แนวโน้มผลงานของปรีดามน

Journal

บทความของปรีดามน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักงานอธิการบดี และในศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

Publish Year National Journal 1
2008 inดร.ภูวดล โดยดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปรีดามน คำวชิรพิทักษ์, exInocencio E. Buot, Jr, "Species Composition of Mangrove Ecosystem in Ranong, Thailand", The Thailand National History Museum Journal, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2008, หน้า 51-58

Conference

การนำเสนอบทความของปรีดามน เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสำนักงานอธิการบดี และในศูนย์วิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน

Publish Year National Conference 2
2007 exณัฏฐวดี ภูคำ, inนางสุนันท์ ภัทรจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวปรีดามน คำวชิรพิทักษ์, "ความหลากชนิดของโคพีพอดบริเวณอุทยานแงชาติหมู่เกาะสิมิลัน จังหวัดพังงา", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติครั้งที่ 3 , 21 - 23 มีนาคม 2007, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2007 inนางสุนันท์ ภัทรจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเอกพล รัตนพันธ์, inดร.ไพลิน จิตรชุ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเกสร เทียรพิสุทธิ์, exณัฏฐวดี ภูคำ, exฐิติมา นิยมศิลป์ชัย, exนิติมา ศาลากิจ, inนางสาวปรีดามน คำวชิรพิทักษ์, inนางลัดดา วงศ์รัตน์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาความหลากหลายชนิดของแพลงก์ตอนพืชบริเวณหมู่เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี", ประชุมวิชาการ ทรัพยากร : ประโยชน์แท้แก่มหาชน ครั้งที่ 3, 30 ตุลาคม - 5 พฤศจิกายน 2007, ชลบุรี ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490206]