Person Image

  Education

  • วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร), มหาวิทยาลัยแม่โจ้, ไทย, 2542
  • วท.ม.(พิษวิทยาทางอาหารและโภชนาการ), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2545

  แนวโน้มผลงานของกัษมาพร

  Journal

  บทความของกัษมาพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และในฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

  Publish Year International Journal 1
  2020 inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inดร.วิชชา ตรีสุวรรณ, "Rheological, Tribological, and Sensory Analysis of Coconut-Oil-Modified Coconut Milk Kefir", Current Research in Nutrition and Food Science, ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, หน้า 496-503
  Publish Year National Journal 2
  2018 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "อิทธิพลของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อสมบัติทางกายภาพและคุณภาพทางประสาทสัมผัสในผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, ปีที่ 20, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
  2018 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนายวายุห์ สนเทศ, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "คุณสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 26, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2018

  Conference

  การนำเสนอบทความของกัษมาพร เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และในฝ่ายกระบวนการผลิตและแปรรูป

  Publish Year International Conference 10
  2015 inดร.อัญชลี อุษณาสุวรรณกุล, inดร.วันชัย วรวัฒนเมธีกุล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "Comparison of puncture and shear methods in assessing firmness of farmed tilapia (Oreochromis niloticus), rainbow trout (Oncorhynchus mykiss), and sheatfish (Micronema bleekeri) fillets: effects of muscle fat content and refrigeration", 29th EFFoST International Conference Proceedings, 10 - 12 พฤศจิกายน 2015, เอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก
  2013 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "Effect of Extrusion Conditions on Physical and Functional Properties of Black Gram Bean", The 1st Nong Khai Campus International Conference 2013, 18 - 19 กรกฎาคม 2013, อำเภอเมือง หนองคาย ประเทศไทย
  2013 inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ, "Effects of Grinding and Extration Conditions on Anthocyanin Extracts of Thai Purple Corncob (KPSC 901)", The 1st Nong Khai Campus International Conference 2013, 18 - 19 กรกฎาคม 2013, หนองคาย ประเทศไทย
  2012 inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, "Chemical Composition, Fatty Acids and Total Phenolic Compound of Sesame Seeds", The 14 th Food Innovation Asia Conference 2012 , 14 - 15 มิถุนายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2011 inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, "ผลของอุณหภูมิการอบแห้งต่อสมบัติการต้านอนุมูลอิสระของงาดำ งาขาวและงาแดงพันธุ์พื้นเมืองแม่ฮ่องสอน", นเรศวรวิจัย ครั้งที่7, 29 - 30 กรกฎาคม 2011, พิษณุโลก ประเทศไทย
  2010 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนายประมวล ทรายทอง, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "Functional Properties of Thai Rice and Legume", International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2010, 19 - 20 พฤศจิกายน 2010, เมืองเชียงราย เชียงราย ประเทศไทย
  2010 inดร.ทัศนีย์ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "Color-taking and antioxidant properties of some herbal food colorings", 5th Asian Congress of Dietetics, 10 - 12 พฤศจิกายน 2010, กรุงเทพฯ อื่นๆ ประเทศไทย
  2009 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, exสุนารี ถ้ำกระแสร์, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, "Pasting properties of modified corn grit from extrusion process", ASEAN Food Conference 2009, 21 - 23 ตุลาคม 2009, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam
  2009 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "Optimization of extrusion process for developing cereal based ready-to-eat puffed breakfast cereal with mangosteen(Garcinia mangostana L.) fruit powders ", ASEAN Food Conference 2009, 21 - 23 ตุลาคม 2009, Bandar Seri Begawan, Brunei
  2009 inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "The composition of sugarcane juice and production of granulated sugar ", 11th ASEAN Food Conference 2009, 21 - 23 ตุลาคม 2009, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam
  Publish Year National Conference 5
  2013 inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความชอบของผู้บริโภคต่อแนวคิดผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวไขมันตํ่าโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบร่วม", การประชุมวิชาการอตุสาหกรรมเกษตร สจล. ครัง้ ที่ 2, 30 สิงหาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย
  2011 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, exนางสาวสุนารี ถ้ำกระแสร์, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "อิทธิพลของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชันต่อคุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว", นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 7, 29 - 30 กรกฎาคม 2011, เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย
  2010 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, exนางสาวสุนารี ถ้ำกระแสร์, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและเคมีของแป้งข้าวโพดบดหยาบดัดแปรด้วยกระบวนการเอกซ์ทรูชัน", การประชุมทางวิชาการ งานเกษตรนเรศวร ครั้งที่ 8, 30 - 31 กรกฎาคม 2010, เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก ประเทศไทย
  2008 inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "การพัฒนากรรมวิธีการผลิตและเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตน้ำตาลทรายแดง ในระดับเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (OTOP) ", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 34, 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2008, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  2008 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inนายวายุห์ สนเทศ, "The effect of extrusion conditions on the physical and antioxidant properties of instant cereal beverage powders supplementing with Thai herbs ", Food Innovation Asia Conference 2008, 12 - 13 มิถุนายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

