, exสิริสุดา สุยะลา, exสุวราย์ สุริยาอรุณโรจน์, exอมรรัตน์ เชาวน์ไว, "พฤติกรรมการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อแอปพลิเคชั่น KU Smart Bus ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2016, หน้า 77-92
  2015 inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การยอมรับเครือข่ายสังคมออนไลน์ (SNS)ของกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย ( GEN Y)", วารสารสุทธิปริทัศน์, ปีที่ 29, ฉบับที่ 92, ตุลาคม - ธันวาคม 2015
  2015 exสาธิต ดิษโยธิน, exนิษฐา หรุ?นเกษม, exเปรื่อง กิจรัตน?ภร, exณัฐนันท์ วิริยะวิทย์, inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบการจัดการเทคโนโลยีการออกอากาศโทรทัศน์ระบบดิจิทัลของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส", วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2015, หน้า 91-101
  2012 inดร.จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์, ศาสตราจารย์, inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางวัลลภา จันทรดี, อาจารย์, inดร.ดวงแก้ว เงินพูลทรัพย์, อาจารย์, "การประเมินหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ พุทธศักราช 2552 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์", วารสารบรรณศาสตร์ มศว, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2012, หน้า 1-15
  2011 inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ที่มีต่อสื่อมวลชนไทย", วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา , ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2011
  2009 inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การรับรู้ข่าวสาร ความรู้และพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้หวัดนกของเยาวชนใน 4 จังหวัดนำร่อง", วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal), ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2009, หน้า 89-99
  2008 inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "โครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการของการประปานครหลวงปี 2550", วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal), ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2008, หน้า 93-104
  2007 inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "หลักวาทศาสตร์ในปรัชญาขงจื๊อ", วารสารนิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์, ปีที่ 4, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2007, หน้า 63-78

  Conference

  การนำเสนอบทความของศรัณย์ธร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะมนุษยศาสตร์ บางเขน และในภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