  Petty Patent

  การจดอนุสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

  Publish Year International Petty Patent 12
  2020 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนายวรพล เพ็งพินิจ, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, "พาสต้าถั่วดำและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2020
  2017 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนายวรพล เพ็งพินิจ, inดร.หทัยชนก กันตรง, inนางสาวเอสา เวศกิจกุล, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคที่มีส่วนประกอบของข้าวไรซ์เบอร์รี่และกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2017
  2015 inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ, inนางสาวสุภัคชนม์ คล่องดี, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, "เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของสารสกัดซังข้าวโพดสีม่วงและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2015
  2015 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inนายวรพล เพ็งพินิจ, inนางสาวเอสา เวศกิจกุล, inดร.วนิดา ปานอุทัย, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, "ผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวจากถั่วเขียวโดยใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์", Kasetsart University, 2015
  2013 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inนายวรพล เพ็งพินิจ, "เครื่องดื่มถั่วเขียวกึ่งสำเร็จรูปชนิดผง", Kasetsart University, 2013
  2013 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ, inนางสาวกรุณา วงษ์กระจ่าง, "สูตรอาหารเช้าธัญชาติพร้อมบริโภคที่มีรำข้าวสกัดนำ้มันเป็นส่วนผสม", Kasetsart University, 2013
  2015 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนายวรพล เพ็งพินิจ, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางสาวเอสา เวศกิจกุล, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, "ผลิตภัณฑ์ปรุงแต่งรสเลียนแบบหมูแผ่นกรอบเจที่มีส่วนประกอบของแป้งถั่วเหลืองพร่องไขมันผสมกลูเตนข้าวสาลีและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2015
  2013 inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางชิดชม ฮิรางะ, inนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก, inนางสาวศรุดา (ตวิษา) โลหะนะ, inนายสมโภชน์ ใหญ่เอี่ยม, inนางอุไร เผ่าสังข์ทอง, "เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของเปลือกเงาะ", Kasetsart University, 2013
  2012 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางสาววราภรณ์ ประเสริฐ, inนางสาวงามจิตร โล่วิทูร, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, "ผลิตภัณฑ์อาหารขบเคี้ยวข้าวโพดสีม่วงโดยใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์", Kasetsart University, 2012
  2011 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, inนายวายุห์ สนเทศ, "ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าธัญชาติผสมผงเปลือกมังคุดโดยใช้เครื่องเอกซ์ทรูเดอร์", Kasetsart University, 2011
  2011 inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inดร.วิภาภรณ์ ณ ถลาง, inนายพิสุทธิ์ บุตรสุวรรณ, inดร.พิศมัย ศรีชาเยช, "เครื่องดื่มสมุนไพรและกรรมวิธีการผลิต", Kasetsart University, 2011
  2011 inนางจุฬาลักษณ์ จารุนุช, inนางสาวกัษมาพร ปัญต๊ะบุตร, inดร.นิพัฒน์ ลิ้มสงวน, inนางจันทร์เพ็ญ แสงประกาย, inนายวายุห์ สนเทศ, "เครื่องดื่มธัญชาติสำเร็จรูปสมุนไพรไทยและกรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มดังกล่าว", Kasetsart University, 2011
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=490181]