  Publish Year International Conference 5
  2019 inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนส.หัทยา จิตบรรจง, "Relationships between Female Bangkokians’ Exposure to Online Advertisements, Attitudes and Intention to Purchase Dietary Supplements for Weight Loss", International Conference on Social Science & Humanities (ICSSH), 25 - 26 มิถุนายน 2019, Lisbon สาธารณรัฐโปรตุเกส
  2018 inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNAVARAT PHOKIEW, exPANTAKORN POONPERMPONG, exVALENRUDEE BUMRUNGRAT, exNARISARA UDOMSINKHA, exWARITSARA SRISANG-ON , "Acceptance of QR Code Payment Technology in Mobile Banking Applications among Kasetsart University’s Students", IASTEM-412th International Conference on Social Science and Humanities (ICSSH) , 4 - 5 กรกฎาคม 2018, krakow สาธารณรัฐโปแลนด์
  2016 inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Acceptance of Social Network Service of Generation Y in Thailand", The IAFOR International Conference on Global Studies 2016 , 16 - 18 กรกฎาคม 2016, บาร์เซโลน่า ราชอาณาจักรสเปน
  2015 inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ยุบล เบญจรงค์กิจ, "ความคิดเห็นของสื่อมวลชนไทยต่อการปฏิรูปสื่อ", The Second European Conference on Media, Communication & Film 2015, 13 - 17 กรกฎาคม 2015, ไบรท์ตัน สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
  2005 inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Impact of The Community Telecenter Project:a Case Study of TATAN,Thailand", International Association for Intercultural Communication Studies, 6 - 8 กรกฎาคม 2005, Taipei ไต้หวัน
  Publish Year National Conference 21
  2020 inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสุปรียา พัฒนพงศ์ธร, "การเปิดรับการตลาดเชิงเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ความผูกพัน และความภักดีต่อแบรนด์ เคร่ืองสำอางไทย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที 58 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2020 inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมัทนียา ปรีชาธนาดุล, "อิทธิพลของสื่อออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อแมวมาเลี้ยงของคนวัยทำงาน", การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่15 และเครือข่ายวิชาชื่นครั้งที่5, 20 มีนาคม 2020, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2020 exพลิดา ดัสดุลย์, inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การยอมรับและพฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชัน จีมาเก็ต โกลบอล (Gmarket Global)", RSU National Research Conference 2020, 1 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2020 inดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค, อาจารย์, inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพรรฑิกา จิวรรักษ์, "สถานภาพวิทยานิพนธ์สาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่าง พ.ศ.2554-2560", RSU National Research Conference 2020, 1 พฤษภาคม 2020, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2019 exธันยพร สุวัจนพรพงศ์, inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค, อาจารย์, "ปัจจัยทีมี่ผลต่อการยอมรับและพฤติกรรมการใช้แอพพลเิคชั่นหาคู่ออนไลน์ของกลุ่มผู้หญิงวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร", The 4rd RSU National and International Research Conference on Science and Technology, Social Science, and Humanities 2019. (RSUSSH 2019), 26 เมษายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2019 exนส.เบญจวรรณ เจริญปฐมตระกูล*, inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วราพรรณ อภิศุภะโชค, อาจารย์, "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความตั้งใจใช้งานแอปพลิเคชันนิตยสารดิจิทัลในกลุ่มเจเนอเรชั่นวาย", The 4th RSU National and International Research Conference on Science and Technology, Social Sciences, and Humanities 2019. (RSUSSH 2019), 26 เมษายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2018 exวีรยุทธ เหล่ามะลอ, inดร.ขจร ฝ้ายเทศ, อาจารย์, inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ทัศนคติที่มีต่อรูปแบบการโฆษณาแบบอินสตรีมแอด (In-Stream ad) บนสื่อยูทูป (Youtube) และการตอบสนองของผู้บริโภค กลุ่ม Gen Z", การประชุมวิชาการเพื่อนำเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 5 พฤษภาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exนางสาว ธิดารัตน์ กองแก้ว, inดร.ขจร ฝ้ายเทศ, อาจารย์, inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปิดรับสื่อสังคมออนไลน์ ทัศนคติ และ การตัดสินใจซื้ออาหารคลีนของผู้บริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ และ เจเนอเรชั่นวายในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560, 14 ธันวาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exวรางคนา อิ่มใจจิตร, inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตลาดเชิงเนื้อหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของช่องจีเอ็มเอ็ม ทีวี", การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 6, 19 พฤษภาคม 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2017 exวศิน นิลวงศ์, inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเสนอภาพข่าวความรุนแรงที่ละเมิดต่อสิทธิเด็กบนหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่7 "มหาวิทยาลัยเพือรับใช้สังคม...พลังขับเคลื่อนประเทศไทยสู้ยุค4.0" มหาวิทยาลัยราชภัฏนครรราชสีมา, 6 - 7 กรกฎาคม 2017, อ.เมือง นครราชสีมา ประเทศไทย
  2017 exนส.ปาทิพรรณ กสิกิจวิวัฒน์, inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสื่อบันเทิงไทยและปัจจัยทางการตลาดที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวประเทศไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน", ICMSIT 2017: 4th International Conference on Management Science, Innovation, and Technology 2017 Suan Sunandha Rajabhat University, 16 มิถุนายน 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2016 exไอระวิน ว่องวัจนะ, inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "รูปแบบการสื่อสารและปัจจัยที่ส่งผลต่อการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้านอกระบบเกมออนไลน์", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6, 9 กรกฎาคม 2016, เพชรบุรี ประเทศไทย
  2016 exอภินัทธ์ ตรีพืช, inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสื่อสารภายในองค์กรและประสิทธิผลที่มีต่อพนักงานบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6, 9 กรกฎาคม 2016, เพชรบุรี ประเทศไทย
  2016 exชนิดาภา ปุณยจารุวัฒนะ, inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "จรรยาบรรณสื่อมวลชนญี่ปุ่นผ่านการรายงานข่าวภัยพิบัติของสถานีโทรทัศน์ NHK", การประชุมวิชาการระดับชาติ ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพื่อแผ่นดินไทยที่ยั่งยืน ครั้งที่ 6, 9 กรกฎาคม 2016, เพชรบุรี ประเทศไทย
  2015 exนส.มานิตา ทิสายุกตะ, inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวิเคราะห์กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์โครงการจักรยานสาธารณะปันปั่นในเขตกรุงเทพมหา่นคร", การประชุมวิชาการครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 กุมภาพันธ์ 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
  2015 exนส.พรรณิสา บัวรา, inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเปิดรับข่าวสาร ทัศนคติ การตัดสินใจซื้ออาหารปรุงสำเร็จพร้อมทานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 28 - 29 เมษายน 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
  2013 exนส.กันตาภา คีรีวงศ์, inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการเปิดรับสื่อคลิปวิดีโอออนไลน์ที่มีเนื้อหาความรุนแรง ทัศนคติและรูปแบบการเลี้ยงดูของครอบครัวต่อพฤติกรรมการลอกเลียนแบบของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำ?ปี 2556 เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”, 24 ธันวาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2013 exพุฒิพงษ? รับจนทร์, inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การเตรียมความพร้อมขององค์กรสื่อวิทยุโทรทัศน์ในการสร้างการรับรู้ของประชาชนเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกรณีสื่อวิทยุโทรทัศน์ในการสร้างการรับรู้ของประชาชนเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน", การประชุมวิชาการระดับชาติ (2013 SPUC National Conference) เรื่อง ผลงานวิจัยและงานสร?างสรรค? เพื่อการพัฒนา (Research and creative solutions for development) มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี, 3 พฤษภาคม 2013, ชลบุรี ประเทศไทย
  2013 exนายกฤษณ์กวี จันทขันธ์, inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการกํากับดูแลเนื?อหาด้านจริยธรรมของสื?อโทรทัศน์ดาวเทียมในประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 51: สาขาศึกษาศาสตร์, สาขาเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ, สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2012 exนส.เกศรินทร์ โชคเพิ่มพูน, inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกํากับดูแลตนเองในการคัดสรรข่าวอาชญากรรมหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์รายวัน", การประชุมวิชาการแห่งชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครั ้งที่ 9, 6 - 7 ธันวาคม 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2012 inดร.ศรัณย์ธร ศศิธนากรแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายวีรศักดิ์ ประสพบุญ, "การยอมรับของผู้ปกครองในการให้เด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ใช้แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำ?ปี 2556 เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”, 24 ธันวาคม 2012 - 24 ธันวาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=500002]